Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

...ΠΡΟΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ό κύριος πρόεδρος τής δημοκρατίας τών, εκατόν πενήντα τριών, συνειδησιακώς πασχόντων.
Ό ανώτατος άρχων τής χώρας, ό αμοιβόμενος μέ περισότερα χρήματα καί από τόν πρόεδρο τών ηπα, ή εκλογή τού οποίου αποτελεί προϊόν συναλλαγής μιάς δράκας, εκατόν ογδόντα τουλάχιστον, τρωκτικών πού λυμαίνονται τήν πατρίδα, πού ζεί αποκομμένος από τόν λαό τόν οποίον υποθετικά εκφράζει. Αυτός ό κύριος λοιπόν σήμερα διαμαρτυρήθηκε διότι κάποιοι, ολίγοι πάντα κατ'αυτόν, τού διετάραξαν τήν ησυχία. Καί αναγκάσθηκε νά αποχωρήση από τόν χώρο τής στρατιωτικής παρελάσεως. Αφού αποχώρησε κάθισε ήσυχος, από πλευράς συνειδήσεως, καί έβγαλε ένα δεκάρικον επί χάρτου τόν οποίον καί διένειμε ούτως ώστε όλοι ημείς οί αγράμματοι, μικροί καί ασήμαντοι πάροχοι τού μισθού καί τών ανέσεων του νά δυνηθώμεν νά αρθώμεν είς τό ύψος τών περιστάσεων αντί νά προσβάλουμε τήν επέτειον μέ τήν φασίζουσα συμπεριφορά μας. Ακολουθεί τό αυτούσιον κείμενον τού δεκάρικου, εντός παρενθέσεων τά σχόλια εμού, ενός αγραμμάτου καί απλού πολίτη, ό οποίος, μέ αυτά τά σχόλια, θέλει νά υπενθυμίση είς τόν κύριον πρόεδρον ότι τά σαράντα χρόνια, εντατικής δουλειάς τού περίγυρου του καί τού ιδίου, ίσως εστάθησαν αρκετά διά τήν εξαγορά τών συνειδήσεων αρκετών συμπατριωτών μου, αλλά φεύ κύριε πρόεδρε, ποτέ δέν θά σταθούν αρκετά διά νά αποκοιμήσουν έναν ολόκληρο λαό...Ό οποίος όποτε χρειάστηκε νά υπερασπίση θεσμούς καί δημοκρατία τό έκανε καί μέ τό παραπάνω!!!

«Όσα συνέβησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη αποτελούν ευκαιρία να σταθούμε λίγο και να συλλογιστούμε: 

Πατριώτες είναι εκείνοι που αμαυρώνουν μια εθνική επέτειο; (Ίσως ήλθε ή ώρα νά συλογισθείτε, πλέον, μήπως ή  παρουσία, ή δική σας καί τών ομοίων σας, ώς "επισήμων" είς μιάν τέτοια επέτειο "αμαυρώνει"? Διότι όλοι εμείς δηλώνουμε πατριώτες πού τιμούν τούς νεκρούς τών..Κύριε πρόεδρε ?)
Αγωνιστές είναι όσοι προσβάλλουν;( Σίγουρα όχι. Αγωνιστές, όμως γίνονται όσοι προσβάλλονται κύριε πρόεδρε!)
Δίκιο έχει όποιος φωνάζει περισσότερο; ( Δίκιο έχει όποιος δερόμενος φωνάζει!! Βλέπετε ή δράκα πού στηρίζετε μή παραιτούμενος, ώς γνήσιο δικτατορικό καθεστώς,  δέν έχει αφήσει καί άλλον τρόπο διαμαρτυρίας πέραν τής φωνής κύριε πρόεδρε...) 
Είναι δημοκράτες όσοι αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο ως ιδιοκτησία τους; ( Καί βέβαια όχι. Αλλά ή παρουσία τών ενστόλων κυνών σας κατά χιλιάδες σέ κάθε λαϊκή αντίδραση καταδυκνείει περίτρανα ποιοί θεωρούν ιδιοκτησία τους τόν δημόσιο χώρο κύριε πρόεδρε ...)
Και πώς μετριέται η πλειοψηφία; Με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή με τις εκλογές που, με βάση το Σύνταγμα, γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια; ( Έτσι όπως έχετε καταντήσει τό σύνταγμα καί τόν θεσμό τών εκλογών, υπογράφοντας έναν εκλογικό νόμο κάθε φορά, κατά τό συμφέρον τής όποιας δράκας, φοβούμαι ότι οί πλειοψηφίες, πλέον, δέν μπορούν νά καθοριστούν μέ άλλο τρόπο, πέραν τής διαμαρτυρίας κύριε πρόεδρε...)
Υπάρχει το δικαίωμα και η κατάχρησή του, υπάρχει η δίκαιη οργή και ο εκφυλισμός της, υπάρχει καθαρό όριο ανάμεσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία και σε μια κοινωνική οργάνωση χωρίς κανόνες, χωρίς δημοκρατικό υπόβαθρο.  (Όπως υπάρχει σίγουρα τό δικαίωμα υπάρχει καί ή κατάχρηση του, κύριε πρόεδρε, μόνο πού οί όποιες καταχρήσεις, έως τώρα, έχουν γίνει από τήν ειδεχθή ομάδα πού σάς ψήφισε καί συντηρεί όλο αυτό τό κλίμα. Ή οργή δέν δύναται νά είναι κάτι άλλο εκτός από δικαία κύριε πρόεδρε, διότι είναι συναίσθημα πού προκαλείται από καταπίεσιν. Όταν εκλείπει ή καταπίεσις εκλείπει καί ή οργή. Δέν εκφυλίζεται!! Τά καθαρά όρια τά έχετε μετατρέψει, πρό πολλού, σέ γκρίζες περιοχές κατά τήν προσφιλή είς όλους σας νοοτροπία αντιμετώπισης τών προβλημάτων...Όσο γιά τό δημοκρατικό υπόβαθρο αφήστε νά τό ξαναδημιουργήσουμε μέ ένα νέο σύνταγμα, τό οποίο, δέν θά επιδέχεται ερμηνείες από αρπακτικά τύπου βενιζέλου, λοβέρδου, παυλόπουλου καί όλου αυτού τού, ζέοντος, εσμού...
Κάνω τις επισημάνσεις αυτές πιστεύοντα
ς ότι η έξοδος της πατρίδας μας από την κρίση δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών αλλά υπόθεση βαθιά πολιτική, βαθύτερα πολιτισμική». ( Διά αυτόν ακριβώς τόν λόγον "υπέστειτε" καί τήν πίεσιν τών ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ...  ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ!!!

1 σχόλιο: