Σάββατο 5 Μαΐου 2012

...ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ HELLEΝΕ

Κάθε μῖτος κρύβει βαθειά ἐντός του τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας του ἄς πᾶμε λοιπόν καί ἐμεῖς στήν ἀρχή του δικοῦ μας.
Ἤταν γύρω στά 1.100, πρό τοῦ πιό ἐπιτυχημένου ἐμπορικοῦ σήματος ὄλων τῶν ἐποχῶν, ὄταν τό φῦλον τῶν δωριαίων εἰσῆλθε εἴς τά γεωγραφικά ὄρια τῆς σημερινῆς ἐλλάδος. Ἀπό ἐκεῖ λοιπόν ἀρχίζει μία ἱστορία, ἥ ὀποῖα ἔμελλε νά ἀποτελέσῃ τήν μήτρα, ἀπό τήν ὀποῖαν ἐπλάσθησαν ὄλα τά μοντέλλα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί νά ἀποδείξῃ διατί ὅ ἄνθρωπος, λόγῳ εὐφυῒας, θεωρεῖται πρωτεύων θηλαστικό καί εὐρίσκεται εἴς τήν κορυφήν τῆς ἀλύσεως τῶν ὐπάρξεων. Βέβαια αὐτή ἥ έντατική χρῆσις τῆς μήτρας προκάλεσε καί τήν συνακόλουθον φθοράν της. Δια τοῦτον ὄταν οἵ μέλλοντες, ἰθαγενεῖς, κάτοικοι αὐτῶν τῶν γεωγραφικῶν ὀρίων, ὔστερα ἀπό πολλές περιπέτειες καί σκοτεινά διαλλείματα, προσεπάθησαν νά κάμουν χρήσιν της ἔγιναν ἀπλῶς κάτοχοι ἑνός ἀθλίου κακέκτυπου μοντέλου τό ὀποῖον, πόρῳ ἀπεῖχε τοῦ πρωτοτύπου, ἀποτύπωνε μόνον τίς ἐπικεφαλίδες καί καθόλου τό κείμενον, τό οὐσιαστικόν μέρος, ἔτσι οἴ κάτοικοι τοῦ τόπου ἔμαθαν μόνον νά ἀπαγγέλουν τίς ἐπικεφαλίδες καί νά τίς ἐπικαλοῦνται, δίκην μαγικῶν λέξεων, εἴς κάθε δυσκολίαν ποῦ ἀντιμετώπιζαν. Διά ἕνα ἰκανό χρονικό διάστημα αὐτή ἥ πρακτική εἷχεν ἀποτέλεσμα, ἔστω καί ἥ ἀπλή ἐπίκλησις των ξορκίων αὐτῶν ἀνάμεσα στοῦς ἰθαγενεῖς, ἐδύνατο νά ἀνυψώνῃ τό ἠθικόν των. Ὄμως οἵ καιροί ἀλλάζουν, βλέπεις ἀναγνώστη μου ἥ ἐξέλιξις εἷναι φυσικός νόμος, ὅτι παραμένει στάσιμον καί λιμνάζον σήπεται καί πεθαίνει. 
Οἵ ἰθαγενεῖς μας, λοιπόν, προσπάθησαν νά ἀκολουθήσουν αὐτόν τόν κανόνα ἀλλά μέ τό λάθος μοντέλλο ποῦ κατεῖχαν τό μόνο ποῦ κατάφεραν ἧτο νά πλανηθοῦν οἰκτρά ἀπό τά ἴδια τους τά μαγικά λόγια, τῇ συνδρομῇ βεβαίως, καί κάποιων κακεκτύπων τοῦ Στρεψιάδη. Τό τραγικώτερον ὄλων εἴς τήν μικρή μας ἱστορία εἷναι ὄτι ἕνα μικρό τμήμα τῶν αὐτοχθόνων ἰθαγενῶν κατάφερε νά ἐξελιχθῇ μαζί μέ τήν πρόοδον τοῦ χρόνου καί νά φωνάξῃ γιά ὄλα ὄσα γίνονταν  λάθος. Αὐτό τό μικρό τμήμα κάποιος στρεψιάδης τό ἀπεκάλεσε "λαπάδες"...Καί δυστυχῶς ἥ μάζα, εἴς τήν ὀποῖαν εἷχε πλέον μεταβληθεῖ ὅ λαός τῶν αὐτοχθόνων, τό δέχθηκε ὤς ὀρισμόν. Οἵ ἔν λόγω "λαπάδες" λοιπόν ἤ αὐτοεξορίσθησαν ἤ πέρασαν εἴς τήν ἱστορίαν διά τοῦ λόγου των ἀφήνοντας τήν μάζαν εἴς τήν βεβαίαν τύχην της. Ἀκόμα ἠχοῦν τά βαρειά ὀνόματα των ὤς σήμανδρα ἕνός ἄδειου καί μισογκρεμισμένου ναοῦ, ἔν τῇ ἀκμῇ τοῦ ὀποίου οἵ πιστοί ἤταν τραγικά λίγοι καί ἐν τῇ παρακμῇ του ἀπελπιστικά μόνοι...Παπαδιαμάντης, Καβάφης, Ρίτσος, Βάρναλης, Σεφέρης...Ὀνόματα μῆτρες κενοφανεῖς, ποῦ καί πάλι, βράβευσαν καί ἀντέγραψαν οἵ δυτικοί "κανίβαλλοι" γινόμενοι ὄλο καί καλύτεροι τῶν ἰθαγενῶν, οἵ ὀποίοι ὀλο καί χειροτέρευαν. Κάποια στιγμή   πρέπει νά ἤταν στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '80 κάποιος στρεψιάδης ἀνέλαβε τίς τύχες τῶν ἰθαγενῶν μιμούμενος καί ἐπιδεικνύων ἕνα σπάνιο χάρισμα ποῦ ἥ φύσις τό ἔχει χαρίσει μόνο σέ ἕνα εἷδος, ἀπό τά τόσα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, τήν γαλήν. 
Ἥ γαλῆ ὤς γνωστόν εἷναι θηλαστικόν καί ἀνήκει εἴς τήν οίκογένειαν τῶν αἰλουροειδῶν. Ὅ μῦθος ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν τήν ἔχει περιβάλλει μέ ὐπερφυσικάς ίδιότητας ὄπως αὐτήν τῆς κατοχῆς τῶν ἐπτά ζωῶν. Ἀλλά ἤ φύσις τήν ἔχει ἐφοδιάσει μέ ἕνα, μοναδικό καί πραγματικό, χάρισμα ὄταν ἥ γαλῆ πέφτει, ἀπό οἰοδήποτε ὕψος μεγαλύτερον τῶν 5 ἐκατοστῶν, προσγειώνεται πάντοτε μέ τά τέσσερα πόδια της. Ὅ στρεψιάδης λοιπόν τῆς ἱστορίας μας ἐμιμεῖτο ἀπαράμιλλα αὐτόν τό χαρακτηριστικόν. Ὅ πτωχός, ἔν τῷ πνεύματι ἀλλά καί σώματι, λαός τόν ἀντέγραψε πλήρως καί σέ διάστημα μόλις τριάκοντα ἐτῶν ἦτο εἴς θέσιν νά ἐκτελῇ καλύτερα καί ἀπό τόν διδάξαντα τήν φιγοῦραν τῆς γαλῆς. Ἀνῆλθεν εἴς, τέτοια, δυσθεώρητα ὔψη ἐκτελεστικῆς δεινότητος ὤστε ἐάν τό ζητούμενον ἀγγιζεν τό ἴδιον συμφέρον νά δύναται νά κυβισθᾶται, μέ ἐξαιρετικήν μαεστρίαν, ἤ ἀκόμη πιό ἀκραῖα νά ἐπανατοποθετῇ τὀν χῶρον οὔτως ὤστε τό ταβάνι νά ἐκτελῇ χρέη πατώματος εἴς τήν περίπτωσιν κατά τήν ὀποῖαν εὐρίσκετο, ἰδιαιτέρως, πιεσμένος...
Κάπου ἐκεῖ λοιπόν, άναγνώστη μου, ἥ ἐννοια "λαός", ἥ ὀποῖα εἰρήσθῳ ἔν παρόδῳ ἐχρειάσθη χίλια ἐννεακόσια ἔτη, ἀπό τοῦ πιό ἐπιτυχημένου ἐμπορικοῦ σήματος ὄλων τῶν ἐποχῶν, διά νά δυνηθῇ νά προσδιορισθῇ, ὐπέστη ἔκπτωσιν εἴς τὀ ἀρχαῖον καί ταπεινόν εἷδος τῆς "φυλῆς" οἴτις ποδηγετεῖται καί καθοδηγεῖται ἀπό φυλάρχους καί ἀκολούθους. Ἕν προκειμένῳ ὅ λαός τῆς ἱστορίας μας, ἀπό "ΕΛΛΗΝΕΣ" μετονομάσθη εἴς φυλή τῶν "HELLENE"...
ΝΑΙ!! HELLENE!!! Μιά χαρά τά εἷπε ἥ νεαρά ξενιτευθεῖσα γαλῆ εἴς τήν μικροῦ μήκους ταινίαν της:
"...Ναί! Χρωστάω ἀλλά δέν εἷμαι ὅ μόνος..."
"...Ἐγώ ἐφηῦρα τήν κριτικήν ἄρα δέν δικαιοῦσθε νά μοῦ τήν ἀσκεῖτε..."
"...Ζῶ εἴς μίαν μαγικήν χῶραν ἐνῶ σεῖς κατοικεῖτε εἴς τό σκότος..."

διά τοῦς ἀθεράπευτα HELLENE μέ ἔντονην γραφήν ἀποτυποῦται ἥ πτώσις τῆς γαλῆς εἴς τοῦς τέσσερεις πόδας ὤς παράδειγμα, ἔνδεικτικῶς καί οὐχί περιοριστικῶς...
Ὤς τέτοιοι λοιπόν καλοῦνται αὔριο, 6/5/12, οἴ "HELLENE" νά ἀποδείξουν ὄτι εἷναι πραγματικοί κάτοχοι τῶν μητρῶν ποῦ, ὤς ἄλλοι Προμηθεῖς, οἵ πρόγονοι των τοῦς παρέδωσαν. Καλοῦνται νά ἀποδείξουν ὄτι ἀνήκουν εἴς τά ἔλλογα ὄντα τοῦ πλανήτη καί οὐχί ἀπλῶς εἴς τά θηλαστικά ὄπως ἥ γαλῆ τήν ὀποῖαν μιμοῦνται, ἐπί τόσα ἔτη, ὀμολογουμένως μέ ἰδιαιτέραν έπιτυχίαν.
Θλιβερά ζωολογική παρατήρησις τοῦ ὐπογράφοντος εἷναι τό γεγονός πῶς ἥ γαλῆ ἄν καί ἀνόητον ζῶον μετέρχεται, σπανίως, τοῦ χαρίσματος της μέ ἕναν καί μοναδικόν σκοπόν τήν διατήρησιν τῆς ἀκεραιότητος καί τῆς άξιοπρεπείας της!!  
ΕΣΕΙΣ????