Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

...ΠΡΟΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ό κύριος πρόεδρος τής δημοκρατίας τών, εκατόν πενήντα τριών, συνειδησιακώς πασχόντων.
Ό ανώτατος άρχων τής χώρας, ό αμοιβόμενος μέ περισότερα χρήματα καί από τόν πρόεδρο τών ηπα, ή εκλογή τού οποίου αποτελεί προϊόν συναλλαγής μιάς δράκας, εκατόν ογδόντα τουλάχιστον, τρωκτικών πού λυμαίνονται τήν πατρίδα, πού ζεί αποκομμένος από τόν λαό τόν οποίον υποθετικά εκφράζει. Αυτός ό κύριος λοιπόν σήμερα διαμαρτυρήθηκε διότι κάποιοι, ολίγοι πάντα κατ'αυτόν, τού διετάραξαν τήν ησυχία. Καί αναγκάσθηκε νά αποχωρήση από τόν χώρο τής στρατιωτικής παρελάσεως. Αφού αποχώρησε κάθισε ήσυχος, από πλευράς συνειδήσεως, καί έβγαλε ένα δεκάρικον επί χάρτου τόν οποίον καί διένειμε ούτως ώστε όλοι ημείς οί αγράμματοι, μικροί καί ασήμαντοι πάροχοι τού μισθού καί τών ανέσεων του νά δυνηθώμεν νά αρθώμεν είς τό ύψος τών περιστάσεων αντί νά προσβάλουμε τήν επέτειον μέ τήν φασίζουσα συμπεριφορά μας. Ακολουθεί τό αυτούσιον κείμενον τού δεκάρικου, εντός παρενθέσεων τά σχόλια εμού, ενός αγραμμάτου καί απλού πολίτη, ό οποίος, μέ αυτά τά σχόλια, θέλει νά υπενθυμίση είς τόν κύριον πρόεδρον ότι τά σαράντα χρόνια, εντατικής δουλειάς τού περίγυρου του καί τού ιδίου, ίσως εστάθησαν αρκετά διά τήν εξαγορά τών συνειδήσεων αρκετών συμπατριωτών μου, αλλά φεύ κύριε πρόεδρε, ποτέ δέν θά σταθούν αρκετά διά νά αποκοιμήσουν έναν ολόκληρο λαό...Ό οποίος όποτε χρειάστηκε νά υπερασπίση θεσμούς καί δημοκρατία τό έκανε καί μέ τό παραπάνω!!!

«Όσα συνέβησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη αποτελούν ευκαιρία να σταθούμε λίγο και να συλλογιστούμε: 

Πατριώτες είναι εκείνοι που αμαυρώνουν μια εθνική επέτειο; (Ίσως ήλθε ή ώρα νά συλογισθείτε, πλέον, μήπως ή  παρουσία, ή δική σας καί τών ομοίων σας, ώς "επισήμων" είς μιάν τέτοια επέτειο "αμαυρώνει"? Διότι όλοι εμείς δηλώνουμε πατριώτες πού τιμούν τούς νεκρούς τών..Κύριε πρόεδρε ?)
Αγωνιστές είναι όσοι προσβάλλουν;( Σίγουρα όχι. Αγωνιστές, όμως γίνονται όσοι προσβάλλονται κύριε πρόεδρε!)
Δίκιο έχει όποιος φωνάζει περισσότερο; ( Δίκιο έχει όποιος δερόμενος φωνάζει!! Βλέπετε ή δράκα πού στηρίζετε μή παραιτούμενος, ώς γνήσιο δικτατορικό καθεστώς,  δέν έχει αφήσει καί άλλον τρόπο διαμαρτυρίας πέραν τής φωνής κύριε πρόεδρε...) 
Είναι δημοκράτες όσοι αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο ως ιδιοκτησία τους; ( Καί βέβαια όχι. Αλλά ή παρουσία τών ενστόλων κυνών σας κατά χιλιάδες σέ κάθε λαϊκή αντίδραση καταδυκνείει περίτρανα ποιοί θεωρούν ιδιοκτησία τους τόν δημόσιο χώρο κύριε πρόεδρε ...)
Και πώς μετριέται η πλειοψηφία; Με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή με τις εκλογές που, με βάση το Σύνταγμα, γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια; ( Έτσι όπως έχετε καταντήσει τό σύνταγμα καί τόν θεσμό τών εκλογών, υπογράφοντας έναν εκλογικό νόμο κάθε φορά, κατά τό συμφέρον τής όποιας δράκας, φοβούμαι ότι οί πλειοψηφίες, πλέον, δέν μπορούν νά καθοριστούν μέ άλλο τρόπο, πέραν τής διαμαρτυρίας κύριε πρόεδρε...)
Υπάρχει το δικαίωμα και η κατάχρησή του, υπάρχει η δίκαιη οργή και ο εκφυλισμός της, υπάρχει καθαρό όριο ανάμεσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία και σε μια κοινωνική οργάνωση χωρίς κανόνες, χωρίς δημοκρατικό υπόβαθρο.  (Όπως υπάρχει σίγουρα τό δικαίωμα υπάρχει καί ή κατάχρηση του, κύριε πρόεδρε, μόνο πού οί όποιες καταχρήσεις, έως τώρα, έχουν γίνει από τήν ειδεχθή ομάδα πού σάς ψήφισε καί συντηρεί όλο αυτό τό κλίμα. Ή οργή δέν δύναται νά είναι κάτι άλλο εκτός από δικαία κύριε πρόεδρε, διότι είναι συναίσθημα πού προκαλείται από καταπίεσιν. Όταν εκλείπει ή καταπίεσις εκλείπει καί ή οργή. Δέν εκφυλίζεται!! Τά καθαρά όρια τά έχετε μετατρέψει, πρό πολλού, σέ γκρίζες περιοχές κατά τήν προσφιλή είς όλους σας νοοτροπία αντιμετώπισης τών προβλημάτων...Όσο γιά τό δημοκρατικό υπόβαθρο αφήστε νά τό ξαναδημιουργήσουμε μέ ένα νέο σύνταγμα, τό οποίο, δέν θά επιδέχεται ερμηνείες από αρπακτικά τύπου βενιζέλου, λοβέρδου, παυλόπουλου καί όλου αυτού τού, ζέοντος, εσμού...
Κάνω τις επισημάνσεις αυτές πιστεύοντα
ς ότι η έξοδος της πατρίδας μας από την κρίση δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών αλλά υπόθεση βαθιά πολιτική, βαθύτερα πολιτισμική». ( Διά αυτόν ακριβώς τόν λόγον "υπέστειτε" καί τήν πίεσιν τών ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ...  ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ!!!

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

...ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ

Μιλάτε!! Μιλάτε!!! Ανθρωπόμορφα κτήνη μέ βουλευτική αναισθησία...
Ανθρώπινα σκουπίδια, πού ούτε οί ύαινες δέν θά καταδεχόντο νά τραφούν μέ τήν σάπια καί ζέουσα σάρκα σας, μιλάτε από τού βήματος τής δημοκρατίας, τών 154 οσφυοκαμπτών, γιά τήν συνειδησιακή σας κατάσταση...Μιλάτε γιά τόν βαθύ προβληματισμό σας γιά τό μέλλον τού τόπου...Μιλάτε γιά τήν ανάγκη νά ψηφίσετε γιατί δέν θά έχει άλλο χρήμα νά... καταχραστείτε.
Μιλάτε...Μιλάτε...Είστε σέ ένα εμπύρετο παραλήρημα πού τό μόνο πού κάνει πλέον είναι νά φορτίζη μέ τάση τά ήδη τεντωμένα νεύρα μας καί νά τσακίζη τίς ζωές μας. 
Αλλά μετά καί τήν σημερινή, άθλια, προβοκατόρικη καί ελεεινή παράσταση πού σάς απέφερε, επιτέλους πόσο τό επεδιώκατε, έναν νεκρό καί μάς στέρησε έναν καλό άνθρωπο πού , άν μή τί άλλο, αγωνιζόταν αντί νά τά πίνη στού ψυρρή κατά τίς ορέξεις τίς δικές σας καί τών αφεντικών σας...
Τό μόνο πού φτάνει, πλέον, στά αυτιά μου, όταν εξεμείτε ή κατ' ευφημισμόν ομιλείτε, είναι ένας φρικτός, συρικτός ήχος όπως τής οχιάς πρίν δαγκώσει τό θύμα της...
Τό μόνο πού καταφέρνω, πλέον μέ τεράστια αηδία, νά δώ  είναι τά κατάλοιπα τού εμμετού σας, στό βήμα τής πλειοψηφίας σας, άρρωστοι υπάνθρωποι, πού κόπτεσθε, δήθεν, γιά τό μέλλον μας καί τήν δημοκρατία...
Τό μόνο πού επιφέρουν τά εμμετικά τσιτάτα καί ή πρακτική σας είναι ή διάρρηξη τής, όποιας, συνοχής έχει απομείνει σέ αυτήν τήν σπαρασσόμενη καί νοσούσα βαρέως, πλέον από τό δηλητήριο πού εγχύετε καθημερινώς, κοινωνία...
Τό μόνο πού καταφέρνετε, πλέον, μέ τεράστια επιτυχία, δυστυχώς, είναι νά σκοτώνετε, μέ τήν λογοδιάρροια σας, τίς έννοιες τών λέξεων πού περιτοιχίζουν τόν νού μας καί  μάς κρατάνε στήν ομάδα τών ελλόγων όντων...
Τό μόνο πού μπορώ, πλέον, νά κάνω πέρα από τήν απέραντη μου θλίψη, γιά όλα αυτά, είναι νά ευχηθώ μέσα από τά βάθη τής καρδιάς μου σέ εσάς καί τά, τόσο φυλαγμένα τέκνα σας, νά σάς στοιχειώση, επιτέλους, ή μνήμη τού σημερινού νεκρού καί νά σάς κυνηγάη σέ όλο τό υπόλοιπο τής σκυφτής καί ανάξιας ζωής σας...
Στίς συνειδήσεις τών ελευθέρων ανθρώπων είστε ήδη έκπτωτοι τού ανθρωπίνου αξιώματος. Είστε ανίκανοι νά φέρετε τόν τίτλο τού ανθρώπου, πόσο μάλλον τού αντιπροσώπου ενός λαού πού τόν έχετε καταδικάσει είς θάνατον...