Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

...ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Ἔν Ἀθῆναις τῇ εἰκοστή πέμπτη Μαρτίου τοῦ σωτηρίου ἔτους δωδεκάτου καί δισχιλιοστοῦ.
Ἥ αὐτοῦ μεγαλειὀτης κύριος πρωθυπουργός οἵ σύν αὐτω λησταί καί οἵ λοιποί σκυλεύοντες τό πτῶμα τῆς τετάρτης ἐλληνικῆς δημοκρατίας σᾶς προσκαλοῦν εἵς τήν σεμνήν τελετήν ἐξευτελισμοῦ τών θεσμῶν, τῶν ἠρώων καί τῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ ἔθνους.
Θά ἔχετε τήν σπανίαν εὐκαιρίαν νά θαυμάσετε, ἔκ τοῦ σύνεγγυς, τοῦς ἐντυπωσιακοῦς σχηματισμοῦς, τῶν ἐνστόλων δυνάμεων, τῶν γενιτσαρικῶν ταγμάτων κατοχῆς. 
Ἐπίσης θά θαυμάσετε διά ζώσης τήν ἀφοσίωσιν τῶν φυλάκων κυνῶν οἴτινες, παρ'ὄτι  προέρχονται ἀπό τάς τάξεις τοῦ εὐτελοῦς καί ἀπλοϊκοῦ λαοῦ, εἴς μίαν ἄνευ προηγουμένου παρέλασιν θά ἀποδείξουν ὄτι γνωρίζουν καλῶς νά ἀσπάζονται καί νά δίνουν καί τήν ζωήν των ὐπέρ τῆς χειρός ἤτινος τοῦς ρίπτει σάρκας πρός βρῶσιν. 
Λόγῳ τῶν γεγονότων ἄττινα εἷχον λάβει χῶραν εἵς τήν Αἴγυπτον, περί τό ἕτος ὀγδοηκοστό πρῶτον καί χιλιάκις ἐννεακοσιοστό, τά ὀποῖα ὀδήγησαν εἵς τήν δολοφονίαν, ὐπό ἀρμάτων μάχης καί λόχων οἴτινες δέν εἷχον ἀσπασθεῖ τόν γενιτσαρισμόν, τῶν ἐκλεκτῶν συναδέλφων Ἀνουάρ Σαντάτ καί τοῖς σύν αὐτῷ δέν θά παρελάσουν ἄρματα μάχης καί ἰπτάμενα μέσα. 
Τέλος τό ἀνώνυμον καί ὐλακίζον πλῆθος ἔχει ληφθεῖ μέριμνα ὤστε νά ἀσχημονῇ κατ'ἐλάχιστον ἐπτακόσια μέτρα μακράν τῆς συγκεντρώσεως ἠμῶν, κατ'αὐτόν τόν τρόπον θά δυνηθῶμεν νά ἀπολαύσωμεν μέ τήν ἠσυχίαν μας τήν μεγαλειώδην τελετήν καθώς καί νά ὀμιλήσωμεν διά τάς ἀνάγκας ἕνός ἐκάστου ἔξ' ὐμῶν καί νά δοῦμε τί μποροῦμε νά νομοθετήσουμε περαιτέρω διά τήν βελτίωσιν τῆς θέσεως σας.
Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε περί ὤραν δεκάτην πρωϊνήν μετά τῶν συζύγων ὐμῶν διά τῶν δρομολογίων τά ὀποῖα θά σᾶς έπιδείξουν οἴ ἐπωχούμενοι φύλακες κῦνες καί μόνον διά αὐτῶν, διά νά μήν θέσετε εἴς κίνδυνον τήν ἀκεραιότηταν σας.
Ἑπίσης παρακαλεῖσθε νά εἷσθε ἐνδεδυμένοι καταλλήλως καί αἴ κυρίαι ὐμῶν νά εἵναι καλῶς καί σεμνῶς ἐψιμυθιωμέναι  καθ'ὄτι ἔναντι τῆς έξέδρος τῶν ἐπισήμων θά εὐρίσκονται δημοσιογράφοι οἴτινες θά καλύψουν εἰδησεογραφικά τό γεγονός.
Σημ: Τήν τελετήν θά τιμήσῃ διά τῆς παρουσίας του ἥ αὐτοῦ ἐξόχωτης ὅ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας


                         Ἔκ τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου

1 σχόλιο:

  1. Βασιλεύ, η πένα σας σφάζει με το γάντι! Τί ωραία και ξεκάθαρη πρόσκλησις! Κρίμα που συνέλαβαν αυτούς στα Εξάρχεια που είχαν φτιάξει καταπέλτη για να στέλνουν τα γιαούρτια από μακριά...Γίνεται όλο και πιο προφανές ότι μόνον ένας γενικός ξεσηκωμός θα μας απαλλάξει απο τους κοριούς αυτούς...

    ΑπάντησηΔιαγραφή