Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

...ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


Πιστεύω εἵς ἕναν πολιτικόν, ἀφέντη, παντοκράτορα, ποιητήν ρουσφετιοῦ καί καταστροφῆς, ψυχῶν τε πάντων καί σωμάτων.
Καί εἵς ἕναν κύριον χονδρόν, βαγγέλην τόν ἐλλεεινόν, τόν υἰόν τοῦ πασόκ τόν πονηρόν, τόν ἔκ τής λαμογιᾶς δημιουργηθέντα πρό εἴκοσιπέντε ἐτῶν.
Χονδρός ἔκ χονδρῶν, Κτῆνος ἀληθινόν, ἔκ κτήνους ἀληθινοῦ ποιηθέντα, οὔ γεννηθέντα, ὀμοούσιον τῷ πασοκ, δι'οὗ τά πάντα μᾶς βρήκανε.
Τόν δι' ἠμᾶς τοῦς ἀλλοθρήσκους καί διά τήν ἠμετἐραν τραγωδίαν κατελθόντα ἔκ θεσσαλονίκης καί μπαστακωθέντα μετά θράσσους πασοκικοῦ καί ἠλιθίων ψηφοφόρων καί ἀποκτηνωθέντα.
Ἐπιπεσώντα τέ ἐναντίον ἠμῶν ἐπί ποντίου παπαδήμου καί γελῶντα καί καταληστεύοντα ἠμᾶς.
Καί σφετερισθέντα τήν ἀρχηγίαν τήν τρίτην ἠμέρα κατά τάς γραφάς.
Καί ἀνελθόντα εἴς τόν θρόνο τοῦ πασοκ καί καθεζόμενον ἔκ δεξιῶν τοῦ σαμαρᾶ.
Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά λύσσης καταληστεύσαι ζῶντες καί νεκροῦς, οὔ τῆς ἐλεεινότητος οὔκ ἔσται τέλος.
Καί εἴς τό πνεῦμα τό ἄγριον, τό πολωμένον, τό ἐκβιαστικόν, τό ἔκ βρυξελλῶν ἐκπορευόμενον, τό σύν πασοκ καί νδ καί κουβέλη καί λοιπῶν ὀσφυοκαμπτῶν συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό ἀπαιτηθέν ἔκ τῶν τοκογλυφτῶν.
Εἴς μίαν ἀχρεῖαν, παγκοσμιοποιημένην καί ἐλεεινήν κοινωνίαν.
Ὀμολογῶ ἕν ἀνασκολόπισμα εἴς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν.
Προσδοκῶ λίπανσιν τῶν γλουτῶν. Καί τρυφερότητα εἴς τό μέλλον.
Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου