Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έν Βρυξέλλαις 22/7/2011
Ασθενής: Ελληνική Δημοκρατία
Φύλλον:  Θήλυ
Ηλικία :   190 έτη
Κατόπιν αιτήσεως τών συγγενών καί τής ασφαλιστικής εταιρείας Τroica Ιnsurance co συνεκλήθη σήμερον επείγον ιατρικόν συμβούλιον μέ τήν συμμετοχήν 27 εξεχόντων ιατρών τού ιδρύματος Ε.Ε,  καθώς καί αντιπροσώπων τών συγγενών. Θέματα τού συμβουλίου υπήρξαν ή ασφαλής διάγνωσις,  οί πιθανοί τρόποι θεραπείας καί τέλος ή διευθέτησις τών νοσηλείων τής ασθενούς καθ' ότι οί συγγενείς διέρχονται περίοδον οικονομικών δυσκολιών.
Πρόεδρος τού συμβουλίου ορίσθη ή πρωκτολόγος - χειρούργος κυρία Angella Mercell , γραμματεύς ό  αερολόγος - χειρούργος κύριος Nicolla  Sarcosi  καί συντονιστής ό αριστεύσας μαθητευόμενος Van Rombay. Τά αποτελέσματα τού συμβουλίου περιγράφονται αναλυτικά κάτωθι
Ι.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Άπαντες οί ιατροί τού συμβουλίου κατέληξαν πώς ή γενική εικόνα τών εξετάσεων αίματος, ούρων καθώς καί οί απεικονιστικές (MRI , CT ) θέτουν βάσιμη υποψία μίας, εκλειπούσης κατά τά φαινόμενα, παλαιάς νόσου, επανεμφανιζομένης ωστόσο μέ μίαν μετάλλαξιν, ιδιαζούσης κακοηθείας. Πρόκειται διά  τήν νόσον: 
"Erythematodes economical lupus zoster "  ή επί τό ελληνικώτερον "Ερυθυματώδης οικονομικός έρπυς ζωστήρ". Ή ανωτέρω νόσος προσβάλλει τόν οργανισμόν έκ τώ έσω, είς τρία στάδια, προκαλώντας αδυναμία κυκλοφορίας τών οικονομικών αιμοσφαιρίων, μέ αποτέλεσμα τήν ανάγκην συνεχών μεταγγίσεων τού ασθενούς μέ νέα, είς τό πρώτον,  τήν ολική ανικανότητα από μέρους του πρός αυτοεξυπηρέτησιν, είς τό δεύτερον καί τέλος, είς τό τρίτον, τόν θάνατον διά οικονομικής ασφυξίας.
ΙΙ. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Τό στάδιον τής νόσου δύναται νά καθορισθή, μέ ελαφράν απόκλισιν, διότι ή νόσος εξεδηλώθει επί εδάφους μιάς χρονίας οικονομικής ανικανότητος τής οποίας τά αποτελέσματα επιβαρύνουν τήν συνολικήν εικόνα. Άπαντες συνεφώνησαν πώς ή ασθενής ευρίσκεται είς τό δεύτερον στάδιον τής νόσου καί ότι ή πρόβλεψις της είναι δυσμενής. 
ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατόπιν εισηγήσεως τής προέδρου κυρίας Mercell  απεφασίσθη ομοφώνως, είς πρώτον στάδιον, ή διατήρησις τής ασθενούς είς πλήρην απομόνωσιν καθ' ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις μεταδοτικότητος. Ακολούθως, διά τό θέμα τής θεραπείας, απεφασίσθη ομοφώνως νά εφαρμοσθή ένα νεώτερον καί ισχυρώτερον σχήμα χημειοθεραπείας  τό οποίον αποτελείται από τάς ουσίας Tokoglyfine,  Esxrokerdine καί Aplistine. Επίσης απεφασίσθη, λόγω τής ισχυρότητος τού χημειοθεραπευτικού σχήματος ή ασθενής νά  κατατασταλή, επί τριαντακονταετίαν, μέ τάς ουσίας Ekviastine, Bieomycine καί Tromokratine οί οποίες διατίθενται από τό κρατικόν μονοπώλιον.
Τέλος γιά τήν πληρωμήν, ενός μικρού  μέρους, τών νοσηλείων απεφασίσθη, ομοφώνως πάντα καί διά τόν λόγον ότι ή πρόβλεψις τής ασθενούς είναι δυσμενής, ή εξαγωγή καί πωλησις τών βασικών οργάνων τής ασθενούς είς τήν διεθνήν αγοράν. Τό δέ σώμα νά διατηρηθή είς τήν ζωήν διά νά διεξάγονται πειράματα  άττινα θά αποφέρουν επίσης κέρδος είς τάς αγοράς.
Ή ανωτέρω έκθεσις κρίνεται ώς, ιδιαιτέρως, εμπιστευτική καί αφού διανεμηθεί είς τούς ενδιαφερομένους απαιτείται, υπό τών συγγενών, ή πλήρης συμμόρφωσις καί εχεμύθεια επί τών συμφωνηθέντων. Διά τήν πιστήν εφαρμογήν τών αποφάσεων υπεύθυνοι ορίζονται οί αντιπρόσωποι τών συγγενών, οίτινες θά εποπτεύονται από τό ιατρικόν συμβούλιον.
Διά τά πρακτικά νά αναφερθεί ότι, έκ μέρους τών συγγενών, εξεφράσθησαν πλείστες καί κάθετες αντιρρήσεις ώς πρός τόν τρόπον αντιμετωπίσεως τής ασθενείας, αλλά υπερίσχυσαν οί "ψυχραιμώτερες" φωνές, τών αντιπροσώπων τους, οίτινες διαβεβαίωσαν τό συμβούλιον καί τήν Τroica Ιnsurance co ότι θά επιβάλλουν τήν άποψιν των επί τών συγγενών ώς οί "πλέον ειδικοί" σέ θέματα καταστολής καί χειραγώγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου