Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Ὅσοι τό χάλκαιον χέρι τοῦ φόβου, βαρύ, αἰσθάνονται ζυγόν δουλείας ἅς ἕχωσιν...


Ἅπόσπασμα ἕκ τῆς βενιζελειάδος. Πολυνομοσχέδιον Νο....
Ἅσκησις εξευτελισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Τῆς ἀρχομανοῦς ἀμοιβάδος  βενιζέλου τοῦ γελοίου καί τῶν ὐαινῶν τοῦ ἐπιτελείου του.
Α: Εἵσθε μικροεπιχειρηματίας καί χρωστᾶτε 10.000€ εἵς τήν ἐφορία. Ἕχετε προβεῖ εἵς διακανονισμόν καί ἕως τώρα ἕχετε ἕξωφλήσει κανονικώτατα τίς δόσεις σας. 
Βρεθήκατε εἵς πολύ δυσχερή θέσιν καί ἐπιθυμεῖτε νά πωλήσετε τό μοναδικό ἀκίνητο ποῦ κατέχετε. Μέ τό πολυνομοσχέδιο μας τά χρήματα τῆς πωλήσεως θά παρακρατηθοῦν, ἕως τοῦ ποσοῦ τῶν 10.000€, διά νά πληρώσετε ἕκ νέου τό ποσόν ποῦ ὀφείλετε ἀσχἐτως τοῦ διακανονισμοῦ σας καί τῆς συνέπειας ποῦ ἐπιδείξατε.
Β: Ἐπίσης μέ κάποιο ἅρθρο τοῦ πολυνομοσχεδίου μας δίδεται ἐντολή καταστροφῆς τοῦ ἀρχείου συμβάσεων τοῦ ὐπουργείου ἀνάπτυξης, ἀφοῦ ἕχουμε, ἥδη, νομοθετήσει ἀσυλία δι' ἠμᾶς καί τοῦς ἠμετέρους σφουγκοκωλάριους. Ούτως ὥστε νά μήν ὐπάρχει τίποτα μεμτόν καί ἀποδεικτόν.
Γ: Ἑπίσης μέ κάποιο ἅρθρο χορηγοῦμε ἐπιδόματα διά πᾶσα νόσο καί μαλακίαν.
Δ: Ἐπίσης μέ κάποιο ἅρθρο θεσμοθετοῦμε τήν τρομοκρατία ἐφευρίσκοντας ἀδικήματα.
Ἐπίσης μέ κάποιο ἅρθρο περικόπτουμε συντάξεις καί μισθούς μέ Νερώνειαν διάθεσιν.
Επίσης...
Ἐπίσης...
Τό αἰτούμενον εἵς αὐτήν τήν ἅσκησιν εἵναι νά ὐπολογισθοῦν μέ ἀκρίβεια τά μεγέθη:
Α:  Τῆς ἐλεεινότητος τοῦ ξευτιλισμένου ὐποκειμένου ποῦ ἀκούει εἵς τό ὅνομα βενιζέλος.
Β:  Τῆς ἠθικῆς καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας.
Γ:  Τῆς χαύνωσης αύτοῦ τοῦ λαοῦ ποῦ παρακολουθεῖ ὥς καθηλωμένος θεατής.
Δ:  Τῆς έλαστικότητος τῆς συνειδήσεως ἑνός ἐκάστου ἕλληνα πολίτη ὅ ὀποῖος προσπαθεῖ   
     νά βολευτεῖ, ὅπως κάνει πάντα στά δύσκολα, ἀφήνοντας ἅλλους νά καθαρίζουν γιά        
     αὐτόν.
Σημ.1. Ἑάν οἵ τιμές ποῦ θά βρεῖτε ὐπερβαίνουν τό "0" ἕχετε χρείαν ἐντατικῶν μαθημάτων    
     ἀξιοπρεπείας καθώς ἐπίσης ψυχιάτρου...
Σημ.2. Ἐάν οἵ τιμές ποῦ θά βρεῖτε εἵναι μικρότερες τοῦ μηδενός τότε ἀγρυπνεῖτε,  
     ὀργανωθεῖτε καί πολεμῆστε μέ ὅτι μέσο διαθέτετε αύτήν τήν χοῦντα ποῦ ἕχει ὥς μόνο 
     σκοπό τήν ἕκπτωση μας ἀπό τοῦ δικαιώματος νά λεγόμεθα ἅνθρωποι...