Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

...ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


Πιστεύω εἵς ἕναν πολιτικόν, ἀφέντη, παντοκράτορα, ποιητήν ρουσφετιοῦ καί καταστροφῆς, ψυχῶν τε πάντων καί σωμάτων.
Καί εἵς ἕναν κύριον χονδρόν, βαγγέλην τόν ἐλλεεινόν, τόν υἰόν τοῦ πασόκ τόν πονηρόν, τόν ἔκ τής λαμογιᾶς δημιουργηθέντα πρό εἴκοσιπέντε ἐτῶν.
Χονδρός ἔκ χονδρῶν, Κτῆνος ἀληθινόν, ἔκ κτήνους ἀληθινοῦ ποιηθέντα, οὔ γεννηθέντα, ὀμοούσιον τῷ πασοκ, δι'οὗ τά πάντα μᾶς βρήκανε.
Τόν δι' ἠμᾶς τοῦς ἀλλοθρήσκους καί διά τήν ἠμετἐραν τραγωδίαν κατελθόντα ἔκ θεσσαλονίκης καί μπαστακωθέντα μετά θράσσους πασοκικοῦ καί ἠλιθίων ψηφοφόρων καί ἀποκτηνωθέντα.
Ἐπιπεσώντα τέ ἐναντίον ἠμῶν ἐπί ποντίου παπαδήμου καί γελῶντα καί καταληστεύοντα ἠμᾶς.
Καί σφετερισθέντα τήν ἀρχηγίαν τήν τρίτην ἠμέρα κατά τάς γραφάς.
Καί ἀνελθόντα εἴς τόν θρόνο τοῦ πασοκ καί καθεζόμενον ἔκ δεξιῶν τοῦ σαμαρᾶ.
Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά λύσσης καταληστεύσαι ζῶντες καί νεκροῦς, οὔ τῆς ἐλεεινότητος οὔκ ἔσται τέλος.
Καί εἴς τό πνεῦμα τό ἄγριον, τό πολωμένον, τό ἐκβιαστικόν, τό ἔκ βρυξελλῶν ἐκπορευόμενον, τό σύν πασοκ καί νδ καί κουβέλη καί λοιπῶν ὀσφυοκαμπτῶν συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό ἀπαιτηθέν ἔκ τῶν τοκογλυφτῶν.
Εἴς μίαν ἀχρεῖαν, παγκοσμιοποιημένην καί ἐλεεινήν κοινωνίαν.
Ὀμολογῶ ἕν ἀνασκολόπισμα εἴς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν.
Προσδοκῶ λίπανσιν τῶν γλουτῶν. Καί τρυφερότητα εἴς τό μέλλον.
Ἀμήν.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

...ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΗ ΦΡΟΥΡΑ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                      
ΥΠΟΔ/ΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΩΝ                       
ΤΜΗΜΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΤΗΣ Η ΩΜΗΣ ΒΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ                                                               ΑΘΗΝΑ 25/3/2012        


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΟΙΝ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ


ΘΕΜΑ:  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ C-14 , C-15.


Κύριοι διά τῆς παρούσης ἤ ὐπηρεσία μας ένημερώνει άρμοδίως ὄτι τό τελευταῖον ἔτος, κατά τάς ἐπιχειρήσεις τῶν τμημάτων μας ἐπί τοῦ πεδίου, παρατηρεῖται μία τάσις κάμψεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ὤς ἄνω ἀναφερθέντων ἀερίων. Ἥ ἀνωτέρω έξέλιξις ἐκτιμᾶται ὤς ἰδιαιτέρως ἀνησυχητική διά τοῦς κάτωθι λόγους οἴτινες παρατίθενται κατά ἀξιολογικήν ἐκτίμησιν:
 • Αὔξησις τοῦ πλήθους λόγω τῆς προμηθεῖας, ἀντιασφυξιογόνων, μασκῶν.
 • Αὔξησις τοῦ ἠθικοῦ τῆς μάζης.
 • Αὔξησις τοῦ θάρρους τῆς μάζης.
 • Αὔξησις τῆς φθορᾶς τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν τμημάτων μας.
 • Αὔξησις τῆς ριπτομένης ποσότητος.
 • Αὐξησις τῆς διαρκεῖας τῶν ἐμπλοκῶν.
 • Αὔξησις τῆς ὐπερωριακῆς ἀπασχολήσεως τῶν μονάδων.
 • Αὔξησις τῶν κονδυλίων διά ἀγοράν χημικῶν ἕν καιρῷ κρίσεως.
 • Αὔξησις τῶν ὐγειονομικῶν ἀναγκῶν τῶν μονάδων.
Ὤς κύριον αἴτιον αἴ μονάδαι μας ἀναφέρουν τόν ὐπερεξοπλισμόν τῆς μάζης μέ ἀντιασφυξιογόνες μάσκες αἴ ὀποῖαι, κυκλοφοροῦν καί πωλοῦνται πλέον, παντοῦ.
Κατόπιν ὄλων αὐτῶν θά παρακαλούσαμε νά προβεῖτε εἴς τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας ὄπως μετριασθεῖ τό φαινόμενον. Ἀπό τήν πλευρά μας ἐπεξεργασθήκαμε ἕνα προσχέδιον νόμου, τό παραθέτουμε συνημμένον, τό ὀποῖον θά παρακαλούσαμε νά ληφθῇ σοβαρά ὐπ' ὄψιν.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Τίτλος                                           Ρυθμίσεις για την προστασίαν τῶν σωμάτων   
                                                    ἀσφαλείας ἀπό τήν βία τοῦ πλήθους.
Τύπος                                           Σχέδιο νόμου Υπουργείο Προστασίας τοῦ πολίτη.
Επιτροπή                                      Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας             
                                                   Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας                       Πρός κατάθεσιν
Ημερ/νια Φάσης ἐπεξεργασίας        25/03/2012

Ἄρθρον 1 
Κάθε πολίτης ὀφείλει νά ἀποδεικνύῃ μέ κάθε εὐκαιρίαν τήν ἀφοσίωσιν του εἴς τήν δημοκρατικά ἐκλεγμένη κυβέρνησιν τῆς χῶρας καθώς καί εἴς τάς δυνάμεις ἀσφαλείας. Ἀκολουθεῖ συνοπτικός δεκάλογος τῶν  ἐνεργειῶν διά τοῦτο:
 1. Χειροφίλημα εἴς τά ὄργανα τῆς τάξεως (ἔνστολα ἤ μή).
 2. Χαμήλωμα τοῦ βλέμματος ὄταν διασταυρώνεται μέ αὐτό τῶν ὀργάνων.
 3. 'Υποκλίσεις πρό ἐπισήμων καί σημαινόντων προσώπων.
 4. Καθολική ἀπαγόρευσις τῶν συνομιλιῶν εἴς τάς καφετερίας καί καφενεῖα.
 5. Ὄ ἐγκλεισμός εἴς τάς οίκίας μετά τήν ἐβδόμην ἀπογευματινήν. 
 6. Ἤ ἐντατική παρακολούθησις τῶν σταθμῶν mega καί skai.
 7. Ἥ ὐποχρεωτική παρακολούθησις μαθήματος ἀντικομμουνιστικής ὐστερίας ὤς μέρος τῆς διά βίου μάθησης.
 8. Ἥ ὐποχρεωτικῶς, ἐθελοντική, λήψις ντοπαμίνης καί ἄλλων κατασταλτικῶν οὐσιῶν.
 9. Διαρκῆς καί ἀμείωτος προσπάθεια βοηθείας τῶν ἀρχῶν δι' οἰουδήποτε μέσου, ρουφιανιᾶς, ἀπ'εὐθεῖας καταγγελίας κ.λπ.
 10. Ἤ ἀνάρτησις φωτογραφιῶν, εἴς οἰκίας καί γραφεῖα, τῶν προσῶπων ποῦ συμμετεῖχαν εἴς τήν σωτηρίαν τῆς χῶρας.
Οἴ μή τηρῶντες τόν ἀνωτέρω δεκάλογον θά τιμωροῦνται μέ πρόστιμον 2.000€ καί διακριτικήν παρακολούθησιν.
Ἄρθρον 2
Ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἴς τήν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως ἀπαγορεύονται οἴ συγκεντρὠσεις εἴς τάς πλατεῖας ἀνά τήν χῶραν ίδιαιτέρως εἴς τήν πλατεῖαν συντάγματος. Θά ἐπιτρέπεται μόνον ἤ διέλευσις, μέ γοργόν βηματισμόν χωρίς στάσεις καί ἄσκοπον παρατήρησιν πέριξ τοῦ ἄξονος βαδισμοῦ.
Κάθε παραβάτης θά τιμωρεῖται μέ ἐπιτόπου πρόστιμον 3.000€ καί ἀφαίρεσιν τῶν ὐποδημάτων του.
Ἄρθρον 3
Κάθε πολίτης ποῦ φέρει  μάσκα (ἀντιασφυξιογόνον ἤ τῶν ἀπόκρεω), μαντήλι (καλαματιανόν ἥ μή), ὀματοϋάλια σκούρου χρώματος (ἀνεξαρτήτως ἐπωνυμίας), σακίδιον πλάτης (παντός τύπου, ἐξαιροῦνται τά σακίδια barbie rapounzel καί johnn johnn) θά συλλαμβάνεται πάρ'αὐτα καί θά διώκεται διά τό κακούργημα τῆς προθέσεως ἀσκήσεως βίας κατά τῶν δυνάμεων προστασίας τοῦ πολίτη.
Ἄρθρον 4
Κάθε πολίτης ὄ ὀποῖος νοιώσει ὅτι δημιουργεῖται μέσα του ἤ ὀποια ὐποψία ἀντιδράσεως ὀφείλει νά προσέλθῃ αὐτοβούλως εἴς τό οἰκεῖον ἀστυνομικόν τμῆμα καί νά ὀμολογήσῃ ὄτι ἐμφορεῖται ὐπό ἀντικαθεστωτικῶν προθέσεων καί νά αἰτηθῇ, εἴς μονήν κόλλαν ἀναφορᾶς μετά χαρτοσήμου, τήν ἐπανένταξιν του ὐπό τῶν ὀργάνων. 
Ἄρθρον 5  
Τά ὄργανα τῆς τάξεως ὐποχρεοῦνται νά ἐκτελοῦν τά καθήκοντα τους μέ προσοχή καί μεθοδικότητα. Κατά περίπτωσιν δύνανται νά αίτοῦνται τήν συνδρομήν διαφόρων πρόσφορων μέσων ὄπως ζαρτινιέρες, παρκαρισμένα ὀχήματα, τοίχους κ.λ.π. Οἴ δέ πολῖτες  ὐποχρεοῦνται νά βοηθοῦν τά ὄργανα ἀσμένως καί χωρίς τήν παραμικρήν διάθεσιν  ἀντιδράσεως. 
Ἄρθρον 6 (ἀκροτελεύτιον)
Ἥ τήρησις τοῦ ἀνωτέρῳ νόμου ἐπαφίεται εἴς τήν ἀπεραντωσύνην τοῦ σὐμπαντος, εἴς τήν μεγαλωσύνην τοῦ παντοδυνάμου θεοῦ καί κριτοῦ ἠμῶν καθῶς καί εἴς τήν, κατά καιροῦς διάθεσιν, διάθεσιν τῶν πεφωτισμένων ἠγετῶν ποῦ καθορίζουν αἴ δημοκρατικαί πλειοψηφίαι.

Ἀναμένωντες τάς δικάς σας ἐνεργείας, διατελλῶμεν πειθήνια ὄργανα τῆς βουλήσεως σας.
Πανελλήνια Ἔνωσις Πραιτωριανῶν Φρουρῶν.

ΥΓ. Ἤ παραμυθούπολη σᾶς παρακαλεῖ, στά πλαίσια τοῦ δεκαλόγου συγκεκριμένα τού ἐδαφίου 9, νά παραθέσετε εἴς τά σχόλια τυχοῦσες ἰδέες σας ποῦ θά ἐδύναντο νά προάγουν τήν δημοκρατία εἴς αὐτόν τόν πολύπαθον τόπον.

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

...ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Ἔν Ἀθῆναις τῇ εἰκοστή πέμπτη Μαρτίου τοῦ σωτηρίου ἔτους δωδεκάτου καί δισχιλιοστοῦ.
Ἥ αὐτοῦ μεγαλειὀτης κύριος πρωθυπουργός οἵ σύν αὐτω λησταί καί οἵ λοιποί σκυλεύοντες τό πτῶμα τῆς τετάρτης ἐλληνικῆς δημοκρατίας σᾶς προσκαλοῦν εἵς τήν σεμνήν τελετήν ἐξευτελισμοῦ τών θεσμῶν, τῶν ἠρώων καί τῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ ἔθνους.
Θά ἔχετε τήν σπανίαν εὐκαιρίαν νά θαυμάσετε, ἔκ τοῦ σύνεγγυς, τοῦς ἐντυπωσιακοῦς σχηματισμοῦς, τῶν ἐνστόλων δυνάμεων, τῶν γενιτσαρικῶν ταγμάτων κατοχῆς. 
Ἐπίσης θά θαυμάσετε διά ζώσης τήν ἀφοσίωσιν τῶν φυλάκων κυνῶν οἴτινες, παρ'ὄτι  προέρχονται ἀπό τάς τάξεις τοῦ εὐτελοῦς καί ἀπλοϊκοῦ λαοῦ, εἴς μίαν ἄνευ προηγουμένου παρέλασιν θά ἀποδείξουν ὄτι γνωρίζουν καλῶς νά ἀσπάζονται καί νά δίνουν καί τήν ζωήν των ὐπέρ τῆς χειρός ἤτινος τοῦς ρίπτει σάρκας πρός βρῶσιν. 
Λόγῳ τῶν γεγονότων ἄττινα εἷχον λάβει χῶραν εἵς τήν Αἴγυπτον, περί τό ἕτος ὀγδοηκοστό πρῶτον καί χιλιάκις ἐννεακοσιοστό, τά ὀποῖα ὀδήγησαν εἵς τήν δολοφονίαν, ὐπό ἀρμάτων μάχης καί λόχων οἴτινες δέν εἷχον ἀσπασθεῖ τόν γενιτσαρισμόν, τῶν ἐκλεκτῶν συναδέλφων Ἀνουάρ Σαντάτ καί τοῖς σύν αὐτῷ δέν θά παρελάσουν ἄρματα μάχης καί ἰπτάμενα μέσα. 
Τέλος τό ἀνώνυμον καί ὐλακίζον πλῆθος ἔχει ληφθεῖ μέριμνα ὤστε νά ἀσχημονῇ κατ'ἐλάχιστον ἐπτακόσια μέτρα μακράν τῆς συγκεντρώσεως ἠμῶν, κατ'αὐτόν τόν τρόπον θά δυνηθῶμεν νά ἀπολαύσωμεν μέ τήν ἠσυχίαν μας τήν μεγαλειώδην τελετήν καθώς καί νά ὀμιλήσωμεν διά τάς ἀνάγκας ἕνός ἐκάστου ἔξ' ὐμῶν καί νά δοῦμε τί μποροῦμε νά νομοθετήσουμε περαιτέρω διά τήν βελτίωσιν τῆς θέσεως σας.
Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε περί ὤραν δεκάτην πρωϊνήν μετά τῶν συζύγων ὐμῶν διά τῶν δρομολογίων τά ὀποῖα θά σᾶς έπιδείξουν οἴ ἐπωχούμενοι φύλακες κῦνες καί μόνον διά αὐτῶν, διά νά μήν θέσετε εἴς κίνδυνον τήν ἀκεραιότηταν σας.
Ἑπίσης παρακαλεῖσθε νά εἷσθε ἐνδεδυμένοι καταλλήλως καί αἴ κυρίαι ὐμῶν νά εἵναι καλῶς καί σεμνῶς ἐψιμυθιωμέναι  καθ'ὄτι ἔναντι τῆς έξέδρος τῶν ἐπισήμων θά εὐρίσκονται δημοσιογράφοι οἴτινες θά καλύψουν εἰδησεογραφικά τό γεγονός.
Σημ: Τήν τελετήν θά τιμήσῃ διά τῆς παρουσίας του ἥ αὐτοῦ ἐξόχωτης ὅ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας


                         Ἔκ τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

...DEUS EX MACHINA

Ὄταν πρίν ἀπό 2.500 ἕτη ὅ Κύριος Εὐριπίδης ἕγραφε, στίς Ἱκέτιδες του, αὐτούς τοῦς στίχους:
"...Τριῶν δέ μοιρῶν ἥ ἕν μέσῳ σώζει πόλεις, κόσμον φυλάττουσ΄ ὅντιν ἅν τάξῃ πόλις"
ζοῦσε κάτω τόν μαγικό ἀττικό οὐρανό καί τό ζωοφόρο φῶς του. Ἕνα φῶς ποῦ φώτιζε τήν ψυχή καί τό μυαλό του. Ἀπευθύνετο εἴς ἕνα σῶμα ἐνεργῶν πολιτῶν, μέ ὐψηλήν μόρφωσιν, τό ὀποῖον συμμετεῖχε στίς διεργασίες ποῦ ἀφοροῦσαν τήν ζωή καί τήν πόλη του. Μιλοῦσε σέ μιά κοινωνία ποῦ εἵχε ἀπόλυτη αἵσθηση τοῦ μέτρου. Ἀπευθύνετο εἴς συνειδητοποιημένους ἀστούς. 
Φυσικά δέν εἴχε τήν παραμικρή ὐποψία ὄτι, αὐτή ἤ περίφημη μεσαῖα τάξις του θά ἔπαυε νά ὐπάρχει καί πολύ σύντομα, ἀκόμα καί κάτω ἀπό αὐτόν τόν ἀττικό οὐρανό, θά ἄρχιζε μία ἀτελείωτη νύκτα. Δέν εἷχε τήν παραμικρή ὐποψία  ὄτι, ὀλόκληρη, ἥ ἀνθρωπότης θά ἐμιμεῖτο, ἀντίθετα ἀπό τήν δικήν του τραγωδίαν, μίαν πράξιν ἀτελήν, ἄσημον καί ἀναξίαν λόγου. Οὔτε ἐδύνατο νά φαντασθῇ ὄτι, κάποια ἡμέρα μετά ἀπό 1.900 ἔτη, θά ἐνεφανίζετο εἵς ἕνα σκοτεινό ὐπόγειον τοῦ σόχο κάποιος κύριος Κάρολλος ὅ ὀποῖος ἔχοντας ἐντρυφήσει, λόγω παιδείας, εἴς τόν λόγον του, καθώς καί εἴς τό ἔργον του καί εἴς τό πολίτευμα τῆς πόλεως του, θά ἔθετε τά θεμέλια, μιᾶς τεραστίας προσπαθείας, οὔτως ὤστε "... ἥ ἕν μέσῳ μοῖρα"  νά σώσῃ διά ἀκόμα μιάν φοράν, ὄχι μόνον τίς πόλεις μά καί, τόν ἄνθρωπο τόν ἴδιο, οὔτως ὤστε νά ἀνατείλλῃ καί πάλι ὅ ζωοδότης ἥλιος.
Τότε, διά νά μήν ξεφεύγωμεν καί ἀπό τόν Κύριο Εὐριπίδη, σέ μιάν σεμνή τελετήν ὅ ἀπό μηχανῆς θεός ἔδωσε τόν κλῆρον εἴς ἕναν ἀξιοσέβαστον κύριον ὀνόματι Βλαδίμηρον Ἴλιτς Οὐλιάνωφ. "Τρέξε" τοῦ εἷπε "...γίνεται μιά ἐπανάσταση καί σέ ἐχουμε ἀνάγκη νά τήν ὀργανώσῃς". Ὅ ἔν λόγω Κύριος πράγματι ἔτρεξε, περιχαρῆς, διότι ἀφ' ἑνός τοῦ ἔλαχε ὄ κλῆρος νά ἀλλάξῃ τήν ἰστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφ ἐτέρου ἐπιτέλους θά ἔκανε πράξιν ὄλες ἐκεῖνες τίς μαγικές σκέψεις τοῦ Κυρίου Καρόλλου... Ὅμως φεῦ!!..
Φθάνοντας ἐπί τόπου διεπίστωσε ὄτι τό ὐλικό του δέν ἤταν ἤ "ἕν μέσῳ μοῖρα", ἐπάνω εἴς τήν ὀποῖαν εἷχαν γίνει ὄλες οἵ μελέτες, ἀλλά ἕνας ὀλόκληρος στρατός, ἀνήκων εἵς τήν τρίτην μοῖραν, ἐξαθλιωμένων ἀγροτῶν!
Εὐφυής ὧν καί πιστός εἴς τά ρήμματα τοῦ Κυρίου Καρόλλου προσήρμοσε τήν ἐπανάστασιν εἴς τά μέτρα τἠς καταστάσεως ποῦ βρῆκε. Προσπάθησε λοιπόν νά δημιουργήσῃ τήν " ἔν μέσῳ  μοῖραν" μέ βαριά βιομηχανία τήν γῆ. Βέβαια παράλληλα, ὄπως ἔλεγε καί ὅ Κύριος Κάρολλος, πρώτη προτεραιότης του ἧτο ἥ προσπάθεια τῆς παύσεως τῆς ἐκμεταλεύσεως ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο καθώς καί τῆς ἐμπεδώσεως, ὤς τρόπου ζωῆς, τῶν ἀρχῶν τῆς ίσότητος καί τῆς ἀλληλεγγύης. Ὄμως ὅ Κύριος Οὐλιάνωφ, οἴ σύν αὐτῷ καί οἴ συνεχιστές τοῦ πειράματος μή γνωρίζοντας τήν βασικήν ἀρχήν τοῦ τζοῦντο, παλαιᾶς ἰαπωνικῆς πάλης ἥτις διδάσκει τόν ἀμυνόμενον νά χρησιμοποιῇ ἐπ'ὠφελεία του τήν δὐναμιν τοῦ ἀντιπάλου, ἔπεσαν θύματα, τῆς ἴδιας, τῆς ὀρμῆς των. Ξέχασαν ἐντελῶς, ὄπως καί ὅ Κύριος Κάρολλος, τόν παράγοντα ἄνθρωπο καί τίς ἀδυναμίες του. Ἐκεῖ ἐπάνω,στήν προσπάθεια ἐφαρμογῆς, πῆρε πάλι νά νυχτώνῃ...
Πᾶνε περίπου ἕκατό χρόνια ἀπό τότε. Τό πείραμα κατέδειξε πῶς ὅ ἄνθρωπος, τελικά, ἴσως καί νά μήν ἄξιζε τήν προσπάθεια. Ἀλλά ὄπως ἔχει παρατηρήσει ἕνας ἄνθρωπος καλύτερος  ἀπό ἐμένα, ὅ Κύριος Καζαντζάκης: "...Ὄτι!! Μά ὄτι καί νά κάνῃ ὄ ἄνθρωπος, πάντα, πεθαίνει! Μπορεῖ ὄμως νά σοῦ κάνῃ ἕνα ὄνειρο νά κρατάῃ γιά πάντα..."
Σέ αὐτό τό ὄνειρο λοιπόν, κάποιοι ὄπως ὅ ὐπογράφων το κείμενο αὐτό, ἔχουμε μείνει νά ἐλπίζουμε, προσπαθῶντας νά τό φέρουμε ἐγγύτερον καί περισσότερον εἴς τά μέτρα μας, διά νά ἀπολαύσουν αἵ ἐπερχόμεναι γενεαί, κατ' ἐλάχιστον, μίαν βιωτήν ἀντάξια τοῦ μεγέθους τῆς δημιουργίας ἐντός τῆς ὀποῖας ἐκλήθημεν νά ζήσωμεν. Διά νά δυνηθοῦν οἵ ἀπόγονοι ἠμῶν νά ἴστανται ὄρθιοι καί ὄχι ἐπί τῶν γονάτων ἤ ἔρποντες. Δυστυχῶς οἴ περισσότεροι, τῶν ὐπολοίπων, ὤς γνήσια ἀντίτυπα, καμωμένα κατ' εἰκόνα καί κατ' ὀμοίωσιν ἑνός πολύ χαμηλῶν προδιαγραφων θεοῦ, τό μόνο ποῦ καταφέρνουν εἷναι νά διανύουν τό διάστημα τῆς ζωῆς τους σκυφτοί καί ὐποταγμένοι στά πιό ταπεινά ἐλατήρια ὤσης τῆς ὔπαρξης παρασύροντας καί ἐμᾶς, μέ τόν θανατηφόρον ἐναγκαλισμόν τῆς πλειοψηφίας, εἴς ἕναν χαίνοντα καιάδαν. Οὔτε διά μιάν στιγμήν δέν στέκονται ὄρθιοι νά ἀναμετρηθοῦν μέ τίς ἀδυναμίες τους φροντίζουν πάντα, εἴτε μέ γελοῖα ἀνταλλάγματα εἴτε μέ τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν των, νά ἀφήνουν τήν λύση σέ ἄλλους, άδιαφορῶντες πλήρως διά ὀτιδήποτε ἄλλο πέραν τῆς ἀτομικῆς των εὐδαιμονίας.
Αὐτή ἤ παραίτησις δημιούργησε τήν ανάγκη, ἤ τό ἐπάγγελμα ἄν θέλεις άναγνώστη μου, τοῦ πολιτικοῦ. Καί ἐδῶ ἐρχόμαστε στό θέμα μας. Αὐτή ἤ νέα τάξις τῶν παρασιτικῶς ζώντων, ἐπιλυόντων δῆθεν, τά προβλήματα τῶν ἄλλων ἐπειδή στήν πορεῖα τοῦ χρόνου ἐξαγόρασε κάθε ἴχνος άξιοπρέπειας, ἀφοῦ τρομοκράτησε καί τρομοκρατεῖ  τήν ἄβουλην καί ὐποταγμένη μάζα τῶν ἐκλεκτόρων της, θεώρησε ὄτι ἀνῆλθε εἴς τήν κορυφήν τῆς τροφικῆς άλύσεως τῆς ὐπάρξεως καί ἀπεφάσισε, εἴς μίαν ἐπίφασιν δημοκρατικῆς προσπαθείας, ὄτι δύναται νά δημιουργήσῃ τἠν "ἕν μέσῳ μοῖρα" διά νά ἀποκαταστήσῃ τήν ἐπικοινωνίαν της, ἥτις εἷχε ἀπό πολλοῦ ἐκλείψει, μέ τά χαμηλώτερα στρώματα. Δυστυχῶς διά νά παραχθῇ αὐτή " ἔν μέσῳ μοῖρα" άπαιτεῖται ἰσχυρά διαδικασία βασικῆς παραγωγῆς, διαθέσεως καί νομῆς τοῦ προϊόντος αὐτῆς μέ ἀπόλυτον ίσσοροπίαν μεταξύ βάσεως καί κορυφῆς. Στήν περίπτωσιν μας, ὄμως, ἥ ἰσσοροπία αὐτή ἤταν καταφανέστατα διαταραγμένη, καθ' ὄτι ἥ παγκόσμια, πραγματική, οἰκονομία ἐσυρρικνοῦτο διαρκῶς, πρός ὄφελος τῶν ἄνω. Ὅ ἐσμός λοιπόν τῶν σωτήρων πολιτικῶν ἕχοντας ἀποτύχει παταγωδῶς εἵς τήν μίμησιν τοῦ δημιουργοῦ καί στοχεύοντας πάντα εἴς τό μέγιστον ὄφελος των ἐξεχώρησε, ἔναντι ἀδρᾶς καί ίσοβίου ἀμοιβῆς, τά δικαιώματα τῆς ἰδέας αὔτης εἴς μίαν ἐτέραν κάσταν αὐτήν τῶν τραπεζιτῶν. Οἴ νέοι δικαιοῦχοι, λοιπόν, ἀφοῦ διεπίστωσαν καί αὐτοί μέ τήν σειράν των ὄτι ἀδυνατοῦν νά δημιουργήσουν τήν "ἔν μέσῳ μοῖραν"  ἀπεφάσισαν, μέ γνώμονα πάντα τό μέγιστον κέρδος, ἄντ'αὐτῆς νά τοποθετήσουν ἕναν πομφόλυγαν πλήρην χρημάτος εἴς ἀέριον μορφήν. Αὐτό κατέστη δυνατόν μέ τήν ἐπανεννοιοδότησιν τῆς λέξεως "παραγωγή" διά τοῦ νεολογισμοῦ "παράγωγα". Αὐτός ὅ πομφόλυξ λοιπόν μεγάλωνε ὄλο καί πιό πολύ, καί ἀφοῦ ἔσπασε κάθε ρεκόρ μεγέθους καί διατηρησιμότητος, ἄρχισε νά προκαλῇ τήν φυσικήν καί τοῦς νόμους της, διότι ὤς γνωστόν κάθε στοιχεῖον συμπιεζόμενον τείνει νά ἐξασκῇ πίεσιν εἴς τά τοιχώματα τοῦ δοχείου ποῦ τό περιλαμβάνει. Ἔτσι αύτός ὅ πομφόλυξ, ἀφοῦ ἐξεπέρασε τά ὄρια του, συνεθλίβη μεταξύ κατωτέρας καί άνωτέρας τάξεως καί μάλιστα μέ ἰδιαιτέρως ἠχηρόν καί ἐκρηκτικόν τρόπον. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς έκρήξεως ἔστωσαν, λόγω τῆς ὠστικῆς δυνἀμεως των, καταστροφικά διά τήν κατωτέραν τάξιν, τήν ὀποῖαν καί απώθησαν βιαιώτατα εἴς τό ἔσχατον σημεῖον τῆς κατατάξεως, ἐνῶ ἀντιθέτως ἐξακόντισαν τήν ἀνωτέραν εἴς δυσθεώρητα ὔψη.
Παρά τό κενόν ποῦ δημιουργεῖται πλέον, καί εἴς πεῖσμα τοῦ κανόνος ὄτι ἤ φύσις άπεχθάνεται τό κενόν, ἤ ἀνωτέρω αὐτή κάστα, καθώς καί οἵ οὐτιδανοί κερδοσκόποι ἀκόλουθοι της, ἐξακολουθεῖ ἀβελτηριακῶς καί αὐτιστικῶς νά ἐπιμένῃ ὄτι ἤ ἔν λόγω πρακτική τῆς πληρώσεως τοῦ κενοῦ εἷναι, ὄχι μόνον ἤ πλέον ἐνδεδειγμένη, ἀλλά καί ἤ μοναδική λύσις τοῦ προβλήματος. Μόνοι καί θλιβεροί βραχίονες της οἴ εὐτελεῖς, ὀσφυκάμπτες, κυβερνῶντες ἀνά τήν ὐφήλιον, ἔχουν ἀπομείνει θεατές καί πραίτωρες, συγχρόνως, εἵς ἕναν τεράστιον στίβον εἴς τόν ὀποῖον, δίκην κολοσσαῖου, ρίπτωνται τά ὐπολλείματα τῆς τῦπου μεσαῖας τάξεως διά νά παραχθῇ ἀέριον χρῆμα, τό ὀποῖον θά συντηρήσῃ τόν πομφόλυγα τῶν διεστραμένων νοῶν.
Βεβαίως, διά νά μήν ξεφεύγωμεν καί ἀπό τόν Κύριο Εὐριπίδη, θά ἔλεγε κανείς ὄτι αὐτός ὅ ζόφος, ὄστις τείνει νά ἀποτελέσῃ τό μέλλον τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ἄν δέν εἷναι ὅ ὀρισμός τῆς τραγωδίας εἷναι  κατ'ἐλάχιστον ὅτι πλησιέστερον εἴς αὐτόν. 
Δυστυχῶς ὄμως δέν δυνάμεθα, ὥς εἷδος, νά συγκριθῶμεν μέ τά ἕργα καί τίς ἠμέρες τοῦ Κυρίου Εὐριπίδη διότι ὄπως παρατήρησα καί εἴς τήν είσαγωγήν μου ἐκεῖνος καί οἵ σύγχρονοι του "...ζοῦσε κάτω τόν μαγικό ἀττικό οὐρανό καί τό ζωοφόρο φῶς του. Ἕνα φῶς ποῦ φώτιζε τήν ψυχή καί τό μυαλό του..." ἐνῶ ἐμεῖς ζοῦμε κάτω ἀπό τήν βαρειάν σκιάν μιᾶς ἰδιομόρφου τυρρανίας τήν ὀποῖαν, εἰρήσθω ἕν παρόδῳ, εἵμεθα ἕνα βῆμα πρίν νά τήν ἀποδεχθοῦμε ὤς μοναδικόν ἐξελικτικόν βῆμα τοῦ εἴδους μας...
Πικρά παρατήρησιν τοῦ γράφοντος ἀποτελλεῖ τό γεγονός ὄτι ὅ Κύριος Εὐριπίδης πεθαίνοντας πρό 2.500 ἐτῶν πῆρε μαζί του καί τό μυστικό τοῦ ἀπό μηχανῆς θεοῦ...