Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

...ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη μου, οἵ καιροί ὄσο πᾶνε καί δυσκολεύουν. Οἵ διάφοροι ἐπίδοξοι ποδηγέτες τῆς σκέψης ἐπιχειροῦν νά ἐμποδίσουν τήν ἐλευθερίαν τῆς ἐκφράσεως διά τοῦ διαδικτύου. Ἔτσι ἐάν προσέξατε ὅ πάροχος τοῦ παρόντος ἠμερολογίου ἀλλαξε τήν κατάληξιν του ἀπό .com  εἴς .gr . Αὐτό σημαίνει πῶς ὅτι γράφεται ἐδῶ δυνητικῶς εἶναι προσβάσιμον ἀπό τήν ἑλληνικήν δικαιοσύνην, μεγάλη στιγμή τοῦ παγκοσμίου χιούμορ, κατά τό δοκοῦν, ὄρα παστίτσιος κ.λ.π. Ἐπειδή λοιπόν δέν τρέφωμεν καί τά καλύτερα αίσθήματα ἔναντι αὐτῆς τῆς ἱστορίας μετοικήσαμε εἴς τήν πλατφόρμαν "wordpress" οἴτις ἀκόμη παρέχει τήν παγκόσμιον ἀσφάλειαν τοῦ .com. Ὄσοι πιστοί προσέλθετε ἥ πλήρης νέα διεύθυνσις εἶναι: www.paramythoypolh.wordpress.com  
Σᾶς περιμένω λοιπόν ἐκεῖ διά νά συνεχίσουμε τήν διαδρομή ποῦ ξεκινήσαμε ἀπό ἐδῶ.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

...ΠΑΡΑΜΥΘΑ


Λοιπόν ἄκου πῶς παίζεται αὐτό τό παιγνίδι. Ἐγώ, ἐπειδή εἶμαι φίλος σου καί ἔχεις ἀνάγκη ποῦ ἐγώ σου δημιούργησα, κάνω πῶς σοῦ δίνω 110 δις, μαζί μέ αὐτά ποῦ, ἤδη, μοῦ χρωστᾶς κάνουν 180 δις ἀλλά γιά νά τό κάνουμε ἐνδιαφέρον θά ποῦμε πῶς εἶναι 350 δις καί μοῦ χρωστᾶς γιά πάντα. Τά πάντα!
Ἐπειδή ἥ χαρά κράτησε λίγο σοῦ χαρίζω 125 δις, ἀπό τά δικά σου, ἀλλά ἐσύ, παρά τό χάρισμα, πάλι μοῦ χρωστᾶς 130 δις, παιγνίδι νά γίνεται, τώρα μοῦ χρωστᾶς τά πάντα καί τά πάντα τῶν παιδιῶν σου! Ξανά! Μαζί μέ ὅτι σοῦ ἔταξα σοῦ ἐπιστρέφω καί 44 δις ἀπό αὐτά ποῦ κέρδισαν ἄλλοι στοιχηματίζοντας στήν ἀνάγκη σου ἀλλά καί πάλι ἐσύ θά μοῦ χρωστᾶς, ἐπιπλέον, 75 δις καί τά πάντα, τά πάντα τῶν παιδιῶν σου καί τά πάντα τῶν ἐγγονιῶν σου!
Δέν εἶναι τέλειο;;
Παράλληλα, ἔτσι γιά νά ἔχῃ  ἕνα ἐνδιαφέρον τό παιγνίδι σέ ξεβρακώνω, σέ βάζω νά γονατίσῃς μέ τό κεφάλι σκυφτό, σέ δέρνω, σοῦ παίρνω τά τιμαλφῆ, σοῦ παίρνω τό φαῒ, σοῦ ἀπαγορεύω νά ζητήσῃς βοήθεια ἀπό ἀλλοῦ, σοῦ κρατάω τόν μισθό, σέ τρομοκρατῶ πῶς ἄν δέν παίξῃς σέ περιμένει ἥ φρίκη ἥ ἴδια καί γενικά φροντίζω νά μήν εἶσαι σέ θέση νά σηκωθῇς ξανά ἀπό αὐτήν τήν θέση. Ἐπειδή ὄμως ἐσύ συνέχεια εἶσαι μεῖον καί γιά νά ἀντέξῃς νά ὐπομένῃς ὅλες αὐτές τίς μαλακίες, βάζω καί κανά δυό στήν ἴδια θέση μέ σένα καί σᾶς τάζω πῶς σέ εἴκοσι χρονάκια θά μοῦ χρωστᾶτε κάτι λιγώτερο ἀπό ὅτι μοῦ χρώσταγατε πρίν ἀπό δύο χρόνια! 

Τί δέν καταλαβαίνεις; Ἔ; Τί δέν καταλαβαίνεις;
Ἔλα πές τήν ἀλήθεια! Μπορεῖ νά μήν καταλαβαίνῃς τί γίνεται, μπορεῖ νά μήν ἤθελες νά παίξῃς, ἀλλά σιγά σιγά ἄρχιζεις νά τό συνηθίζῃς καί κατά βάθος τό γουστάρεις! Ἔ; 
Τά λέμε στήν ἐπόμενη δόση! Πρεζάκι ;)

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Μᾶς ἔκανες τήν καρδιά ΜΠΟΣΤ-άνι


Ἕνα κράτος ταξιδεύον μέ ὀλάνθιστον καιρόν 
αἰφνιδίως ἐξωκείλλει ἀνοικτά τῶν ἀγορῶν.

Κι' εἵς λαός καί μία χῶρα ὠραιώτατα παιδιά
φθάνουν κολυμπών γενναίως εἴς τοκογλύφου αμμουδιά.

Ζῶντες βίον στερημένον καί ὅ λαός μά καί ἥ χῶρα
κοίταζαν καί κάπου κάπου ἐάν πέρασεν ἥ μπόρα.

Ἀλλά φθάσαντος χειμῶνος κι ἐπιμένοντος ἥ μπόρα
ἀπεβίωσ' ὅ λαούλης καί ἀπέθανεν ἥ χῶρα.

Ἀργότερα ἀργότερα ἠρθάν δυό τοκογλύφων κότερα
ἠλθε καί ἕνα καράβι διά νά δῇ τί ἀπομένει καί ὤς λάφυρα νά πάρῃ.

Κατηραμένη νῆσος, νῆσος τῶν ἀγορῶν,
ποῦ καταστρέφεις χώρας καί θάπτεις τῶν λαῶν.

Νά πέσῃ τιμωρία ἀπό τόν οὐρανόν
νά λείψεις απ' τῶν συστημάτων καί τῶν οἰκονομικῶν.

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

...ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΜΑΛΙΑ

Ὄταν τό 1791 αὐτό τό θεῖο πλάσμα ποῦ ἄκουγε εἴς τό ὄνομα Wolfgang Amadeus Mozart 
συνέθετε τόν "Μαγικό Αὐλό" ἐπιθυμοῦσε νά καταδείξῃ τήν δύναμιν τῆς μουσικῆς ἐπί τοῦ ἀνθρώπου. Καί ὅταν τό 1829 ὅ κυριος Cyrill Demian ἐφεύρισκε τό ὄργανο ποῦ άκούει εἴς τό ὄνομα ἀκορντεόν ἥ μόνη χρήσις ποῦ ἐδύνατο νά σκεφθῇ ἧτο ἥ παραγωγή μουσικῆς μέσω τοῦ ἀέρος. Καί οἵ δύο ἀδυνατοῦσαν νά φαντασθοῦν πῶς κάποιος Κύριος, ὀνόματι, Θανάσης Σούλιος, μετά ἀπό σχεδόν δύο αἰῶνες, θά ἔδινε ἕνα ἔξ ὀλοκλήρου νέο νόημα εἴς τήν μουσικήν καί εἴς αὐτό τό ὄργανο.  Ὅ Κύριος Θανάσης μέ ἔνα ἀκορντεόν, τό ὀποῖο εἴς τά χέρια του ἐγίνετο μαγικό ὄπως ὅ αὐλός καί οἵ καμπάνες τοῦ ἔργου, τοῦ Amadeus, μαγεύε καί καθήλωνε τοῦς πάντες εἴς τό ἄκουσμα του. Ὅ Κύριος Θανάσης ἄφησε πίσω του ἕνα τεράστιο κενό καί ἕνα πολύ πλούσιο ἕργο, δυστυχῶς προφορικό, μετέφρασε ὅλα τά τραγούδια ποῦ μιλοῦσαν γιά τόν λαϊκό καϋμό, τόν πόνο, τήν φτώχεια, τήν ἀγωνία γιά τό αὔριο, τήν ἀγάπη καί τό κέφι σέ μία γλώσσα παγκόσμια ποῦ καταλαβαίνουν ὅλοι ἐγγράμματοι καί ἀγράμματοι, στήν γλῶσσα τῆς καρδιάς, γιά τοῦς τυχεροῦς ποῦ τόν ἔζησαν καί τόν ἄκουσαν. Ἥ τύχη μέ εὐλόγησε μέ τήν γνωριμία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ὄμως, δυστυχῶς, γιά πολύ λίγο. Ἴσα ἴσα ποῦ πρόλαβα νά τόν λέω Νάσο καί νά μέ λέει Γιάννο...
Τώρα ποῦ ἔφυγες ρέ Νάσο μπορῶ νά σοῦ μιλήσω ἀνοικτά. 
Αὐτοί ποῦ τοῦς πέφτανε τά μαλλιά εἴχανε καρκίνο καί κάνανε χημειοθεραπεῖες, κακιές λέξεις ποῦ ποτέ δέν ξεστόμισες...
Ναί ρέ φίλε θά ἤσουν καί ἐσύ ἕνας ἀπό αὐτους ποῦ τοῦς πέφτουν τά μαλλιά, ἀλλά δέν σέ ἀφήσαμε νά ζήσῃς αὐτήν τήν φρίκη καί νά φύγῃς σέ τρεῖς μῆνες.
Ἐλπίζω νά κάναμε καλά καί νά πέρασες ὄμορφα αὐτά τά δύο χρόνια.
Ἐλπίζω νά σοῦ τό κρύψαμε καλά καί νά ἔφυγες γιά αὐτό τό, στερνό, ταξίδι ἤσυχος καί ἀνέμελος ὄπως ἤσουν πάντα.
Ἐλπίζω νά μή μας κρατᾶς κακία γιά τό ψέμα.
Ἐλπίζω ἐκεῖ ποῦ εἷσαι νά ἔχει καλύτερους ἀνθρώπους ἀπό ἐμᾶς καί νά λέτε μόνο αλήθειες.
Ἐλπίζω νά ἔχει καί ταβερνάκια καί σουμίτσα καί τσιγαράκια ποῦ τόσο σοῦ λείψανε.
Ἐλπίζω ἐκεῖ νά μήν σοῦ λέιπῃ τίποτα πιά.
Ἐλπίζω νά ἔρχεσαι ποῦ καί ποῦ στό ὄνειρο μου καί νά μοῦ ἀρχίζῃς κανά ρεφραινάκι καί νά τό πᾶμε παρέα ὤς τό τέλος.
Ὅλα αὐτά ἤθελα νά σοῦ τά πῶ ζωντανά, τε-τα-κέ, ὄπως ἔλεγες, βλέπεις ὄμως οἵ προτεραιότητες αὐτοῦ τοῦ μίζερου καί ἀπόντος θεοῦ δέν ἐστιάζουν οὔτε συμπίπτουν ποτέ στήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου... Ἤθελα νά σοῦ τά πῶ καί στήν ἐκκλησία ὄπως ἤσουνα ἔτσι γαλήνιος μέ τό κουστουμάκι σου, ἀλλά πνιγόμουνα ἀπό τό παράπονο ρέ φίλε... 
Συγχώρα με ἄμα σέ ἔπρηξα θά σέ ἀφήσω μέ μιά ὐπόσχεση, ποῦ θά κρατήσω γιά πάντα, θά εἷσαι ζωντανός μέσα στό μυαλό μου καί θά σέ ἀκούω στά δύσκολα νά μοῦ λές 
"...Ἄκου τί θά βάλω τώρα Γιάννο" εἷμαι σίγουρος ὅτι θά "βάζῃς" πάντα τό σωστό κομμάτι...
Στό καλό ρέ Νάσο....

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

...ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ

                                                
Προσπαθῶντας νά ἐρμηνεύσω τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου κατέφυγα εἴς αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου Mordillo ἥ ὁποῖα ἀποδίδει ἀνάγλυφα, ὄσον καί γλαφυρά, τήν ὀριακήν, ὄσον καί ἀνεξάντλητον, γελοιότηταν τῆς ἀνθρωπίνης ύπάρξεως. Ὅμως ταυτόχρονα προσφέρεται, διά τό ἐγχείρημα τῆς πολιτικῆς ἀναλύσεως, διότι ἐπιδέχεται περισσοτέρας τῆς μιᾶς ἀναγνώσεων.
Μία πρώτη ἀνάγνωσις της θά ἐδυνατο νά εἷναι ὅτι πρόκειται διά τήν ἀποτύπωσιν μιᾶς στιγμῆς ἀπό τήν ζωήν ἑνός ἔθνους τό ὀποῖον εὐρίσκεται, ἀπομονωμένον, εἴς τήν ἐσχατιάν τοῦ ἑνωμένου εὐρωπαϊκοῦ μορφώματος καί τό ὀποῖον ἔχει ὤς ἐθνικόν ἄθλημα τόν ἐμφύλιον σπαραγμόν ἀπό τοῦ χιλιοστοῦ ἔτους, πρό τοῦ πλέον ἐμπορικωτέρου σήματος ὄλων τῶν ἐποχῶν, ἔξ αἰτίας τῆς ἀνευθυνότητος τῶν ἡγετῶν ποῦ τό ἴδιον ἐπέλεγε καί τῆς πνευματικῆς ἔνδειας λόγῳ τῆς αἰσχρῆς παιδείας ποῦ ἐλάμβανε καί συνεχίζει νά λαμβάνῃ καί λόγῳ τῶν τραγικῶν ἐλλείψεων εἴς τόν ἐξοπλισμόν περιφράξεως, ὄρα μίζες καί ἄλλα θέματα, λόγῳ ἐλλείψεως ὐλικοῦ καί σφαιρῶν, ὄρα psi καί ἄλλα θέματα, λόγῳ ἐλλείψεως σοβαρῶν προπονητῶν ἐκατἐρωθεν, ὄρα πολιτική ὤς ἐπάγγελμα καί ἄλλα θέματα, ἐκατέληξε νά ὀρᾶ τἠν σφαῖραν νά ἀπομακρύνεται εἴς τόν ὠκεανόν...Καί τό καλύτερον ἐπόμενον ἄθλημα εἴς τό ὀποῖον ἐσκέφθει νά ἐπιδοθῇ, ἀφοῦ ἐξέλεξε πλειοψηφικῶς τοῦς ἰδίους προπονητάς, ἧτο ἥ ἐλπίς τοῦ ξυλοδαρμοῦ, τοῦ ὐπαιτίου τῆς ἐξακοντίσεως τῆς σφαιρός, διά ἀντιπροσώπων...
Μία δευτέρα ἀνάγνωσις της θά ἐδύνατο νά εἷναι ὅτι πρόκειται διά τήν ἀποτύπωσιν κάποιων κρετίνων, ἡγετῶν, οἴτινες ἀφοῦ ὤδινναν ὄρος, ἐπί μιάν τριακονταετίαν, ἐτεκαν τόν μῦν τῆς ε.ε. Καί οἵ ὀποίοι ἀπεφάσισαν, ἐρήμην τῶν λαῶν, ὅτι θά παίξουν εἴς ἕνα ξεχωριστό στάδιον, στάδιον ὄπως λέμε, μάαστριχτ, λισσαβώνα, δηλαδή μόνοι τους εἴς ἕνα μόρφωμα σταδίου, μέ ἕνα νόμισμα σταθερῆς κυκλοφορίας εὐρώ, δηλαδή μόνο μία σφαῖρα, καί ὅταν ἥ σφαῖρα ἔφυγε ἀπό τό γήπεδο ὅλοι ἀπέμειναν νά τήν κοιτοῦν ποῦ χανόταν εἴς τό βάθος τού ὠκεανοῦ, περιοριζόμενοι νά ὐβρίζουν σκαιῶς τόν αὐνάνα, κατά τήν ἄποψιν των καί "ἄμπαλο", ἕλληνα ποῦ τήν ἐλάκτισεν ἀτέχνως καί πλεονεκτικῶς...
Καί τό καλύτερον ἐπόμενον ἄθλημα εἴς τό ὀποῖον ἐσκέφθησαν νά ἐπιδοθοῦν ἧτο ὅ δανεισμός ἑνός ἐκάστου, ὐπό τῶν ὐπολοίπων, μιᾶς ἤ περισσοτέρων ἀνυπάρκτων σφαιρῶν καί νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα προσποιούμενοι ὅτι ὅλα εἷναι ἔν τάξει...
Μία τρίτη ἀνάγνωσις θά ἐδύνατο νά εἷναι καί αὔτη:
Ἐπτάμισυ δίσεκατομμύρια, ἤτοι εἵς ὠκεανός, ἁπλῶν ἀνθρώπων παρακολουθοῦν μέ κομμένη τήν ἀναπνοή ἕναν ἠλίθιον ὄσον καί ἀνελέητον ἀνταγωνισμόν, ὄστις λαμβάνει χῶραν ἐπί τῆς ράχης των καί ἐπί ἑνός ἐπιπλέοντος πομφόλυγος ὄστις ἔχει τό σχῆμα σταδίου καί καλεῖται εὐσχήμως διεθνές χρηματοπιστωτικόν σύστημα, ὔπό ἑκατό ἀδιστάκτων ἀνθρωπομόρφων ἀργυραμοιβῶν καί τῶν ἀκολούθων των. 
Τό ἀναπόδραστον ἀποτέλεσμα, τῆς ἀπωλείας τῆς σφαιρός, πάντα βαρύνει τήν πλειοψηφία τῶν ἀμετόχων θεατῶν αὐτοῦ τοῦ αἴσχους οἵ ὀποίοι πάντοτε καλοῦνται, μέ ἴδιον καί ὄποιον κόστος, νά ἐπαναφέρουν τήν σφαῖραν εἴς τόν γελοῖον αὐτόν ἀγωνιστικόν χῶρον ἀφού ἀνά πέντε ἥ δέκα λεπτά, ἤ ἔτη ἄν ἐπιθυμεῖς ἀναγνώστη μου, οἵ ἄχρηστοι ὄσον καί  "ἄμπαλοι"  ἀργυραμοιβοί τῆν ἐξακοντίζουν, λόγω ἀνικανότητος ἤ ἐννίοτε καί ἀπληστίας, ἐκτός σταδίου. Ἐδῶ δυστυχῶς τά ἐπτάμισυ δίσεκατομμύρια τῶν θεατῶν δέν δικαιοῦνται νά ἐπιλέξουν ἄλλο παίγνιον εἴ μή τήν βαθυτάτην ἀνασφάλειαν ποῦ προσδίδει τό αἴσθημα τοῦ φόβου...
Θά ἐδυνάμην νά συνεχίσω, μέ προοπτικήν τό ἄπειρον, αὐτήν τήν προσπάθειαν ἀναγνώσεως τῆς εἰκόνος ὄμως θεωρῶ ὅτι αἵ τρεῖς αὐτές συγκεκριμένες ὀπτικές καλύπτουν ἕνα ἐπαρκές εὔρος γωνιῶν ὐπό τῶν ὀποίων δύναται νά παρατηρηθῇ τό ἀποτέλεσμα. 
Τό βέβαιον εἷναι ὅτι ὅ Κύριος Mordillo ὅταν δημιουργοῦσε αὐτό τό σκίτσο αὐτό ποῦ ἐπιθυμοῦσε ἧτο νά προκαλέσῃ θυμηδίαν καί γέλωτα. Ὄπως πλέον τῆς βεβαιότητος εἷναι τό γεγονός ὅτι δυστυχῶς ὤς ἄνθρωποι, ὤς λαός ἤ ὤς λαοί, ὄπως  ἐπιθυμεῖτε, μέ τόν τρόπον ποῦ ἀντιμετωπίζωμεν τήν πραγματικότητα, ἔχωμεν ξεπεράσει πρό πολλοῦ τήν θυμηδίαν καί τήν γελοιότηταν καί τό τραγικώτερον εἷναι ὅτι καταβάλλωμεν τεραστίαν προσπάθειαν νά προχωρήσωμεν καί πέραν αὐτοῦ τοῦ ὄρίου...
Παρ' ὅτι ὅ πειρασμός, τῆς περαιτέρω ἀναλύσεως, φαντάζει ὤς ἄδειος καί διαθέσιμος δρόμος γιά νά δοκιμάσῃ τίς, ἔτι δέ περισσότερον ὅ γράφων, τήν ἰσχύν τοῦ νοῦ του θά παραμείνω εἴς τό ἀνωτέρῳ, θλιβερόν, συμπέρασμα: 
" Ὅτι δηλαδή ὅ σύγχρονος ἄνθρωπος, ὐπό τό κράτος τοῦ φόβου, καταβάλλει φιλότιμον προσπάθεια γελοιοποιήσεως τῆς ἱστορίας του καί τῆς προοπτικῆς του ἐντός τοῦ ὅλου τῆς δημιουργίας
Πάντα ὄμως θά ἐλπίζω καί θά εὔχομαι αἵ νεώτεραι γενεαί νά ἀξιωθοῦν τοῦ δικαιώματος, τό ὀποῖον ἥ γενεά μου τό ἀπώλεσε, τοῦ φαίνεσθαι, λέγεσθαι καί εἷσθαι ἄνθρωπος καί οὐχί ἔντρομον ἀνθρωποειδές...

Σάββατο 5 Μαΐου 2012

...ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ HELLEΝΕ

Κάθε μῖτος κρύβει βαθειά ἐντός του τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας του ἄς πᾶμε λοιπόν καί ἐμεῖς στήν ἀρχή του δικοῦ μας.
Ἤταν γύρω στά 1.100, πρό τοῦ πιό ἐπιτυχημένου ἐμπορικοῦ σήματος ὄλων τῶν ἐποχῶν, ὄταν τό φῦλον τῶν δωριαίων εἰσῆλθε εἴς τά γεωγραφικά ὄρια τῆς σημερινῆς ἐλλάδος. Ἀπό ἐκεῖ λοιπόν ἀρχίζει μία ἱστορία, ἥ ὀποῖα ἔμελλε νά ἀποτελέσῃ τήν μήτρα, ἀπό τήν ὀποῖαν ἐπλάσθησαν ὄλα τά μοντέλλα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί νά ἀποδείξῃ διατί ὅ ἄνθρωπος, λόγῳ εὐφυῒας, θεωρεῖται πρωτεύων θηλαστικό καί εὐρίσκεται εἴς τήν κορυφήν τῆς ἀλύσεως τῶν ὐπάρξεων. Βέβαια αὐτή ἥ έντατική χρῆσις τῆς μήτρας προκάλεσε καί τήν συνακόλουθον φθοράν της. Δια τοῦτον ὄταν οἵ μέλλοντες, ἰθαγενεῖς, κάτοικοι αὐτῶν τῶν γεωγραφικῶν ὀρίων, ὔστερα ἀπό πολλές περιπέτειες καί σκοτεινά διαλλείματα, προσεπάθησαν νά κάμουν χρήσιν της ἔγιναν ἀπλῶς κάτοχοι ἑνός ἀθλίου κακέκτυπου μοντέλου τό ὀποῖον, πόρῳ ἀπεῖχε τοῦ πρωτοτύπου, ἀποτύπωνε μόνον τίς ἐπικεφαλίδες καί καθόλου τό κείμενον, τό οὐσιαστικόν μέρος, ἔτσι οἴ κάτοικοι τοῦ τόπου ἔμαθαν μόνον νά ἀπαγγέλουν τίς ἐπικεφαλίδες καί νά τίς ἐπικαλοῦνται, δίκην μαγικῶν λέξεων, εἴς κάθε δυσκολίαν ποῦ ἀντιμετώπιζαν. Διά ἕνα ἰκανό χρονικό διάστημα αὐτή ἥ πρακτική εἷχεν ἀποτέλεσμα, ἔστω καί ἥ ἀπλή ἐπίκλησις των ξορκίων αὐτῶν ἀνάμεσα στοῦς ἰθαγενεῖς, ἐδύνατο νά ἀνυψώνῃ τό ἠθικόν των. Ὄμως οἵ καιροί ἀλλάζουν, βλέπεις ἀναγνώστη μου ἥ ἐξέλιξις εἷναι φυσικός νόμος, ὅτι παραμένει στάσιμον καί λιμνάζον σήπεται καί πεθαίνει. 
Οἵ ἰθαγενεῖς μας, λοιπόν, προσπάθησαν νά ἀκολουθήσουν αὐτόν τόν κανόνα ἀλλά μέ τό λάθος μοντέλλο ποῦ κατεῖχαν τό μόνο ποῦ κατάφεραν ἧτο νά πλανηθοῦν οἰκτρά ἀπό τά ἴδια τους τά μαγικά λόγια, τῇ συνδρομῇ βεβαίως, καί κάποιων κακεκτύπων τοῦ Στρεψιάδη. Τό τραγικώτερον ὄλων εἴς τήν μικρή μας ἱστορία εἷναι ὄτι ἕνα μικρό τμήμα τῶν αὐτοχθόνων ἰθαγενῶν κατάφερε νά ἐξελιχθῇ μαζί μέ τήν πρόοδον τοῦ χρόνου καί νά φωνάξῃ γιά ὄλα ὄσα γίνονταν  λάθος. Αὐτό τό μικρό τμήμα κάποιος στρεψιάδης τό ἀπεκάλεσε "λαπάδες"...Καί δυστυχῶς ἥ μάζα, εἴς τήν ὀποῖαν εἷχε πλέον μεταβληθεῖ ὅ λαός τῶν αὐτοχθόνων, τό δέχθηκε ὤς ὀρισμόν. Οἵ ἔν λόγω "λαπάδες" λοιπόν ἤ αὐτοεξορίσθησαν ἤ πέρασαν εἴς τήν ἱστορίαν διά τοῦ λόγου των ἀφήνοντας τήν μάζαν εἴς τήν βεβαίαν τύχην της. Ἀκόμα ἠχοῦν τά βαρειά ὀνόματα των ὤς σήμανδρα ἕνός ἄδειου καί μισογκρεμισμένου ναοῦ, ἔν τῇ ἀκμῇ τοῦ ὀποίου οἵ πιστοί ἤταν τραγικά λίγοι καί ἐν τῇ παρακμῇ του ἀπελπιστικά μόνοι...Παπαδιαμάντης, Καβάφης, Ρίτσος, Βάρναλης, Σεφέρης...Ὀνόματα μῆτρες κενοφανεῖς, ποῦ καί πάλι, βράβευσαν καί ἀντέγραψαν οἵ δυτικοί "κανίβαλλοι" γινόμενοι ὄλο καί καλύτεροι τῶν ἰθαγενῶν, οἵ ὀποίοι ὀλο καί χειροτέρευαν. Κάποια στιγμή   πρέπει νά ἤταν στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '80 κάποιος στρεψιάδης ἀνέλαβε τίς τύχες τῶν ἰθαγενῶν μιμούμενος καί ἐπιδεικνύων ἕνα σπάνιο χάρισμα ποῦ ἥ φύσις τό ἔχει χαρίσει μόνο σέ ἕνα εἷδος, ἀπό τά τόσα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, τήν γαλήν. 
Ἥ γαλῆ ὤς γνωστόν εἷναι θηλαστικόν καί ἀνήκει εἴς τήν οίκογένειαν τῶν αἰλουροειδῶν. Ὅ μῦθος ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν τήν ἔχει περιβάλλει μέ ὐπερφυσικάς ίδιότητας ὄπως αὐτήν τῆς κατοχῆς τῶν ἐπτά ζωῶν. Ἀλλά ἤ φύσις τήν ἔχει ἐφοδιάσει μέ ἕνα, μοναδικό καί πραγματικό, χάρισμα ὄταν ἥ γαλῆ πέφτει, ἀπό οἰοδήποτε ὕψος μεγαλύτερον τῶν 5 ἐκατοστῶν, προσγειώνεται πάντοτε μέ τά τέσσερα πόδια της. Ὅ στρεψιάδης λοιπόν τῆς ἱστορίας μας ἐμιμεῖτο ἀπαράμιλλα αὐτόν τό χαρακτηριστικόν. Ὅ πτωχός, ἔν τῷ πνεύματι ἀλλά καί σώματι, λαός τόν ἀντέγραψε πλήρως καί σέ διάστημα μόλις τριάκοντα ἐτῶν ἦτο εἴς θέσιν νά ἐκτελῇ καλύτερα καί ἀπό τόν διδάξαντα τήν φιγοῦραν τῆς γαλῆς. Ἀνῆλθεν εἴς, τέτοια, δυσθεώρητα ὔψη ἐκτελεστικῆς δεινότητος ὤστε ἐάν τό ζητούμενον ἀγγιζεν τό ἴδιον συμφέρον νά δύναται νά κυβισθᾶται, μέ ἐξαιρετικήν μαεστρίαν, ἤ ἀκόμη πιό ἀκραῖα νά ἐπανατοποθετῇ τὀν χῶρον οὔτως ὤστε τό ταβάνι νά ἐκτελῇ χρέη πατώματος εἴς τήν περίπτωσιν κατά τήν ὀποῖαν εὐρίσκετο, ἰδιαιτέρως, πιεσμένος...
Κάπου ἐκεῖ λοιπόν, άναγνώστη μου, ἥ ἐννοια "λαός", ἥ ὀποῖα εἰρήσθῳ ἔν παρόδῳ ἐχρειάσθη χίλια ἐννεακόσια ἔτη, ἀπό τοῦ πιό ἐπιτυχημένου ἐμπορικοῦ σήματος ὄλων τῶν ἐποχῶν, διά νά δυνηθῇ νά προσδιορισθῇ, ὐπέστη ἔκπτωσιν εἴς τὀ ἀρχαῖον καί ταπεινόν εἷδος τῆς "φυλῆς" οἴτις ποδηγετεῖται καί καθοδηγεῖται ἀπό φυλάρχους καί ἀκολούθους. Ἕν προκειμένῳ ὅ λαός τῆς ἱστορίας μας, ἀπό "ΕΛΛΗΝΕΣ" μετονομάσθη εἴς φυλή τῶν "HELLENE"...
ΝΑΙ!! HELLENE!!! Μιά χαρά τά εἷπε ἥ νεαρά ξενιτευθεῖσα γαλῆ εἴς τήν μικροῦ μήκους ταινίαν της:
"...Ναί! Χρωστάω ἀλλά δέν εἷμαι ὅ μόνος..."
"...Ἐγώ ἐφηῦρα τήν κριτικήν ἄρα δέν δικαιοῦσθε νά μοῦ τήν ἀσκεῖτε..."
"...Ζῶ εἴς μίαν μαγικήν χῶραν ἐνῶ σεῖς κατοικεῖτε εἴς τό σκότος..."

διά τοῦς ἀθεράπευτα HELLENE μέ ἔντονην γραφήν ἀποτυποῦται ἥ πτώσις τῆς γαλῆς εἴς τοῦς τέσσερεις πόδας ὤς παράδειγμα, ἔνδεικτικῶς καί οὐχί περιοριστικῶς...
Ὤς τέτοιοι λοιπόν καλοῦνται αὔριο, 6/5/12, οἴ "HELLENE" νά ἀποδείξουν ὄτι εἷναι πραγματικοί κάτοχοι τῶν μητρῶν ποῦ, ὤς ἄλλοι Προμηθεῖς, οἵ πρόγονοι των τοῦς παρέδωσαν. Καλοῦνται νά ἀποδείξουν ὄτι ἀνήκουν εἴς τά ἔλλογα ὄντα τοῦ πλανήτη καί οὐχί ἀπλῶς εἴς τά θηλαστικά ὄπως ἥ γαλῆ τήν ὀποῖαν μιμοῦνται, ἐπί τόσα ἔτη, ὀμολογουμένως μέ ἰδιαιτέραν έπιτυχίαν.
Θλιβερά ζωολογική παρατήρησις τοῦ ὐπογράφοντος εἷναι τό γεγονός πῶς ἥ γαλῆ ἄν καί ἀνόητον ζῶον μετέρχεται, σπανίως, τοῦ χαρίσματος της μέ ἕναν καί μοναδικόν σκοπόν τήν διατήρησιν τῆς ἀκεραιότητος καί τῆς άξιοπρεπείας της!!  
ΕΣΕΙΣ????

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

...ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΕΑΥΤΟΝ...19η Σεπτεμβρίου τοῦ 1970, διά τήν ἐλλάδα μία ἀκόμα ἡμέρα δικτατορίας. Στήν ἐλεύθερη ὄμως ἰταλία ἐλάμβανε χῶραν ἕνα, ἀκόμα, ξημέρωμα στήν πόλη τῆς γένοβας. Ὅ ἤλιος εἷχε παρει τόν συνήθη ἀνήφορον του, ἥ πόλη εἷχε ἀρχίσει νά ξυπνάῃ μέ ἀργοῦς ρυθμοῦς. Ἕνας 22ετῆς φοιτητής κοντοστάθηκε μπροστά στό μέγαρο τῶν δόγηδων στη Γένοβα καί ξαφνικά μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια μιᾶς ὀμάδας ἐργατῶν καθαριότητας, λούστηκε μέ τρία μπουκάλια γεμάτα βενζίνη καί ἄναψε τό σπίρτο. 
"Ζήτω ἥ ἐλεύθερη Ἐλλάδα"..Ὄ,τι πρόλαβαν νά ἀκούσουν ἀπό τὀ στόμα του, ὄσοι ἔσπευσαν κοντά του, τήν ὤρα ποῦ οἵ φλόγες τύλιγαν τό κορμί του...  
" Ὅ γυιός σου δέν εἷναι ἥρωας, εἷναι ἕνας ἄνθρωπος σάν τοῦς ἄλλους, ἴσως μάλιστα μέ περισσότερο φόβο … Φίλα τή γη μας γιά μένα …Δέν μπορῶ οὔτε νά σκεφθῶ οὔτε νά ἐνεργήσω ἄν δέν εἷμαι ἐλεύθερος. Ζήτω ἥ Δημοκρατία, Κάτω ἥ Τυραννία. Ἥ πατρίδα μας ποῦ γέννησε τήν ἐλευθερία θά ἐξαφανίσει τοῦς τυράννους. Συγχώρα με ἄν μπορεῖς …ὅ Κώστας σου ".
Αὐτά ἤταν τά τελευταῖα του λόγια, σἐ σημείωμα, πρός τόν πατέρα του. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ἥ σωρός του ἧλθε, μέτ'ἐμποδίων, μετά ἀπό πέντε μῆνες στήν ἐλλάδα διά τήν ὀποῖαν θυσιάστηκε. Ἥ ἐξευτελισμένη πατρίς εὐγνομωνοῦσα ἀφοῦ κατελήφθη ἔξ ἀπήνης, ὔπό ἕνός  κομμουνιστή δημάρχου, ἀρκέσθηκε νά ἀναγνωρίσῃ αὐτήν τήν τελεῖαν καί αξεπέραστον θυσίαν μέ ἕναν δρόμο 20 μέτρων εἵς τό αιγάλεω καί μία πάροδο εἵς τήν γενέτειραν του τήν κέρκυρα. Ἥ πόλη τῆς γένοβας, ἀντιθέτως λόγω τοῦ μεγέθους τῆς πράξεως του, τοῦ ἔχει ἀφιερώσει μιά πλατεῖα καί ἕνα ἀγαλμα εἴς τόν τόπον τῆς θυσίας του...


...12η Σεπτεμβρίου τοῦ 1981, διά τήν ἐλλάδα μία ἀκόμα ἡμέρα ἐλευθερίας. Καί ὄμως κάποιος 31ετῆς γλύπτης λούζεται μέ βενζίνη καί αὐτοπυρπολεῖται ὤς ὐστάτη ένέργεια ἀφύπνισης τῆς κοινωνίας ποῦ τόν περιβάλλει καί ἤ ὀποῖα ὀδεύει μέ μεγάλες ταχύτητες εἴς τήν ἀπαξίωσιν τοῦ ἀνθρώπου. 
"...Ἄν ρωτήσουν γιά μένα δῶστε τήν άγάπη μου
Αὐτά ἧταν τά τελευταῖα του λόγια σέ ἕνα σημείωμα του. ἈΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΖΙΡΤΖΗΣ. Ἥ ἐξευτελισμένη κοινωνία ἀδιαφοροῦσα τόν ἀγνόησεν παντελῶς, μόνον ὄ φίλος του Κύριος Μούτσης τοῦ ἔγραψε ἕνα τραγούδι τόν "ΑΝΤΩΝΗ" εἴς τόν δίσκον "ἐνέχυρον"...


...4η Ἀπριλίου 2012, διά τήν ἐλλάδα μία ἀκόμα ἡμέρα ἕνός ἰδιότυπου καί ἀπροκάλυπτου φασισμοῦ. Κάτω ἀπό ἕνα δένδρο 200 μέτρα ἀπό τό ἄνδρον τῶν ὀλιγαρχῶν ἕνας 77ετῆς Κύριος, μοναχική φιγοῦρα,  σηκώνει ἕνα πιστόλι, σημαδεύει τό κεφάλι του καί πατᾶ τήν σκανδάλη.Ὄ ἤχος τοῦ ὄπλου, ὠσάν ἀστραφτερή λεπίδα ἀποπειρᾶται νά κόψῃ τόν γόρδιον δεσμόν ὅ ὀποῖος στραγγαλίζει τήν δημοκρατίαν.
"...Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον, κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και στην πλατεία Συντάγματος θα κρεμάσουν ανάποδα τους εθνικούς προδότες, όπως έκαναν το 1945 οι Ιταλοί στον Μουσολίνι " .
Αὐτά ἤταν τά τελευταῖα του λόγια, σἐ σημείωμα, πρός τοῦς συμπατριῶτες του. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ τό ὄνομα του εἷναι, ἤδη,  ἀπαγορευμένο στά μέσα μαζικῆς ἐξημέρωσης.Ἥ ἐκφυλισμένη κοινωνία ἐκφοβισθεῖσα ἀρκέσθηκε εἴς ἕνα ἰσχνότατο, ἀπό πλευρᾶς μαζικότητος, προσκύνημα εἴς τόν τόπον τῆς θυσίας του...
Τρεῖς θάνατοι ἐκουσίως ἀπηνεῖς καί διά τοῦτον μεγαλειώδεις... Τρεῖς θάνατοι πολιτικές δηλώσεις, ἰδιαζούσης βαρύτητος, ποῦ δέν ἐπιδέχονται παρερμηνείας πολλῷ δέ μᾶλλον σκυλεύσεως. Τρία σημειώματα θρυαλίδες, διά τῶν ὀποίων ἤλπιζαν οἵ αὐτόχειρες νά μεταλαμπαδεύσουν τήν φλόγαν των εἴς τήν εὔφλεκτον ὕλην τῶν ψυχῶν τῶν ἐναπομεινάντων...Τρεῖς, ἀπέλπιδες, ἀπόπειρες ἐνεργοποίησης ἕνός θεμελιώδους νόμου τῆς φυσικῆς ὄστις διδάσκει ὄτι "...εἴς περίπτωσιν ἀναφλέξεως καί καύσεως εὐφλέκτου ὐλικοῦ αἴ εὐρισκόμεναι εἴς κοντινήν ἀπόστασιν παρεμφερεῖς οὐσίες ἀναφλέγονται ἔκ...συμπαθεῖας". Ὄμως φεῦ! Ἥ "συμπάθεια" τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης πόρῳ ἀπέχει τῆς ἀνθρωπίνης. Τό ἀπέδειξεν περίτρανα ἥ συμπεριφορά τῶν ὐπολοίπων ἀνθρώπων, ποῦ ἔζησαν ἐνεστωτικῶς αὐτοῦς τοῦς διάττοντες ἀστέρες. Ἀλλά καί αἴ νεώτεραι γενεαί αἴ ὀποῖαι δέν έδιδάχθησαν καί κατά συνέπειαν δέν ἐνεπνεύσθησαν, ποτέ τίποτα περί καί, ὐπό αὐτῶν τῶν μοναδικῶν ὐπάρξεων ἀπό μία ἐξευτελισμένη πατρίδα, μῆτρα στρατιῶν ἀμορφώτων, ὀμογενοποιημένων καί ἀβούλων ὄντων τά ὀποῖα ὀμοιάζουν ἀνθρώπους καί τά ὀποῖα διάγουν τόν βίον των παραδοθέντα ἄνευ ὄρων εἴς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καί τῶν, πάσης φύσεως, ἐμπόρων. Δύο ὀνόματα θαμμένα μέ τεράστια προσοχή καί ἕνα τρίτον τό ὀποῖον ἀντεκαταστάθη ὐπό τῆς εὐσχήμου ἀοριστίας "...77χρονος συνταξιοῦχος". Βλέπεις ἀναγνώστη μου τά σύγχρονα καθεστῶτα ἐάν δέν ἔχουν τήν πολυτέλεια νά κάψουν τόν ἀντιστεκόμενον καί νά διαμοιράσουν τήν τέφρα του εἴς τόν ὠκεανόν, διά νά μήν ὐπάρξῃ ἕνα σημεῖον προσκυνήματος καί μνήμης καί δι'αὐτῶν ἥ ἠρωοποίησις του, φροντίζουν νά λασπώσουν καί νά ξεθωριάσουν τήν εἰκόνα του εἴς τήν μνήμην τῶν ὐπολοίπων μετερχόμενα κάθε προσφόρου μέσου...
Αὐτοί οἵ τρεῖς θάνατοι, κατόπιν τῶν ανωτέρω διαπιστώσεων, προσομοιάζουν μέ τόν μῦθον τοῦ Σισύφου. Μία διαρκῆς καί ἀτελέσφορη άπόπειρα νά ἀφυπνισθῇ ἕνα κοινωνικό σῶμα εἴς λήθαργον. Μιά προσπάθεια καταδικασμένη, ἔξ' ὐπαρχῆς, εἴς τήν μοῖραν τοῦ ἀνολοκληρώτου. Πράγματι ὄπως ὅ Σίσυφος μεταφέρει τόν βράχον εἴς τήν κορυφήν, ἀφήνοντας ὄπισθεν του τό ἴδιο γνώριμο τοπίο, ἀλλά ποτέ δέν καταφέρνει νά τόν στηρίξῃ, ἔτσι καί αὐτοί οἴ θάνατοι ἔχουν ξεπεράσει, ἱστορικά καί  ἠθικά τήν κοινωνία ἀλλά δέν καταφέρνουν νά τοποθετήσουν τόν σκοπόν των εἴς τό σωστό σημεῖον οὔτως ὤστε νά μήν κυλίσῃ ἔκ νέου. Κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη, ἀναγνώστη μου, ἥ ὀπτική γωνία ποῦ ἀρμόζει εἴς τήν παρατήρησιν αὐτῶν τῶν τόσο τελείων πράξεων θά ἔπρεπε νά εἷναι ἥ στιγμή κατά τήν ὀποῖαν ὅ Σίσυφος ἔχοντας δεῖ τόν βράχο νά κυλᾶ πάλι εἴς τήν βάσιν τοῦ βουνοῦ ξεκινάει διά νά ἀρχίσῃ ἔκ νέου τήν διαδικασίαν ἀνυψώσεως του εἴς τήν κορυφήν. Ἐκεῖ! Εἴς ἐκείνην, ἀκριβῶς, τήν στιγμήν τῆς ἐκκινήσεως, εἴς αὐτήν τήν ἀλύγιστον δύναμιν ποῦ ὀπλίζει τό εἷναι τοῦ Σισύφου, παρά τό νομοτελειακόν ἀποτέλεσμα τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ βράχου εὐρίσκεται καί ἥ πραγματική ταυτότης, τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος ἀλλά καί, αὐτῶν τῶν τελείων θυσιῶν. Αὐτή ἥ ταυτότης, αὐτή ἥ εὐλογία κατά τόν γράφοντα, ἥ ὀποῖα μᾶς διαχωρίζει ἀπό ὄλα τά ἔμβια ὄντα τοῦ πλανήτη μας ἀπαιτεῖ ὔφ' ἠμῶν τήν ἀδιάκοπον προσπάθεια τῆς πνευματικῆς ἀνυψώσεως μας, ὄσον δυνάμεθα χωρίς ἀνάπαυσιν, εἴς καθημερινήν βάσιν καί διά βίου. Αὐτοί οἵ τρεῖς ἄνθρωποι ὐπήρξαν πιστοί εἴς  τήν ταυτότηταν των μέχρι κεραῖας καί διά τοῦτον ἀδυνατοῦν νά περάσουν εἴς τό παρελθόν, κατέκτησαν τήν αἰωνιότητα εἴς πεῖσμα ὀποῖας ἀναπήρου ἐξουσίας καί κοινωνίας. 
Δι' ὄλους ἠμᾶς τοῦς ὐπολοίπους παλαίοντες, εἰσέτι ὐπέρ τῆς ταυτότητος μας, ἤ παραιτηθέντες ἀποτελλεῖ κατά τό ἥττον, ἀφοῦ τό μᾶλλον τό ἔχουν ἤδη πράξει ἐκείνοι, διά βίου ὐποχρέωσιν ἥ μή κατάσβεσις τῆς φλογός ποῦ φωτίζῃ τά ὀνόματα των εἴς τό διηνεκές... 

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

...ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


Πιστεύω εἵς ἕναν πολιτικόν, ἀφέντη, παντοκράτορα, ποιητήν ρουσφετιοῦ καί καταστροφῆς, ψυχῶν τε πάντων καί σωμάτων.
Καί εἵς ἕναν κύριον χονδρόν, βαγγέλην τόν ἐλλεεινόν, τόν υἰόν τοῦ πασόκ τόν πονηρόν, τόν ἔκ τής λαμογιᾶς δημιουργηθέντα πρό εἴκοσιπέντε ἐτῶν.
Χονδρός ἔκ χονδρῶν, Κτῆνος ἀληθινόν, ἔκ κτήνους ἀληθινοῦ ποιηθέντα, οὔ γεννηθέντα, ὀμοούσιον τῷ πασοκ, δι'οὗ τά πάντα μᾶς βρήκανε.
Τόν δι' ἠμᾶς τοῦς ἀλλοθρήσκους καί διά τήν ἠμετἐραν τραγωδίαν κατελθόντα ἔκ θεσσαλονίκης καί μπαστακωθέντα μετά θράσσους πασοκικοῦ καί ἠλιθίων ψηφοφόρων καί ἀποκτηνωθέντα.
Ἐπιπεσώντα τέ ἐναντίον ἠμῶν ἐπί ποντίου παπαδήμου καί γελῶντα καί καταληστεύοντα ἠμᾶς.
Καί σφετερισθέντα τήν ἀρχηγίαν τήν τρίτην ἠμέρα κατά τάς γραφάς.
Καί ἀνελθόντα εἴς τόν θρόνο τοῦ πασοκ καί καθεζόμενον ἔκ δεξιῶν τοῦ σαμαρᾶ.
Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά λύσσης καταληστεύσαι ζῶντες καί νεκροῦς, οὔ τῆς ἐλεεινότητος οὔκ ἔσται τέλος.
Καί εἴς τό πνεῦμα τό ἄγριον, τό πολωμένον, τό ἐκβιαστικόν, τό ἔκ βρυξελλῶν ἐκπορευόμενον, τό σύν πασοκ καί νδ καί κουβέλη καί λοιπῶν ὀσφυοκαμπτῶν συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό ἀπαιτηθέν ἔκ τῶν τοκογλυφτῶν.
Εἴς μίαν ἀχρεῖαν, παγκοσμιοποιημένην καί ἐλεεινήν κοινωνίαν.
Ὀμολογῶ ἕν ἀνασκολόπισμα εἴς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν.
Προσδοκῶ λίπανσιν τῶν γλουτῶν. Καί τρυφερότητα εἴς τό μέλλον.
Ἀμήν.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

...ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΗ ΦΡΟΥΡΑ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                      
ΥΠΟΔ/ΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΩΝ                       
ΤΜΗΜΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΤΗΣ Η ΩΜΗΣ ΒΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ                                                               ΑΘΗΝΑ 25/3/2012        


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΟΙΝ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ


ΘΕΜΑ:  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ C-14 , C-15.


Κύριοι διά τῆς παρούσης ἤ ὐπηρεσία μας ένημερώνει άρμοδίως ὄτι τό τελευταῖον ἔτος, κατά τάς ἐπιχειρήσεις τῶν τμημάτων μας ἐπί τοῦ πεδίου, παρατηρεῖται μία τάσις κάμψεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ὤς ἄνω ἀναφερθέντων ἀερίων. Ἥ ἀνωτέρω έξέλιξις ἐκτιμᾶται ὤς ἰδιαιτέρως ἀνησυχητική διά τοῦς κάτωθι λόγους οἴτινες παρατίθενται κατά ἀξιολογικήν ἐκτίμησιν:
 • Αὔξησις τοῦ πλήθους λόγω τῆς προμηθεῖας, ἀντιασφυξιογόνων, μασκῶν.
 • Αὔξησις τοῦ ἠθικοῦ τῆς μάζης.
 • Αὔξησις τοῦ θάρρους τῆς μάζης.
 • Αὔξησις τῆς φθορᾶς τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν τμημάτων μας.
 • Αὔξησις τῆς ριπτομένης ποσότητος.
 • Αὐξησις τῆς διαρκεῖας τῶν ἐμπλοκῶν.
 • Αὔξησις τῆς ὐπερωριακῆς ἀπασχολήσεως τῶν μονάδων.
 • Αὔξησις τῶν κονδυλίων διά ἀγοράν χημικῶν ἕν καιρῷ κρίσεως.
 • Αὔξησις τῶν ὐγειονομικῶν ἀναγκῶν τῶν μονάδων.
Ὤς κύριον αἴτιον αἴ μονάδαι μας ἀναφέρουν τόν ὐπερεξοπλισμόν τῆς μάζης μέ ἀντιασφυξιογόνες μάσκες αἴ ὀποῖαι, κυκλοφοροῦν καί πωλοῦνται πλέον, παντοῦ.
Κατόπιν ὄλων αὐτῶν θά παρακαλούσαμε νά προβεῖτε εἴς τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας ὄπως μετριασθεῖ τό φαινόμενον. Ἀπό τήν πλευρά μας ἐπεξεργασθήκαμε ἕνα προσχέδιον νόμου, τό παραθέτουμε συνημμένον, τό ὀποῖον θά παρακαλούσαμε νά ληφθῇ σοβαρά ὐπ' ὄψιν.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Τίτλος                                           Ρυθμίσεις για την προστασίαν τῶν σωμάτων   
                                                    ἀσφαλείας ἀπό τήν βία τοῦ πλήθους.
Τύπος                                           Σχέδιο νόμου Υπουργείο Προστασίας τοῦ πολίτη.
Επιτροπή                                      Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας             
                                                   Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας                       Πρός κατάθεσιν
Ημερ/νια Φάσης ἐπεξεργασίας        25/03/2012

Ἄρθρον 1 
Κάθε πολίτης ὀφείλει νά ἀποδεικνύῃ μέ κάθε εὐκαιρίαν τήν ἀφοσίωσιν του εἴς τήν δημοκρατικά ἐκλεγμένη κυβέρνησιν τῆς χῶρας καθώς καί εἴς τάς δυνάμεις ἀσφαλείας. Ἀκολουθεῖ συνοπτικός δεκάλογος τῶν  ἐνεργειῶν διά τοῦτο:
 1. Χειροφίλημα εἴς τά ὄργανα τῆς τάξεως (ἔνστολα ἤ μή).
 2. Χαμήλωμα τοῦ βλέμματος ὄταν διασταυρώνεται μέ αὐτό τῶν ὀργάνων.
 3. 'Υποκλίσεις πρό ἐπισήμων καί σημαινόντων προσώπων.
 4. Καθολική ἀπαγόρευσις τῶν συνομιλιῶν εἴς τάς καφετερίας καί καφενεῖα.
 5. Ὄ ἐγκλεισμός εἴς τάς οίκίας μετά τήν ἐβδόμην ἀπογευματινήν. 
 6. Ἤ ἐντατική παρακολούθησις τῶν σταθμῶν mega καί skai.
 7. Ἥ ὐποχρεωτική παρακολούθησις μαθήματος ἀντικομμουνιστικής ὐστερίας ὤς μέρος τῆς διά βίου μάθησης.
 8. Ἥ ὐποχρεωτικῶς, ἐθελοντική, λήψις ντοπαμίνης καί ἄλλων κατασταλτικῶν οὐσιῶν.
 9. Διαρκῆς καί ἀμείωτος προσπάθεια βοηθείας τῶν ἀρχῶν δι' οἰουδήποτε μέσου, ρουφιανιᾶς, ἀπ'εὐθεῖας καταγγελίας κ.λπ.
 10. Ἤ ἀνάρτησις φωτογραφιῶν, εἴς οἰκίας καί γραφεῖα, τῶν προσῶπων ποῦ συμμετεῖχαν εἴς τήν σωτηρίαν τῆς χῶρας.
Οἴ μή τηρῶντες τόν ἀνωτέρω δεκάλογον θά τιμωροῦνται μέ πρόστιμον 2.000€ καί διακριτικήν παρακολούθησιν.
Ἄρθρον 2
Ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἴς τήν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως ἀπαγορεύονται οἴ συγκεντρὠσεις εἴς τάς πλατεῖας ἀνά τήν χῶραν ίδιαιτέρως εἴς τήν πλατεῖαν συντάγματος. Θά ἐπιτρέπεται μόνον ἤ διέλευσις, μέ γοργόν βηματισμόν χωρίς στάσεις καί ἄσκοπον παρατήρησιν πέριξ τοῦ ἄξονος βαδισμοῦ.
Κάθε παραβάτης θά τιμωρεῖται μέ ἐπιτόπου πρόστιμον 3.000€ καί ἀφαίρεσιν τῶν ὐποδημάτων του.
Ἄρθρον 3
Κάθε πολίτης ποῦ φέρει  μάσκα (ἀντιασφυξιογόνον ἤ τῶν ἀπόκρεω), μαντήλι (καλαματιανόν ἥ μή), ὀματοϋάλια σκούρου χρώματος (ἀνεξαρτήτως ἐπωνυμίας), σακίδιον πλάτης (παντός τύπου, ἐξαιροῦνται τά σακίδια barbie rapounzel καί johnn johnn) θά συλλαμβάνεται πάρ'αὐτα καί θά διώκεται διά τό κακούργημα τῆς προθέσεως ἀσκήσεως βίας κατά τῶν δυνάμεων προστασίας τοῦ πολίτη.
Ἄρθρον 4
Κάθε πολίτης ὄ ὀποῖος νοιώσει ὅτι δημιουργεῖται μέσα του ἤ ὀποια ὐποψία ἀντιδράσεως ὀφείλει νά προσέλθῃ αὐτοβούλως εἴς τό οἰκεῖον ἀστυνομικόν τμῆμα καί νά ὀμολογήσῃ ὄτι ἐμφορεῖται ὐπό ἀντικαθεστωτικῶν προθέσεων καί νά αἰτηθῇ, εἴς μονήν κόλλαν ἀναφορᾶς μετά χαρτοσήμου, τήν ἐπανένταξιν του ὐπό τῶν ὀργάνων. 
Ἄρθρον 5  
Τά ὄργανα τῆς τάξεως ὐποχρεοῦνται νά ἐκτελοῦν τά καθήκοντα τους μέ προσοχή καί μεθοδικότητα. Κατά περίπτωσιν δύνανται νά αίτοῦνται τήν συνδρομήν διαφόρων πρόσφορων μέσων ὄπως ζαρτινιέρες, παρκαρισμένα ὀχήματα, τοίχους κ.λ.π. Οἴ δέ πολῖτες  ὐποχρεοῦνται νά βοηθοῦν τά ὄργανα ἀσμένως καί χωρίς τήν παραμικρήν διάθεσιν  ἀντιδράσεως. 
Ἄρθρον 6 (ἀκροτελεύτιον)
Ἥ τήρησις τοῦ ἀνωτέρῳ νόμου ἐπαφίεται εἴς τήν ἀπεραντωσύνην τοῦ σὐμπαντος, εἴς τήν μεγαλωσύνην τοῦ παντοδυνάμου θεοῦ καί κριτοῦ ἠμῶν καθῶς καί εἴς τήν, κατά καιροῦς διάθεσιν, διάθεσιν τῶν πεφωτισμένων ἠγετῶν ποῦ καθορίζουν αἴ δημοκρατικαί πλειοψηφίαι.

Ἀναμένωντες τάς δικάς σας ἐνεργείας, διατελλῶμεν πειθήνια ὄργανα τῆς βουλήσεως σας.
Πανελλήνια Ἔνωσις Πραιτωριανῶν Φρουρῶν.

ΥΓ. Ἤ παραμυθούπολη σᾶς παρακαλεῖ, στά πλαίσια τοῦ δεκαλόγου συγκεκριμένα τού ἐδαφίου 9, νά παραθέσετε εἴς τά σχόλια τυχοῦσες ἰδέες σας ποῦ θά ἐδύναντο νά προάγουν τήν δημοκρατία εἴς αὐτόν τόν πολύπαθον τόπον.

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

...ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Ἔν Ἀθῆναις τῇ εἰκοστή πέμπτη Μαρτίου τοῦ σωτηρίου ἔτους δωδεκάτου καί δισχιλιοστοῦ.
Ἥ αὐτοῦ μεγαλειὀτης κύριος πρωθυπουργός οἵ σύν αὐτω λησταί καί οἵ λοιποί σκυλεύοντες τό πτῶμα τῆς τετάρτης ἐλληνικῆς δημοκρατίας σᾶς προσκαλοῦν εἵς τήν σεμνήν τελετήν ἐξευτελισμοῦ τών θεσμῶν, τῶν ἠρώων καί τῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ ἔθνους.
Θά ἔχετε τήν σπανίαν εὐκαιρίαν νά θαυμάσετε, ἔκ τοῦ σύνεγγυς, τοῦς ἐντυπωσιακοῦς σχηματισμοῦς, τῶν ἐνστόλων δυνάμεων, τῶν γενιτσαρικῶν ταγμάτων κατοχῆς. 
Ἐπίσης θά θαυμάσετε διά ζώσης τήν ἀφοσίωσιν τῶν φυλάκων κυνῶν οἴτινες, παρ'ὄτι  προέρχονται ἀπό τάς τάξεις τοῦ εὐτελοῦς καί ἀπλοϊκοῦ λαοῦ, εἴς μίαν ἄνευ προηγουμένου παρέλασιν θά ἀποδείξουν ὄτι γνωρίζουν καλῶς νά ἀσπάζονται καί νά δίνουν καί τήν ζωήν των ὐπέρ τῆς χειρός ἤτινος τοῦς ρίπτει σάρκας πρός βρῶσιν. 
Λόγῳ τῶν γεγονότων ἄττινα εἷχον λάβει χῶραν εἵς τήν Αἴγυπτον, περί τό ἕτος ὀγδοηκοστό πρῶτον καί χιλιάκις ἐννεακοσιοστό, τά ὀποῖα ὀδήγησαν εἵς τήν δολοφονίαν, ὐπό ἀρμάτων μάχης καί λόχων οἴτινες δέν εἷχον ἀσπασθεῖ τόν γενιτσαρισμόν, τῶν ἐκλεκτῶν συναδέλφων Ἀνουάρ Σαντάτ καί τοῖς σύν αὐτῷ δέν θά παρελάσουν ἄρματα μάχης καί ἰπτάμενα μέσα. 
Τέλος τό ἀνώνυμον καί ὐλακίζον πλῆθος ἔχει ληφθεῖ μέριμνα ὤστε νά ἀσχημονῇ κατ'ἐλάχιστον ἐπτακόσια μέτρα μακράν τῆς συγκεντρώσεως ἠμῶν, κατ'αὐτόν τόν τρόπον θά δυνηθῶμεν νά ἀπολαύσωμεν μέ τήν ἠσυχίαν μας τήν μεγαλειώδην τελετήν καθώς καί νά ὀμιλήσωμεν διά τάς ἀνάγκας ἕνός ἐκάστου ἔξ' ὐμῶν καί νά δοῦμε τί μποροῦμε νά νομοθετήσουμε περαιτέρω διά τήν βελτίωσιν τῆς θέσεως σας.
Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε περί ὤραν δεκάτην πρωϊνήν μετά τῶν συζύγων ὐμῶν διά τῶν δρομολογίων τά ὀποῖα θά σᾶς έπιδείξουν οἴ ἐπωχούμενοι φύλακες κῦνες καί μόνον διά αὐτῶν, διά νά μήν θέσετε εἴς κίνδυνον τήν ἀκεραιότηταν σας.
Ἑπίσης παρακαλεῖσθε νά εἷσθε ἐνδεδυμένοι καταλλήλως καί αἴ κυρίαι ὐμῶν νά εἵναι καλῶς καί σεμνῶς ἐψιμυθιωμέναι  καθ'ὄτι ἔναντι τῆς έξέδρος τῶν ἐπισήμων θά εὐρίσκονται δημοσιογράφοι οἴτινες θά καλύψουν εἰδησεογραφικά τό γεγονός.
Σημ: Τήν τελετήν θά τιμήσῃ διά τῆς παρουσίας του ἥ αὐτοῦ ἐξόχωτης ὅ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας


                         Ἔκ τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

...DEUS EX MACHINA

Ὄταν πρίν ἀπό 2.500 ἕτη ὅ Κύριος Εὐριπίδης ἕγραφε, στίς Ἱκέτιδες του, αὐτούς τοῦς στίχους:
"...Τριῶν δέ μοιρῶν ἥ ἕν μέσῳ σώζει πόλεις, κόσμον φυλάττουσ΄ ὅντιν ἅν τάξῃ πόλις"
ζοῦσε κάτω τόν μαγικό ἀττικό οὐρανό καί τό ζωοφόρο φῶς του. Ἕνα φῶς ποῦ φώτιζε τήν ψυχή καί τό μυαλό του. Ἀπευθύνετο εἴς ἕνα σῶμα ἐνεργῶν πολιτῶν, μέ ὐψηλήν μόρφωσιν, τό ὀποῖον συμμετεῖχε στίς διεργασίες ποῦ ἀφοροῦσαν τήν ζωή καί τήν πόλη του. Μιλοῦσε σέ μιά κοινωνία ποῦ εἵχε ἀπόλυτη αἵσθηση τοῦ μέτρου. Ἀπευθύνετο εἴς συνειδητοποιημένους ἀστούς. 
Φυσικά δέν εἴχε τήν παραμικρή ὐποψία ὄτι, αὐτή ἤ περίφημη μεσαῖα τάξις του θά ἔπαυε νά ὐπάρχει καί πολύ σύντομα, ἀκόμα καί κάτω ἀπό αὐτόν τόν ἀττικό οὐρανό, θά ἄρχιζε μία ἀτελείωτη νύκτα. Δέν εἷχε τήν παραμικρή ὐποψία  ὄτι, ὀλόκληρη, ἥ ἀνθρωπότης θά ἐμιμεῖτο, ἀντίθετα ἀπό τήν δικήν του τραγωδίαν, μίαν πράξιν ἀτελήν, ἄσημον καί ἀναξίαν λόγου. Οὔτε ἐδύνατο νά φαντασθῇ ὄτι, κάποια ἡμέρα μετά ἀπό 1.900 ἔτη, θά ἐνεφανίζετο εἵς ἕνα σκοτεινό ὐπόγειον τοῦ σόχο κάποιος κύριος Κάρολλος ὅ ὀποῖος ἔχοντας ἐντρυφήσει, λόγω παιδείας, εἴς τόν λόγον του, καθώς καί εἴς τό ἔργον του καί εἴς τό πολίτευμα τῆς πόλεως του, θά ἔθετε τά θεμέλια, μιᾶς τεραστίας προσπαθείας, οὔτως ὤστε "... ἥ ἕν μέσῳ μοῖρα"  νά σώσῃ διά ἀκόμα μιάν φοράν, ὄχι μόνον τίς πόλεις μά καί, τόν ἄνθρωπο τόν ἴδιο, οὔτως ὤστε νά ἀνατείλλῃ καί πάλι ὅ ζωοδότης ἥλιος.
Τότε, διά νά μήν ξεφεύγωμεν καί ἀπό τόν Κύριο Εὐριπίδη, σέ μιάν σεμνή τελετήν ὅ ἀπό μηχανῆς θεός ἔδωσε τόν κλῆρον εἴς ἕναν ἀξιοσέβαστον κύριον ὀνόματι Βλαδίμηρον Ἴλιτς Οὐλιάνωφ. "Τρέξε" τοῦ εἷπε "...γίνεται μιά ἐπανάσταση καί σέ ἐχουμε ἀνάγκη νά τήν ὀργανώσῃς". Ὅ ἔν λόγω Κύριος πράγματι ἔτρεξε, περιχαρῆς, διότι ἀφ' ἑνός τοῦ ἔλαχε ὄ κλῆρος νά ἀλλάξῃ τήν ἰστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφ ἐτέρου ἐπιτέλους θά ἔκανε πράξιν ὄλες ἐκεῖνες τίς μαγικές σκέψεις τοῦ Κυρίου Καρόλλου... Ὅμως φεῦ!!..
Φθάνοντας ἐπί τόπου διεπίστωσε ὄτι τό ὐλικό του δέν ἤταν ἤ "ἕν μέσῳ μοῖρα", ἐπάνω εἴς τήν ὀποῖαν εἷχαν γίνει ὄλες οἵ μελέτες, ἀλλά ἕνας ὀλόκληρος στρατός, ἀνήκων εἵς τήν τρίτην μοῖραν, ἐξαθλιωμένων ἀγροτῶν!
Εὐφυής ὧν καί πιστός εἴς τά ρήμματα τοῦ Κυρίου Καρόλλου προσήρμοσε τήν ἐπανάστασιν εἴς τά μέτρα τἠς καταστάσεως ποῦ βρῆκε. Προσπάθησε λοιπόν νά δημιουργήσῃ τήν " ἔν μέσῳ  μοῖραν" μέ βαριά βιομηχανία τήν γῆ. Βέβαια παράλληλα, ὄπως ἔλεγε καί ὅ Κύριος Κάρολλος, πρώτη προτεραιότης του ἧτο ἥ προσπάθεια τῆς παύσεως τῆς ἐκμεταλεύσεως ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο καθώς καί τῆς ἐμπεδώσεως, ὤς τρόπου ζωῆς, τῶν ἀρχῶν τῆς ίσότητος καί τῆς ἀλληλεγγύης. Ὄμως ὅ Κύριος Οὐλιάνωφ, οἴ σύν αὐτῷ καί οἴ συνεχιστές τοῦ πειράματος μή γνωρίζοντας τήν βασικήν ἀρχήν τοῦ τζοῦντο, παλαιᾶς ἰαπωνικῆς πάλης ἥτις διδάσκει τόν ἀμυνόμενον νά χρησιμοποιῇ ἐπ'ὠφελεία του τήν δὐναμιν τοῦ ἀντιπάλου, ἔπεσαν θύματα, τῆς ἴδιας, τῆς ὀρμῆς των. Ξέχασαν ἐντελῶς, ὄπως καί ὅ Κύριος Κάρολλος, τόν παράγοντα ἄνθρωπο καί τίς ἀδυναμίες του. Ἐκεῖ ἐπάνω,στήν προσπάθεια ἐφαρμογῆς, πῆρε πάλι νά νυχτώνῃ...
Πᾶνε περίπου ἕκατό χρόνια ἀπό τότε. Τό πείραμα κατέδειξε πῶς ὅ ἄνθρωπος, τελικά, ἴσως καί νά μήν ἄξιζε τήν προσπάθεια. Ἀλλά ὄπως ἔχει παρατηρήσει ἕνας ἄνθρωπος καλύτερος  ἀπό ἐμένα, ὅ Κύριος Καζαντζάκης: "...Ὄτι!! Μά ὄτι καί νά κάνῃ ὄ ἄνθρωπος, πάντα, πεθαίνει! Μπορεῖ ὄμως νά σοῦ κάνῃ ἕνα ὄνειρο νά κρατάῃ γιά πάντα..."
Σέ αὐτό τό ὄνειρο λοιπόν, κάποιοι ὄπως ὅ ὐπογράφων το κείμενο αὐτό, ἔχουμε μείνει νά ἐλπίζουμε, προσπαθῶντας νά τό φέρουμε ἐγγύτερον καί περισσότερον εἴς τά μέτρα μας, διά νά ἀπολαύσουν αἵ ἐπερχόμεναι γενεαί, κατ' ἐλάχιστον, μίαν βιωτήν ἀντάξια τοῦ μεγέθους τῆς δημιουργίας ἐντός τῆς ὀποῖας ἐκλήθημεν νά ζήσωμεν. Διά νά δυνηθοῦν οἵ ἀπόγονοι ἠμῶν νά ἴστανται ὄρθιοι καί ὄχι ἐπί τῶν γονάτων ἤ ἔρποντες. Δυστυχῶς οἴ περισσότεροι, τῶν ὐπολοίπων, ὤς γνήσια ἀντίτυπα, καμωμένα κατ' εἰκόνα καί κατ' ὀμοίωσιν ἑνός πολύ χαμηλῶν προδιαγραφων θεοῦ, τό μόνο ποῦ καταφέρνουν εἷναι νά διανύουν τό διάστημα τῆς ζωῆς τους σκυφτοί καί ὐποταγμένοι στά πιό ταπεινά ἐλατήρια ὤσης τῆς ὔπαρξης παρασύροντας καί ἐμᾶς, μέ τόν θανατηφόρον ἐναγκαλισμόν τῆς πλειοψηφίας, εἴς ἕναν χαίνοντα καιάδαν. Οὔτε διά μιάν στιγμήν δέν στέκονται ὄρθιοι νά ἀναμετρηθοῦν μέ τίς ἀδυναμίες τους φροντίζουν πάντα, εἴτε μέ γελοῖα ἀνταλλάγματα εἴτε μέ τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν των, νά ἀφήνουν τήν λύση σέ ἄλλους, άδιαφορῶντες πλήρως διά ὀτιδήποτε ἄλλο πέραν τῆς ἀτομικῆς των εὐδαιμονίας.
Αὐτή ἤ παραίτησις δημιούργησε τήν ανάγκη, ἤ τό ἐπάγγελμα ἄν θέλεις άναγνώστη μου, τοῦ πολιτικοῦ. Καί ἐδῶ ἐρχόμαστε στό θέμα μας. Αὐτή ἤ νέα τάξις τῶν παρασιτικῶς ζώντων, ἐπιλυόντων δῆθεν, τά προβλήματα τῶν ἄλλων ἐπειδή στήν πορεῖα τοῦ χρόνου ἐξαγόρασε κάθε ἴχνος άξιοπρέπειας, ἀφοῦ τρομοκράτησε καί τρομοκρατεῖ  τήν ἄβουλην καί ὐποταγμένη μάζα τῶν ἐκλεκτόρων της, θεώρησε ὄτι ἀνῆλθε εἴς τήν κορυφήν τῆς τροφικῆς άλύσεως τῆς ὐπάρξεως καί ἀπεφάσισε, εἴς μίαν ἐπίφασιν δημοκρατικῆς προσπαθείας, ὄτι δύναται νά δημιουργήσῃ τἠν "ἕν μέσῳ μοῖρα" διά νά ἀποκαταστήσῃ τήν ἐπικοινωνίαν της, ἥτις εἷχε ἀπό πολλοῦ ἐκλείψει, μέ τά χαμηλώτερα στρώματα. Δυστυχῶς διά νά παραχθῇ αὐτή " ἔν μέσῳ μοῖρα" άπαιτεῖται ἰσχυρά διαδικασία βασικῆς παραγωγῆς, διαθέσεως καί νομῆς τοῦ προϊόντος αὐτῆς μέ ἀπόλυτον ίσσοροπίαν μεταξύ βάσεως καί κορυφῆς. Στήν περίπτωσιν μας, ὄμως, ἥ ἰσσοροπία αὐτή ἤταν καταφανέστατα διαταραγμένη, καθ' ὄτι ἥ παγκόσμια, πραγματική, οἰκονομία ἐσυρρικνοῦτο διαρκῶς, πρός ὄφελος τῶν ἄνω. Ὅ ἐσμός λοιπόν τῶν σωτήρων πολιτικῶν ἕχοντας ἀποτύχει παταγωδῶς εἵς τήν μίμησιν τοῦ δημιουργοῦ καί στοχεύοντας πάντα εἴς τό μέγιστον ὄφελος των ἐξεχώρησε, ἔναντι ἀδρᾶς καί ίσοβίου ἀμοιβῆς, τά δικαιώματα τῆς ἰδέας αὔτης εἴς μίαν ἐτέραν κάσταν αὐτήν τῶν τραπεζιτῶν. Οἴ νέοι δικαιοῦχοι, λοιπόν, ἀφοῦ διεπίστωσαν καί αὐτοί μέ τήν σειράν των ὄτι ἀδυνατοῦν νά δημιουργήσουν τήν "ἔν μέσῳ μοῖραν"  ἀπεφάσισαν, μέ γνώμονα πάντα τό μέγιστον κέρδος, ἄντ'αὐτῆς νά τοποθετήσουν ἕναν πομφόλυγαν πλήρην χρημάτος εἴς ἀέριον μορφήν. Αὐτό κατέστη δυνατόν μέ τήν ἐπανεννοιοδότησιν τῆς λέξεως "παραγωγή" διά τοῦ νεολογισμοῦ "παράγωγα". Αὐτός ὅ πομφόλυξ λοιπόν μεγάλωνε ὄλο καί πιό πολύ, καί ἀφοῦ ἔσπασε κάθε ρεκόρ μεγέθους καί διατηρησιμότητος, ἄρχισε νά προκαλῇ τήν φυσικήν καί τοῦς νόμους της, διότι ὤς γνωστόν κάθε στοιχεῖον συμπιεζόμενον τείνει νά ἐξασκῇ πίεσιν εἴς τά τοιχώματα τοῦ δοχείου ποῦ τό περιλαμβάνει. Ἔτσι αύτός ὅ πομφόλυξ, ἀφοῦ ἐξεπέρασε τά ὄρια του, συνεθλίβη μεταξύ κατωτέρας καί άνωτέρας τάξεως καί μάλιστα μέ ἰδιαιτέρως ἠχηρόν καί ἐκρηκτικόν τρόπον. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς έκρήξεως ἔστωσαν, λόγω τῆς ὠστικῆς δυνἀμεως των, καταστροφικά διά τήν κατωτέραν τάξιν, τήν ὀποῖαν καί απώθησαν βιαιώτατα εἴς τό ἔσχατον σημεῖον τῆς κατατάξεως, ἐνῶ ἀντιθέτως ἐξακόντισαν τήν ἀνωτέραν εἴς δυσθεώρητα ὔψη.
Παρά τό κενόν ποῦ δημιουργεῖται πλέον, καί εἴς πεῖσμα τοῦ κανόνος ὄτι ἤ φύσις άπεχθάνεται τό κενόν, ἤ ἀνωτέρω αὐτή κάστα, καθώς καί οἵ οὐτιδανοί κερδοσκόποι ἀκόλουθοι της, ἐξακολουθεῖ ἀβελτηριακῶς καί αὐτιστικῶς νά ἐπιμένῃ ὄτι ἤ ἔν λόγω πρακτική τῆς πληρώσεως τοῦ κενοῦ εἷναι, ὄχι μόνον ἤ πλέον ἐνδεδειγμένη, ἀλλά καί ἤ μοναδική λύσις τοῦ προβλήματος. Μόνοι καί θλιβεροί βραχίονες της οἴ εὐτελεῖς, ὀσφυκάμπτες, κυβερνῶντες ἀνά τήν ὐφήλιον, ἔχουν ἀπομείνει θεατές καί πραίτωρες, συγχρόνως, εἵς ἕναν τεράστιον στίβον εἴς τόν ὀποῖον, δίκην κολοσσαῖου, ρίπτωνται τά ὐπολλείματα τῆς τῦπου μεσαῖας τάξεως διά νά παραχθῇ ἀέριον χρῆμα, τό ὀποῖον θά συντηρήσῃ τόν πομφόλυγα τῶν διεστραμένων νοῶν.
Βεβαίως, διά νά μήν ξεφεύγωμεν καί ἀπό τόν Κύριο Εὐριπίδη, θά ἔλεγε κανείς ὄτι αὐτός ὅ ζόφος, ὄστις τείνει νά ἀποτελέσῃ τό μέλλον τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ἄν δέν εἷναι ὅ ὀρισμός τῆς τραγωδίας εἷναι  κατ'ἐλάχιστον ὅτι πλησιέστερον εἴς αὐτόν. 
Δυστυχῶς ὄμως δέν δυνάμεθα, ὥς εἷδος, νά συγκριθῶμεν μέ τά ἕργα καί τίς ἠμέρες τοῦ Κυρίου Εὐριπίδη διότι ὄπως παρατήρησα καί εἴς τήν είσαγωγήν μου ἐκεῖνος καί οἵ σύγχρονοι του "...ζοῦσε κάτω τόν μαγικό ἀττικό οὐρανό καί τό ζωοφόρο φῶς του. Ἕνα φῶς ποῦ φώτιζε τήν ψυχή καί τό μυαλό του..." ἐνῶ ἐμεῖς ζοῦμε κάτω ἀπό τήν βαρειάν σκιάν μιᾶς ἰδιομόρφου τυρρανίας τήν ὀποῖαν, εἰρήσθω ἕν παρόδῳ, εἵμεθα ἕνα βῆμα πρίν νά τήν ἀποδεχθοῦμε ὤς μοναδικόν ἐξελικτικόν βῆμα τοῦ εἴδους μας...
Πικρά παρατήρησιν τοῦ γράφοντος ἀποτελλεῖ τό γεγονός ὄτι ὅ Κύριος Εὐριπίδης πεθαίνοντας πρό 2.500 ἐτῶν πῆρε μαζί του καί τό μυστικό τοῦ ἀπό μηχανῆς θεοῦ...Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Ὅσοι τό χάλκαιον χέρι τοῦ φόβου, βαρύ, αἰσθάνονται ζυγόν δουλείας ἅς ἕχωσιν...


Ἅπόσπασμα ἕκ τῆς βενιζελειάδος. Πολυνομοσχέδιον Νο....
Ἅσκησις εξευτελισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Τῆς ἀρχομανοῦς ἀμοιβάδος  βενιζέλου τοῦ γελοίου καί τῶν ὐαινῶν τοῦ ἐπιτελείου του.
Α: Εἵσθε μικροεπιχειρηματίας καί χρωστᾶτε 10.000€ εἵς τήν ἐφορία. Ἕχετε προβεῖ εἵς διακανονισμόν καί ἕως τώρα ἕχετε ἕξωφλήσει κανονικώτατα τίς δόσεις σας. 
Βρεθήκατε εἵς πολύ δυσχερή θέσιν καί ἐπιθυμεῖτε νά πωλήσετε τό μοναδικό ἀκίνητο ποῦ κατέχετε. Μέ τό πολυνομοσχέδιο μας τά χρήματα τῆς πωλήσεως θά παρακρατηθοῦν, ἕως τοῦ ποσοῦ τῶν 10.000€, διά νά πληρώσετε ἕκ νέου τό ποσόν ποῦ ὀφείλετε ἀσχἐτως τοῦ διακανονισμοῦ σας καί τῆς συνέπειας ποῦ ἐπιδείξατε.
Β: Ἐπίσης μέ κάποιο ἅρθρο τοῦ πολυνομοσχεδίου μας δίδεται ἐντολή καταστροφῆς τοῦ ἀρχείου συμβάσεων τοῦ ὐπουργείου ἀνάπτυξης, ἀφοῦ ἕχουμε, ἥδη, νομοθετήσει ἀσυλία δι' ἠμᾶς καί τοῦς ἠμετέρους σφουγκοκωλάριους. Ούτως ὥστε νά μήν ὐπάρχει τίποτα μεμτόν καί ἀποδεικτόν.
Γ: Ἑπίσης μέ κάποιο ἅρθρο χορηγοῦμε ἐπιδόματα διά πᾶσα νόσο καί μαλακίαν.
Δ: Ἐπίσης μέ κάποιο ἅρθρο θεσμοθετοῦμε τήν τρομοκρατία ἐφευρίσκοντας ἀδικήματα.
Ἐπίσης μέ κάποιο ἅρθρο περικόπτουμε συντάξεις καί μισθούς μέ Νερώνειαν διάθεσιν.
Επίσης...
Ἐπίσης...
Τό αἰτούμενον εἵς αὐτήν τήν ἅσκησιν εἵναι νά ὐπολογισθοῦν μέ ἀκρίβεια τά μεγέθη:
Α:  Τῆς ἐλεεινότητος τοῦ ξευτιλισμένου ὐποκειμένου ποῦ ἀκούει εἵς τό ὅνομα βενιζέλος.
Β:  Τῆς ἠθικῆς καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας.
Γ:  Τῆς χαύνωσης αύτοῦ τοῦ λαοῦ ποῦ παρακολουθεῖ ὥς καθηλωμένος θεατής.
Δ:  Τῆς έλαστικότητος τῆς συνειδήσεως ἑνός ἐκάστου ἕλληνα πολίτη ὅ ὀποῖος προσπαθεῖ   
     νά βολευτεῖ, ὅπως κάνει πάντα στά δύσκολα, ἀφήνοντας ἅλλους νά καθαρίζουν γιά        
     αὐτόν.
Σημ.1. Ἑάν οἵ τιμές ποῦ θά βρεῖτε ὐπερβαίνουν τό "0" ἕχετε χρείαν ἐντατικῶν μαθημάτων    
     ἀξιοπρεπείας καθώς ἐπίσης ψυχιάτρου...
Σημ.2. Ἐάν οἵ τιμές ποῦ θά βρεῖτε εἵναι μικρότερες τοῦ μηδενός τότε ἀγρυπνεῖτε,  
     ὀργανωθεῖτε καί πολεμῆστε μέ ὅτι μέσο διαθέτετε αύτήν τήν χοῦντα ποῦ ἕχει ὥς μόνο 
     σκοπό τήν ἕκπτωση μας ἀπό τοῦ δικαιώματος νά λεγόμεθα ἅνθρωποι...