Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Μιά φορά καί έναν καιρό ήταν ό Δύο Αρκούδες

"Θά τά πούμε σέ είκοσι φεγγάρια χλωμό πρόσωπο..." είπε ό Δύο Αρκούδες στόν Τζάκ Σμίθ καί τράβηξε κατά τά βουνά όπου τόν περίμενε ή οικογένεια του καί ή απεραντωσύνη τού, ανεξερεύνητου ακόμα, αμερικανικού βορρά. Εκεί στά βραχώδη όρη ό Δύο Αρκούδες, πού ανήκε στήν φυλή τών Iroqua, είχε όλη τήν άνεση νά ζή όπως ήθελε, αντιγράφοντας απλώς τήν φύση, χωρίς νά χρειάζεται, πρόσθετους, κανόνες ή νόμους γιά νά καταφέρνη νά ζή, μαζί, μέ τούς ομοφύλους του. Παρά τήν έλλειψη σχολείων, δασκάλων,  θεών καί αντιπροσώπων τους καί γενικώτερα τήν, παντελή απουσία, οιασδήποτε μορφής επιβολής, τρόπων καί κανόνων, ή φυλή του είχε κατακτήσει τήν αλήθεια τού σύμπαντος μέσω τού σεβασμού τών άλλων υπάρξεων καί κατά συνέπεια τήν ελευθερία της από τά δεσμά τού πιό σκοτεινού συναισθήματος τών ανθρώπων τού φόβου. Ό μόνος κανόνας πού οδηγούσε τήν φυλή του ήταν αυτός: "...Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό. Η γή δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γή. Κι ακόμα πως εμείς δεν δημιουργήσαμε τον ιστό της ζωής αλλά αποτελούμε μόνο μια ίνα μέσα σε αυτόν. Αν προκαλέσουμε κάποια καταστροφή στον ιστό οι συνέπειες θα έρθουν και σε μάς τους ίδιους".
Ό Τζάκ Σμίθ όμως, παρά τήν μακραίωνη ιστορία τής φυλής του,  αντί νά διδαχθή από τά λάθη καί τίς παραλείψεις τόσων γενεών, ή νά παραδειγματισθή από τήν φυλή τού Δύο Αρκούδες είχε καταφέρει νά συμβιώνη μέ τούς ομοφύλους του βάσει τού κανόνα: "...Ό θεός έπλασε τούς ανθρώπους καί ό sammuel j. kolt(εφευρέτης τού εξάσφαιρου) τούς  έκανε ίσους". Όμως, δέν ήταν όλοι καλοί στόν χειρισμό τού προϊόντος τού κυρίου kolt, καί τό αποτέλεσμα ήταν κάποιοι νά είναι πιό "ίσοι" από τούς άλλους. Οί λιγώτερο "ίσοι", λοιπόν, παρακινούμενοι από τό συναίσθημα τού φόβου καί επειδή κάπως έπρεπε νά τηρείται ή ισότης, έκαναν μιά σημαντικώτατη εκχώρηση, τού δικαιώματος τους, στήν ισότητα . Όρισαν  έναν από αυτούς, ώς σερίφη, καί τού εξεχώρησαν τό δικαίωμα νά σκοτώνη καί νά ασκή βία, νόμιμα καί χωρίς συνέπειες, είς όποιον παραβιάζει τήν "ισορροπία τού τρόμου" μέσα είς τήν οποίαν επέλεξαν νά ζούν. Αυτή ή εκχώρησις έκ μέρους τής φυλής, τού Τζάκ Σμίθ, είχε ώς αποτέλεσμα τήν αναγνώρισιν τής νομιμοποιήσεως τής εξουσίας καθώς καί τής επιβολής τής βίας, από αυτήν, ώς μοναδικού, μέσου διατήρησεως τής ειρηνικής συμβίωσεως. Ό σερίφης εδύνατο νά επιβάλλη τήν ισχύ του, επί οποίου επιθυμούσε, μέ άλλοθι αυτήν τήν ειρηνικήν συμβίωσιν. Βέβαια ό σερίφης, τίς πιό πολλές φορές, δέν ενεργούσε αυτοβούλως αλλά κατά τάς επιταγάς τού πιό "ίσου" εμπόρου, ό οποίος διακρίνοντας τήν ευκαιρία, εκμεταλεύθηκε  τήν νομιμοποίηση τής βίας καί άρχισε νά γίνεται ό ίδιος ρυθμιστής τών νόμων, κατά τά συμφέροντα του. Αυτή ή, σχετικά εύκολη, επιτυχία τόν ώθησε νά γίνεται όλο καί πιό αχόρταγος. Σκληραίνοντας περισότερο τούς νόμους, άρχισε νά εξασκή πλέον τρομοκρατία επί τών "λιγότερο ίσων" υπολοίπων. Ή μόνη πρόοδος έκτοτε, αφού έχουμε διανύσει διακόσια χρόνια, είναι ότι τό προϊόν τού κυρίου kolt, εξελίχθη είς τόν υπερθετικόν βαθμόν, Χιροσίμα, Ναγκασάκι, διευρύνοντας τήν έννοιαν τού  φόβου καθώς καί τό γεγονός ότι ό έμπορος έμαθε νά χειρίζεται  καί αξιοποίησε τό συναίσθημα, τού φόβου, είς τό έπακρον διά νά διασφαλίση, περαιτέρω, τήν εξουσίαν του επί τών υπολοίπων.Διά νά υπάρξη μιά επίφασις δημοκρατικότητος καί νά διασκεδασθή ό φόβος τών υπολοίπων, επινόησε καί επέβαλλε, μέ τήν ανοχήν καί τήν, δολίως αποκτηθείσα, στήριξιν τών πολλών ένα δαιδαλώδες σύστημα προστηθέντων αχυρανθρώπων καί συστημάτων διακυβέρνησης, ούτως ώστε ό οιοσδήποτε αντιδρών, εάν δέν παραιτείτο τών δικαιωμάτων του διά τής γραφειοκρατίας, νά αποθαρύνεται διά τής νόμιμης βίας.
Έτσι σήμερα έχουμε νομοθετικήν εξουσίαν, δικαστικήν εξουσίαν, πρεσβείες τού κάθε είδους θεού, αστυνομίαν καί μέσα μαζικής ενημερώσεως. Οί, μέν πρώτες, νομιμοποιούνται νά θεσμοθετούν, νά εμπεδώνουν στίς συνειδήσεις τόν φόβο καί νά επιβάλλουν τούς κανόνες συμβίωσης, πάντοτε κατά τά συμφέροντα τους. Τά δέ δεύτερα διά νά διαδίδουν τόν λόγον τής εκάστοτε εξουσίας. Οί οικογένειες, τά σχολεία, οί στρατοί καί οί πάσης φύσεως αντιπρόσωποι θεού έχοντας πλέον ενσωματωθεί είς τό οπλοστάσιον τής εξουσίας, μαθαίνουν τούς ανθρώπους, μεγαλώνοντας, νά φοβούνται τά πάντα.
Ό άνθρωπος, μέσω αυτής τής διαπαιδαγώγησης, γίνεται έρμαιο τού, αναιτίου, συναισθήματος τού φόβου καί άρα υποχείριον εύκολα διαχειριζόμενον από τήν εξουσία. Εξηγούμαι από τήν στιγμήν πού γεννάται, ό άνθρωπος, ή μόνη σταθερά πού τού δίδεται είναι ότι θά πεθάνη, πράγμα πού είναι καί ή υπέρτατη μορφή τού φόβου, είναι αυτό τό κενό λογικής, ή κερκόπορτα τού νού από όπου εισβάλλουν όλοι οί στρατοί τής, κάθε μορφής, εξουσίας, αναίτιον, λοιπόν, συναίσθημα ό φόβος διότι έχοντας μίαν τόσο απόλυτη καί καταλυτική διαβεβαίωση διά τό μέλλον του, έχει όλον τόν καιρό, ζώντας νά εκμεταλευθή τόν χρόνον του, νά κατανοήση τήν εφημερότητα καί τήν ασημαντότητα του, σέ σχέση, μέ τό όλον τού σύμπαντος πού τόν περιβάλλει καί νά μπορέση, έτσι, νά ζήση ψύχραιμα, νά δημιουργήση χωρίς τήν ανάγκη τού, ελεεινού αυτού, συναισθήματος καί τών συνεπακολούθων καταστάσεων του.
Βλέπουμε, λοιπόν, αναγνώστη μου δύο διαφορετικές θεωρήσεις τού ιδίου θέματος, αυτού τής συμβίωσης τών ανθρώπων. Από τήν μία έχουμε τόν Δύο Αρκούδες ό οποίος έχει κάνει ειρήνη μέ τόν φόβο του καί ζεί σέ πλήρη αρμονία μέ τούς συνανθρώπους του. Από τήν άλλη έχουμε τόν Τζάκ Σμίθ, ό οποίος είναι ένα πλάσμα άβουλο, έρμαιο τού φόβου του καί πλήρως υποταγμένου στίς ορέξεις τής εξουσίας, πού ό ίδιος νομιμοποίησε νά τόν δυναστεύη. Ή κοινή "άφοβη" λογική υπαγορεύει ότι ό τρόπος ζωής τού Δύο Αρκούδες είναι σαφέστατα καλύτερος. Δυστυχώς, όμως, ή εφεύρεσις τού κυρίου kolt καί τό υπεράριθμον τής φυλής τού Τζάκ Σμίθ κατίσχυσαν τής φυλής καί τής φιλοσοφίας τού. 
Έτσι μετά από τόσα χρόνια ή φυλή μας έχοντας, πλέον, κατακτήσει τόν υπερεαλιστικόν τίτλον τής "προοδευτικότητος" συνεχίζει τό καταστροφικό της έργο επί τού πλανήτη πού τήν φιλοξενεί καί  λεονταρίζει διά νά αποκρύψει, τό γεγονός, ότι κατατρύχεται από τόν φόβο καί είναι παραδομένη άνευ όρων είς τήν βασιλεία τών ουρανών καί τών εμπόρων... 

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έν Βρυξέλλαις 22/7/2011
Ασθενής: Ελληνική Δημοκρατία
Φύλλον:  Θήλυ
Ηλικία :   190 έτη
Κατόπιν αιτήσεως τών συγγενών καί τής ασφαλιστικής εταιρείας Τroica Ιnsurance co συνεκλήθη σήμερον επείγον ιατρικόν συμβούλιον μέ τήν συμμετοχήν 27 εξεχόντων ιατρών τού ιδρύματος Ε.Ε,  καθώς καί αντιπροσώπων τών συγγενών. Θέματα τού συμβουλίου υπήρξαν ή ασφαλής διάγνωσις,  οί πιθανοί τρόποι θεραπείας καί τέλος ή διευθέτησις τών νοσηλείων τής ασθενούς καθ' ότι οί συγγενείς διέρχονται περίοδον οικονομικών δυσκολιών.
Πρόεδρος τού συμβουλίου ορίσθη ή πρωκτολόγος - χειρούργος κυρία Angella Mercell , γραμματεύς ό  αερολόγος - χειρούργος κύριος Nicolla  Sarcosi  καί συντονιστής ό αριστεύσας μαθητευόμενος Van Rombay. Τά αποτελέσματα τού συμβουλίου περιγράφονται αναλυτικά κάτωθι
Ι.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Άπαντες οί ιατροί τού συμβουλίου κατέληξαν πώς ή γενική εικόνα τών εξετάσεων αίματος, ούρων καθώς καί οί απεικονιστικές (MRI , CT ) θέτουν βάσιμη υποψία μίας, εκλειπούσης κατά τά φαινόμενα, παλαιάς νόσου, επανεμφανιζομένης ωστόσο μέ μίαν μετάλλαξιν, ιδιαζούσης κακοηθείας. Πρόκειται διά  τήν νόσον: 
"Erythematodes economical lupus zoster "  ή επί τό ελληνικώτερον "Ερυθυματώδης οικονομικός έρπυς ζωστήρ". Ή ανωτέρω νόσος προσβάλλει τόν οργανισμόν έκ τώ έσω, είς τρία στάδια, προκαλώντας αδυναμία κυκλοφορίας τών οικονομικών αιμοσφαιρίων, μέ αποτέλεσμα τήν ανάγκην συνεχών μεταγγίσεων τού ασθενούς μέ νέα, είς τό πρώτον,  τήν ολική ανικανότητα από μέρους του πρός αυτοεξυπηρέτησιν, είς τό δεύτερον καί τέλος, είς τό τρίτον, τόν θάνατον διά οικονομικής ασφυξίας.
ΙΙ. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Τό στάδιον τής νόσου δύναται νά καθορισθή, μέ ελαφράν απόκλισιν, διότι ή νόσος εξεδηλώθει επί εδάφους μιάς χρονίας οικονομικής ανικανότητος τής οποίας τά αποτελέσματα επιβαρύνουν τήν συνολικήν εικόνα. Άπαντες συνεφώνησαν πώς ή ασθενής ευρίσκεται είς τό δεύτερον στάδιον τής νόσου καί ότι ή πρόβλεψις της είναι δυσμενής. 
ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατόπιν εισηγήσεως τής προέδρου κυρίας Mercell  απεφασίσθη ομοφώνως, είς πρώτον στάδιον, ή διατήρησις τής ασθενούς είς πλήρην απομόνωσιν καθ' ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις μεταδοτικότητος. Ακολούθως, διά τό θέμα τής θεραπείας, απεφασίσθη ομοφώνως νά εφαρμοσθή ένα νεώτερον καί ισχυρώτερον σχήμα χημειοθεραπείας  τό οποίον αποτελείται από τάς ουσίας Tokoglyfine,  Esxrokerdine καί Aplistine. Επίσης απεφασίσθη, λόγω τής ισχυρότητος τού χημειοθεραπευτικού σχήματος ή ασθενής νά  κατατασταλή, επί τριαντακονταετίαν, μέ τάς ουσίας Ekviastine, Bieomycine καί Tromokratine οί οποίες διατίθενται από τό κρατικόν μονοπώλιον.
Τέλος γιά τήν πληρωμήν, ενός μικρού  μέρους, τών νοσηλείων απεφασίσθη, ομοφώνως πάντα καί διά τόν λόγον ότι ή πρόβλεψις τής ασθενούς είναι δυσμενής, ή εξαγωγή καί πωλησις τών βασικών οργάνων τής ασθενούς είς τήν διεθνήν αγοράν. Τό δέ σώμα νά διατηρηθή είς τήν ζωήν διά νά διεξάγονται πειράματα  άττινα θά αποφέρουν επίσης κέρδος είς τάς αγοράς.
Ή ανωτέρω έκθεσις κρίνεται ώς, ιδιαιτέρως, εμπιστευτική καί αφού διανεμηθεί είς τούς ενδιαφερομένους απαιτείται, υπό τών συγγενών, ή πλήρης συμμόρφωσις καί εχεμύθεια επί τών συμφωνηθέντων. Διά τήν πιστήν εφαρμογήν τών αποφάσεων υπεύθυνοι ορίζονται οί αντιπρόσωποι τών συγγενών, οίτινες θά εποπτεύονται από τό ιατρικόν συμβούλιον.
Διά τά πρακτικά νά αναφερθεί ότι, έκ μέρους τών συγγενών, εξεφράσθησαν πλείστες καί κάθετες αντιρρήσεις ώς πρός τόν τρόπον αντιμετωπίσεως τής ασθενείας, αλλά υπερίσχυσαν οί "ψυχραιμώτερες" φωνές, τών αντιπροσώπων τους, οίτινες διαβεβαίωσαν τό συμβούλιον καί τήν Τroica Ιnsurance co ότι θά επιβάλλουν τήν άποψιν των επί τών συγγενών ώς οί "πλέον ειδικοί" σέ θέματα καταστολής καί χειραγώγησης.

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

...Πρός ηλιθίους! Επιστολή πρώτη!

...Αδελφοί μου,
ακολουθεί ένα κείμενο, μνημείο, αλλαζονείας, επάρσεως καί σκατοψυχίας...
Τό κείμενο τής επιστολής πού έστειλε ό "κύριος" ντούμας, αντιπρόεδρος τής ενώσεως αστυνομικών υπαλλήλων.Ένα κείμενο τό οποίο ζέει αποπνικτική τήν οσμή τού βόθρου ό οποίος προσομοιάζει μέ τά μυαλά αυτών τών "...ενστόλων κυνών φυλάκων" καί ό οποίος υπερπληρωθείς ξεχείλισε τόν Ιούλη πού διανύουμε...
Εντός παρενθέσεων έχω κάνει κάποια σχόλια ώς "τύπον" απάντησης στό παραλήρημμα τού hommo ilithious πού τήν συνέταξε...

«Σ υ γ ν ώ μ η…. Ναι, αλλά από ποιόν; (Από τόν λαό, τού οποίου είσθε μέρος καί πού δέρνατε αλύπητα?? κύριε..)
ΠΑΝΤΑ θεωρούσα κακό, κάποιος να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του.
ΟΜΟΙΩΣ πάντα πίστευα, ότι οι Έλληνες Πολίτες, έχουν την καλύτερη Αστυνομία στον Κόσμο. (Αυτό είναι κορυφαία στιγμή τού παγκοσμίου χιούμορ!! κύριε..)
ΕΔΩ και ένα μήνα οι Συνάδελφοί μας των Αθηνών, βιώνουν όμως μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση.(Οί πολίτες, εδώ καί σαράντα χρόνια, νά δείτε!! κύριε..)
ΕΔΩ και ένα μήνα, οι αδικοπραξίες, οι βλασφημίες, οι ύβρεις, οι επιθέσεις κατά των Συναδέλφων μας, ιδιαιτέρως δε σε αυτούς που υπηρετούν στην Δ. Α. Επιχειρήσεων, έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας.(Βεβαίως! Επιδημίας πού ενέσκηψε καί επί τόσων καί τόσων άλλων πού είτε από πυροσβεστήρες είτε από ζαρτινιέρες εχουν κάνει κατάληψη στίς εντατικές.. κύριε..)
ΕΔΩ και ένα μήνα οργανωμένες μειοψηφίες επιβάλουν την θέλησή τους στους πολλούς.(Εδώ τί νά πείς!! Λέτε τήν αλήθεια!! κύριε..)
ΕΔΩ και ένα μήνα προσβάλλονται βάναυσα οι Συνάδελφοί μας, ωσάν αυτοί να είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην δόλια Πατρίδα μας.(Οί συνάδελφοι σας φυλάνε, μέ αξιοθαύμαστον ζήλον οφείλω νά ομολογήσω,εάν αφουγκραστώ τήν πλάτη μου καί τό αναπνευστικό μου σύστημα, δεκαπέντε ημέρες μετά, τούς υπευθύνους!! Άρα είναι ΣΥΝυπεύθυνοι!! κύριε..)
ΕΔΩ και ένα μήνα σημειώνεται παντελής απουσία Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας, ου μην αλλά και Συνδικαλιστικής.(Μεγάλες αλήθειες πού καίνε...Τό, όποιο, μυαλό σάς έχει απομείνει, κύριε..)
ΒΛΕΠΑΜΕ την τεταμένη ατμόσφαιρα και πιέσαμε, ώστε να βγουν τα «οχήματα φραγμού», προκειμένου να «απομακρύνουμε» τους Συναδέλφους μας από τα ταραχοποιά εκείνα στοιχεία, των οποίων η δραστηριότητα διαφάνηκε νωρίς.(Όπως λέμε "πίσω από τήν βιτρίνα ή επαρχία..." κύριε..)
ΕΙΧΑΜΕ αποφασίσει, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αγανακτισμένους, να θέσουμε το βασικό αμυντικό μας εργαλείο, την ασπίδα, παρά πόδα. Και το κάναμε…(Όμως τά άλλα, τά βασικά, δολοφονικά σας εργαλεία τά είχατε ανά χείρας!! κύριε...)
ΑΣ μην ξεχνάμε, ότι από τα πρώτα (οικονομικά) θύματα του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου, είμαστε κατά κύριο λόγο εμείς.(Δέν λησμονήσατε όμως, όπως όλοι,εμείς, οί άλλοι, απάτριδες καί αχάριστοι τήν ιδεολογία τού φύλακα κύνα ναι?? κύριε..)
ΗΜΕΡΑ με την ημέρα, απέναντι στους Συναδέλφους μας έβγαιναν όλο και περισσότερο γκρίζοι «αγανακτισμένοι».(Φέρτε τήν μύγα πίσω είναι δική μας!! κύριε..)
ΟΙ Συνάδελφοί μας, μετά τα δεκαοκτάωρα της Κερατέας, άρχισαν να «χτυπάνε» εικοσάωρα στο Σύνταγμα.(Εκτός από δεκαοχτάωρα καί εικοσάωρα χτυπούσαν καί εγκύους καί γέροντες έτσι γιά νά περνάει ή ρημαδοώρα. Έτσι δέν έιναι?? κύριε..)
Η Κοινωνία μας παρακολουθούσε με τρόμο τα τεκταινόμενα πέριξ του Κοινοβουλίου.(Γεγονός είναι ότι αυξήθηκε ή κατανάλωση χάρτου υγείας εντός τού κοινοβουλίου.. κύριε..)
ΟΠΟΙΟΣ ή όποια είχε προβλήματα στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στον περίγυρό του, με τον εαυτό του, τα «ξεφόρτωνε» πάνω στους Συναδέλφους μας.(Ενώ είναι τοίς πάσι γνωστόν ότι εσέις τά "ξεφορτώνετε" σπίτι σας!! Στόν δρόμο "ξεφορτώνετε" μόνο χημικά.. κύριε)
ΟΙ λέξεις, ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία, μην προκαλείτε ήταν η μόνιμη απάντηση άνωθεν στις αναφερόμενες μέσω ασυρμάτου αδικοπραξίες προς το Κέντρο Επιχειρήσεων. Προφανώς κάποιοι εκεί μέσα να αγνοούν ότι και οι Αστυνομικοί έχουν Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. ΚΝΣ.(Αυτές οί λέξεις είναι καί οί ΠΡΩΤΕΣ πού μαθαίνει κάποιος πού καλείται νά μεταχειρίζεται όπλα κύριε!! Εάν δέν τίς αντέχει τό ΚΝΣ σας άς διαλέγατε κάποιο άλλο επάγγελμα, άλλωστε,ΚΑΜΜΙΑ, εκτός από τήν δική σας, τήν δουλειά, έτσι όπως τήν εννοείτε, δέν είναι ντροπή ναί?? κύριε)
ΔΗΘΕΝ «κοινωνικοί αγωνιστές», πρεζάκηδες, χαοτικοί, πρόστυχες γυναίκες, ξεπεσμένοι συνδικαλιστές, χούλιγκανς, σκίνχεντς και το κάθε «καρυδιάς καρύδι»(Ενώ οί σωστοί πολίτες κάθονται σπίτι καί ανέχονται τά πάντα!!! Έτσι δέν είναι?? κύριε..)ερχόταν και «ξεφόρτωνε» μπροστά στους Συναδέλφους μας. Προφανώς και αυτοί αγνοούσαν ότι καταφέρονταν εναντίον της «Δημοσίας Δυνάμεως».(Ή γνώμη σας γιά τό επάγγελμα σας, κύριε, είναι άν μή τί άλλο ανησυχητική!!! κύριε..)
ΕΝΤΕΚΑΧΡΟΝΑ τέκνα μεταναστών,(Μόνο αυτά, τά τέκνα, βλέπατε πίσω από τήν μάσκα σας κύριε??) που η μόνη Ελληνική λέξη που μπορούσαν να προφέρουν ήταν το «μαλάκα», δεν δίσταζαν να την απευθύνουν εναντίον μας!!!
ΚΑΙ φθάσαμε στις 28 και 29 Ιουνίου, οπότε το σχέδιο ανωμαλίας έφθασε στην κορύφωσή του.(Ε! Ναί!! Μετά τήν πρόβα τή κερατέας!! Διά νά μήν λησμονούμε καί τό αφεντικό σας τόν κύριο πρόεδρο τής εφεε καί "πετυχημένο", από όπου καί άν προσέφερε υπηρεσίαν, δημοκράτη κύριο παπουτσή! κύριε..) Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. 30.000 κιλά πέτρες και μάρμαρα. 1.500.000 ευρώ ζημιές.(Επίσης ένας τόνος χημικές ουσίες, 3.000 χειροβομβίδες, 8.000 ακυρώσεις κρατήσεων...έτσι γιά νά μήν παραλείπουμε καί τό, υπόλοιπο, έργο σας κύριε!!) Η ζημιά στον τουρισμό απερίγραπτη. Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έκλεισαν. Εμπρησμοί. Λεηλασίες. Φόβος και τρόμος στους ανυποψίαστους και ήσυχους συμπολίτες μας.(Από τά δικά σας χέρια!! Καί επί υποψιασμένων καί ανησύχων πλέον πολιτών μήν επανερχόμεθα καί κουράζουμε!! κύριε) Δακρυγόνα.(..Από πού?? Άραγε?? Μά φυσικά από διαστημόπλοια εξωγήινων πού έριχναν μαζί καί αρκούδες...Αυτή δέν είναι ή μόνη αλήθεια κύριε??) ΑΠΟ όλα αυτά η τηλεόραση δεν είδε τίποτα. (Μείνετε ήσυχος τά είδε!! Τά είδαμε!! Όλα!! Όλοι!! κύριε..)Δεν μπορούσε να δεί τον «Κανόνα Προσταγής»(Τήν omerta τών αφεντικών σας κύριε??)της Ελληνικής Πολιτείας προς τους Ενστόλους Αστυνομικούς. Είδε μόνο τις (ανύπαρκτες) (Τό άλλο μέ τόν τοτό νά μήν τό αναφέρω έ??) σχέσεις «Αστυνομίας – ακροδεξιών».
ΜΙΑ ματιά στις προσαγωγές και στις συλλήψεις που έγιναν τις δύο ημέρες θα ήταν αρκούντως αποκαλυπτική. Ιδιαιτέρως αυτές του Τούρκου «Αχμέτ» και του Αλγερινού «Χασάν».(Μά φυσικά!!! Αφού οί "άλλοι" πήγαν μέσα στήν βουλή, μέ τήν βοήθεια σας, τούς είδαμε!! Βλέπετε τώρα μέ τήν ψηφιακή τεχνολογία οί βρυκόλακες "γράφουν" στόν φακό.. κύριε..) Αλλά αυτά μάλλον αφορούν την πραγματική δημοσιογραφία…
ΑΦΗΣΑ τελευταίους τους 131 τραυματίες και ακρωτηριασμένους Συναδέλφους μας, οι οποίοι με αυταπάρνηση, γενναιότητα, αλληλεγγύη (Ή αλλοιώς πώς χάνουν τό νόημα τους οί λέξεις..κύριε..) και πολύ κόπο κράτησαν όρθια την Δημοκρατία και την Ελευθερία ( γιατί μία κλίση όπως ή siemens, τό βατοπέδι, τά ομόλογα, ό παπανικολής τήν είχανε!! Έτσι δέν είναι κύριε??) στον ρημαγμένο αυτόν τόπο. Την Δημοκρατία όπως την επέβαλαν ( Ό ορισμός τών ελευθέρων καθεστώτων "επέβαλαν")με την ψήφο τους οι Συμπολίτες μας.
ΚΟΝΤΑ σε αυτούς να μην παραλείψω τους Συναδέλφους μας της Υποδ/νσεως Τροχαίας Αθηνών και της Δ/νσης Αμέσου Δράσεως Αττικής με την ΄Αμεση Δράση και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και ΔΕΛΤΑ.(Πού πέταγαν χειροβομβίδες μέσα σέ καταστήματα εστίασης καί πάταγαν πεζούς...Αλλοίμονο!! Νά παραλείψετε τό ιππικό τών βορείων κύριε!!!!)
Καλή η συγνώμη κύριε πρόεδρε της ΠΟΑΣΥ, αλλά από τότε που βγήκε, χάθηκε το φιλότιμο!
Δημήτριος Λ. Ντούμας
A' Αντιπρόεδρος Ε.Α.Υ.Α»
(Οπότε κύριε ντούμα καλά κάνετε καί δέν ζητάτε συγνώμη από κανένα μας!! κρατήστε, μόνο, τό φιλότιμο σας γιά τό "χέρι" πού σάς ταϊζει...Έτσι κάνει κάθε φιλότιμος κύων φύλαξ ό οποίος, σέβεται τόν εαυτόν του καί ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ!!!)

Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

...Ο εχθρός λαός Η περί δημοκρατίας

...Αυτά τά μάτια, ίσως, νά έχουν δεί τούς γερμανούς σέ αυτήν τήν πόλη, ίσως τόν εμφύλιο σπαραγμό, ίσως τήν επταετή νύκτα, ίσως, μετά από όλα αυτά, νά έχουν σχηματίσει εικόνα γιά τόν κόσμο καί τήν ζωή, ίσως νά έχουν δεί παιδιά καί εγγόνια νά μεγαλώνουν δίπλα τους, ίσως έχουν κάνει όνειρα γιά ένα καλύτερο μέλλον γιά αυτά...Μά ετούτη τήν στιγμή φαίνονται, τόσο, ανήμπορα νά δούν καί νά μεταφέρουν τήν εικόνα πού λαμβάνουν στόν εγκέφαλο τού κατόχου τους, φαίνονται τόσο απορημένα, τόσο καταβεβλημένα, τόσο πληγωμένα...
Άραγε αυτά τά μάτια νά δακρύζουν από τά χημικά καί τήν βία πού ασκείται γιά νά μήν ενοχληθή, ή όποια, συνείδηση έχει απομείνει στούς αντιπροσώπους πού ό κάτοχος τους ψήφισε νά τόν εκπροσωπούν??
Ή μήπως από τήν συνειδητοποίηση, τού ότι, εμπρός τους ξετυλίγεται ή πλήρης ανατροπή, τής βεβαιότητας, τού ότι ό καθημερινός αγώνας τού κατόχου τους, πού έγινε, γιά ένα καλύτερο αύριο, γιά ένα καλύτερο κόσμο, γιά ένα κόσμο, στόν οποίο ή δημοκρατία θά έχει εδραιωθεί καί όλοι θά απολαμβάνουν εξ' ίσου τήν ελευθερία τού λόγου, τήν ισότητα στίς ευκαιρίες, τήν συνύπαρξη μεταξύ τών, ατομικών, διαφορετικοτήτων πήγε χαμένος??
Ή δημοκρατία, βλέπεις αναγνώστη μου, από τήν πρώτη στιγμή πού πρωτοδιατυπώθηκε καί εφαρμόστηκε, μέ τίς όποιες αδυναμίες της, πρίν από 2600 έτη, έχει μεταλλαχθεί άπειρες φορές ακολουθώντας, όμως, πορεία αντιστρόφως ανάλογη από αυτήν, πού θά πρόδιδε, ή προοδευτικότης της ώς ιδέας καί ώς πολιτεύματος. Κατέληξε, μέσα από συνεχείς ερμηνείες της, σέ αρχή τών ολίγων.
Αυτά τά μάτια φαίνονται νά συνειδητοποιούν πλέον, μέ φρίκη, ότι κάθε φορά, πού τούς δίνοταν τό δικαίωμα, δέν ψήφιζαν, γιά ένα καλύτερο μέλλον, αλλά, συναλλασόμενα, εκχωρούσαν κάθε φορά καί μιά παραπάνω αρμοδιότητα στούς ολίγους.
Αυτά τά μάτια φαίνονται νά συνειδητοποιούν πλέον, μέ φρίκη, ότι νόμιζαν πώς, τόσα χρόνια, ζούσαν σωστά εμπνεόμενα καί αντιγράφοντα, τήν ληστρική συμπεριφορά, από τούς ολίγους.
Αυτά τά μάτια φαίνονται νά συνειδητοποιούν, πλέον,μέ φρίκη, ότι όσα έμαθαν καί μετέδωσαν μέ τήν σειρά τους στά παιδιά τους, ώς αξίες, όπως οί έννοιες δημοκρατία,πατρίδα, ελευθερία, ιστορία, δικαιώματα τίθενται υπό επαναδιαπραγμάτευση καί μάλιστα από μηδενική βάση.
Αυτά τά μάτια φαίνονται νά συνειδητοποιούν, πλέον, μέ φρίκη, ότι σέ αυτήν τήν ηλικία τούς στερείται, τό θεμέλιο αγαθό τής ανθρώπινης ύπαρξης, τό δικαίωμα τής αξιοπρέπειας.
Αυτά τά μάτια φαίνονται νά συνειδητοποιούν πλέον, μέ φρίκη, ότι είναι ό εχθρός! 'Ο εχθρός λαός τών αδιστάκτων ολίγων.
Νοιώθω τήν ανάγκη σέ αυτά τά μάτια, όσα λάθη καί άν έχουν διαπράξει, όσο "κοντά" καί άν εβλεπαν, ώς ελαχίστη παρηγοριά, νά χαρίσω τά λόγια τού κυρίου Καμπανέλη
"...όποιος φοβάται φωνή νά ακούη από τόν λαό
σέ έρημο τόπο ζεί καί βασιλεύει
κάστρο φυλάει ερημικό καί έχει τόν φόβο φυλακτό..."
Μέ τήν ελπίδα ότι οί νεώτερες γενιές έχουν παραδειγματισθεί από τά λάθη μας καί δέν πρόκειται νά τά επαναλάβουν, μήπως καί μπορέσουν νά φτιάξουν καί νά προλάβουν νά ζήσουν σέ ένα κόσμο καλύτερο από αυτό τό έκτρωμα πού παραδίνουμε φεύγοντας....