Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

...ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΗ ΦΡΟΥΡΑ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                      
ΥΠΟΔ/ΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΩΝ                       
ΤΜΗΜΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΤΗΣ Η ΩΜΗΣ ΒΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ                                                               ΑΘΗΝΑ 25/3/2012        


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΟΙΝ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ


ΘΕΜΑ:  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ C-14 , C-15.


Κύριοι διά τῆς παρούσης ἤ ὐπηρεσία μας ένημερώνει άρμοδίως ὄτι τό τελευταῖον ἔτος, κατά τάς ἐπιχειρήσεις τῶν τμημάτων μας ἐπί τοῦ πεδίου, παρατηρεῖται μία τάσις κάμψεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ὤς ἄνω ἀναφερθέντων ἀερίων. Ἥ ἀνωτέρω έξέλιξις ἐκτιμᾶται ὤς ἰδιαιτέρως ἀνησυχητική διά τοῦς κάτωθι λόγους οἴτινες παρατίθενται κατά ἀξιολογικήν ἐκτίμησιν:
 • Αὔξησις τοῦ πλήθους λόγω τῆς προμηθεῖας, ἀντιασφυξιογόνων, μασκῶν.
 • Αὔξησις τοῦ ἠθικοῦ τῆς μάζης.
 • Αὔξησις τοῦ θάρρους τῆς μάζης.
 • Αὔξησις τῆς φθορᾶς τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν τμημάτων μας.
 • Αὔξησις τῆς ριπτομένης ποσότητος.
 • Αὐξησις τῆς διαρκεῖας τῶν ἐμπλοκῶν.
 • Αὔξησις τῆς ὐπερωριακῆς ἀπασχολήσεως τῶν μονάδων.
 • Αὔξησις τῶν κονδυλίων διά ἀγοράν χημικῶν ἕν καιρῷ κρίσεως.
 • Αὔξησις τῶν ὐγειονομικῶν ἀναγκῶν τῶν μονάδων.
Ὤς κύριον αἴτιον αἴ μονάδαι μας ἀναφέρουν τόν ὐπερεξοπλισμόν τῆς μάζης μέ ἀντιασφυξιογόνες μάσκες αἴ ὀποῖαι, κυκλοφοροῦν καί πωλοῦνται πλέον, παντοῦ.
Κατόπιν ὄλων αὐτῶν θά παρακαλούσαμε νά προβεῖτε εἴς τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας ὄπως μετριασθεῖ τό φαινόμενον. Ἀπό τήν πλευρά μας ἐπεξεργασθήκαμε ἕνα προσχέδιον νόμου, τό παραθέτουμε συνημμένον, τό ὀποῖον θά παρακαλούσαμε νά ληφθῇ σοβαρά ὐπ' ὄψιν.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Τίτλος                                           Ρυθμίσεις για την προστασίαν τῶν σωμάτων   
                                                    ἀσφαλείας ἀπό τήν βία τοῦ πλήθους.
Τύπος                                           Σχέδιο νόμου Υπουργείο Προστασίας τοῦ πολίτη.
Επιτροπή                                      Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας             
                                                   Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας                       Πρός κατάθεσιν
Ημερ/νια Φάσης ἐπεξεργασίας        25/03/2012

Ἄρθρον 1 
Κάθε πολίτης ὀφείλει νά ἀποδεικνύῃ μέ κάθε εὐκαιρίαν τήν ἀφοσίωσιν του εἴς τήν δημοκρατικά ἐκλεγμένη κυβέρνησιν τῆς χῶρας καθώς καί εἴς τάς δυνάμεις ἀσφαλείας. Ἀκολουθεῖ συνοπτικός δεκάλογος τῶν  ἐνεργειῶν διά τοῦτο:
 1. Χειροφίλημα εἴς τά ὄργανα τῆς τάξεως (ἔνστολα ἤ μή).
 2. Χαμήλωμα τοῦ βλέμματος ὄταν διασταυρώνεται μέ αὐτό τῶν ὀργάνων.
 3. 'Υποκλίσεις πρό ἐπισήμων καί σημαινόντων προσώπων.
 4. Καθολική ἀπαγόρευσις τῶν συνομιλιῶν εἴς τάς καφετερίας καί καφενεῖα.
 5. Ὄ ἐγκλεισμός εἴς τάς οίκίας μετά τήν ἐβδόμην ἀπογευματινήν. 
 6. Ἤ ἐντατική παρακολούθησις τῶν σταθμῶν mega καί skai.
 7. Ἥ ὐποχρεωτική παρακολούθησις μαθήματος ἀντικομμουνιστικής ὐστερίας ὤς μέρος τῆς διά βίου μάθησης.
 8. Ἥ ὐποχρεωτικῶς, ἐθελοντική, λήψις ντοπαμίνης καί ἄλλων κατασταλτικῶν οὐσιῶν.
 9. Διαρκῆς καί ἀμείωτος προσπάθεια βοηθείας τῶν ἀρχῶν δι' οἰουδήποτε μέσου, ρουφιανιᾶς, ἀπ'εὐθεῖας καταγγελίας κ.λπ.
 10. Ἤ ἀνάρτησις φωτογραφιῶν, εἴς οἰκίας καί γραφεῖα, τῶν προσῶπων ποῦ συμμετεῖχαν εἴς τήν σωτηρίαν τῆς χῶρας.
Οἴ μή τηρῶντες τόν ἀνωτέρω δεκάλογον θά τιμωροῦνται μέ πρόστιμον 2.000€ καί διακριτικήν παρακολούθησιν.
Ἄρθρον 2
Ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἴς τήν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως ἀπαγορεύονται οἴ συγκεντρὠσεις εἴς τάς πλατεῖας ἀνά τήν χῶραν ίδιαιτέρως εἴς τήν πλατεῖαν συντάγματος. Θά ἐπιτρέπεται μόνον ἤ διέλευσις, μέ γοργόν βηματισμόν χωρίς στάσεις καί ἄσκοπον παρατήρησιν πέριξ τοῦ ἄξονος βαδισμοῦ.
Κάθε παραβάτης θά τιμωρεῖται μέ ἐπιτόπου πρόστιμον 3.000€ καί ἀφαίρεσιν τῶν ὐποδημάτων του.
Ἄρθρον 3
Κάθε πολίτης ποῦ φέρει  μάσκα (ἀντιασφυξιογόνον ἤ τῶν ἀπόκρεω), μαντήλι (καλαματιανόν ἥ μή), ὀματοϋάλια σκούρου χρώματος (ἀνεξαρτήτως ἐπωνυμίας), σακίδιον πλάτης (παντός τύπου, ἐξαιροῦνται τά σακίδια barbie rapounzel καί johnn johnn) θά συλλαμβάνεται πάρ'αὐτα καί θά διώκεται διά τό κακούργημα τῆς προθέσεως ἀσκήσεως βίας κατά τῶν δυνάμεων προστασίας τοῦ πολίτη.
Ἄρθρον 4
Κάθε πολίτης ὄ ὀποῖος νοιώσει ὅτι δημιουργεῖται μέσα του ἤ ὀποια ὐποψία ἀντιδράσεως ὀφείλει νά προσέλθῃ αὐτοβούλως εἴς τό οἰκεῖον ἀστυνομικόν τμῆμα καί νά ὀμολογήσῃ ὄτι ἐμφορεῖται ὐπό ἀντικαθεστωτικῶν προθέσεων καί νά αἰτηθῇ, εἴς μονήν κόλλαν ἀναφορᾶς μετά χαρτοσήμου, τήν ἐπανένταξιν του ὐπό τῶν ὀργάνων. 
Ἄρθρον 5  
Τά ὄργανα τῆς τάξεως ὐποχρεοῦνται νά ἐκτελοῦν τά καθήκοντα τους μέ προσοχή καί μεθοδικότητα. Κατά περίπτωσιν δύνανται νά αίτοῦνται τήν συνδρομήν διαφόρων πρόσφορων μέσων ὄπως ζαρτινιέρες, παρκαρισμένα ὀχήματα, τοίχους κ.λ.π. Οἴ δέ πολῖτες  ὐποχρεοῦνται νά βοηθοῦν τά ὄργανα ἀσμένως καί χωρίς τήν παραμικρήν διάθεσιν  ἀντιδράσεως. 
Ἄρθρον 6 (ἀκροτελεύτιον)
Ἥ τήρησις τοῦ ἀνωτέρῳ νόμου ἐπαφίεται εἴς τήν ἀπεραντωσύνην τοῦ σὐμπαντος, εἴς τήν μεγαλωσύνην τοῦ παντοδυνάμου θεοῦ καί κριτοῦ ἠμῶν καθῶς καί εἴς τήν, κατά καιροῦς διάθεσιν, διάθεσιν τῶν πεφωτισμένων ἠγετῶν ποῦ καθορίζουν αἴ δημοκρατικαί πλειοψηφίαι.

Ἀναμένωντες τάς δικάς σας ἐνεργείας, διατελλῶμεν πειθήνια ὄργανα τῆς βουλήσεως σας.
Πανελλήνια Ἔνωσις Πραιτωριανῶν Φρουρῶν.

ΥΓ. Ἤ παραμυθούπολη σᾶς παρακαλεῖ, στά πλαίσια τοῦ δεκαλόγου συγκεκριμένα τού ἐδαφίου 9, νά παραθέσετε εἴς τά σχόλια τυχοῦσες ἰδέες σας ποῦ θά ἐδύναντο νά προάγουν τήν δημοκρατία εἴς αὐτόν τόν πολύπαθον τόπον.

2 σχόλια:

 1. Δε θα κλάψω...αν και θα τό'θελα πολύ...θα γελάσω...στα μούτρα τους...νά'σαι πάντα καλά, Αρθούρε μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νά κάνῃς ὄτι σοῦ ἔρχεται Χριστίνα. Βέβαια θά προτιμοῦσα νά γελάσῃς διότι τό παρόν ἤταν προσπάθεια ἀστεϊσμοῦ:)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή