Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

....ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ


Ασθενής: Ελληνική Δημοκρατία
Φύλλο: Θήλυ
Ηλικία: 188

Η εκτέλεση παθολογοανατομικής εξετάσεως επί τών δειγμάτων πού προσεκομίσθησαν τήν 4/10 τρέχοντος έτους καί ή συνεκτίμησις τών ευρημάτων τής , από 8/6 τρέχοντος έτους, αξονικής τής ασθενούς κατέδειξε τά κάτωθι:
Ό όγκος είς τήν δεξιάν πλευρά τών πνευμόνων παρουσιάζει ανησυχητικήν αύξησιν κατά 9% παρουσιάζοντας μίαν ανθεκτικότητα είς τήν αγωγήν. Μοριακώς ελέγχεται ώς πρός τήν πυκνότητα, τήν διήθηση τών στρωμάτων τού κοινωνικού ιστού καί τήν υψηλοτάτην κακοήθεια, συνεπικουρούμενος δέ από τήν σταθερότητα 5,63% τής μεταλλάξεως του, είς τό δεξιόν κάτω άκρο του, καθιστά τήν πρόβλεψη τής ασθενούς εξαιρετικά δυσμενή σέ ότι αφορά τήν ικανότητα αντίληψης τής πραγματικότητας καθώς καί τήν ικανότητα αμύνης ενάντια σέ οποιαδήποτε μορφή μετεξέλιξης του.
Όσον αφορά τίς μεταστάσεις αυτές παρουσιάζονται μειούμενες καθώς εκτρέφουν τόν όγκο μέ τήν συμπτωματική καί άτυπη συμπεριφορά τους.
Τέλος ώς φυσιολογική, λόγω τής έντασης τής επεκτατικότητας τής ασθενείας, ελέγχεται ή ελαφρά μείωση 0,60% τών ερυθρών αιμοσφαιρίων καί πάντως παραμένουν σέ αξιοθαύμαστα υψηλά επίπεδα αναφορικά μέ τό είδος τής νόσου.
Έκ τής συνολικής εικόνας, τής ασθενούς, δύναται πλέον νά θεμελιωθεί υποψία καρκίνου είς μέσον στάδιον.
Ή αντιμετώπιση τού πόνου μέ παυσίπονα καί ελπίδες κρίνεται ώς ανεπαρκεστάτη αλλά καί επικίνδυνη.
Τέτοιας μορφής καί έντασεως νοσήματα δέον όπως αντιμετωπίζονται μέ δραστικές μεθόδους οί οποίες προϋποθέτουν τήν, ενεργή, συμμετοχή τού ασθενούς άλλως ή έκβασις των, δυστυχώς, είναι προδιαγεγραμμένη επί τό χείρον.